Rola imienia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków nierodzimych
PDF

Słowa kluczowe

names
identity
the name-base method
emotions
glottodidactics
pedagogical innovations

Jak cytować

Adryan, K. . (2020). Rola imienia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków nierodzimych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, 7–22. https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.01

Abstrakt

The article focuses on the effectiveness of the name-based method (Odimienna Metoda Nauki Czytania) developed by Irena Majchrzak in foreign language teaching to young pupils. Children’s names prove a good starting point for learning to read in a foreign language. As a valuable educational material of emotional charge, the name constitutes an integral part of the learner and thus can be used as a personalised primer containing a basic text to be the first read by children. Originally used to teach reading in Polish kindergartens, the name-based method may inspire teachers in teaching a foreign language to young learners as an ingenious pedagogical innovation. My professional experience indicates that the reading skills in a foreign language in the first stage of education are underestimated. My data come from a six-month experiment in a primary bilingual school where I introduced the name-based method. As a result, the children’s own names in their foreign language versions provided an excellent educational basis. The conclusions reveal that this method helps in expanding vocabulary, developing linguistic sensitivity, stimulating communication skills, and positively affecting language fluency.

https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.01
PDF

Bibliografia

Andrzejewska, E. 2010. „Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – polskie prace empiryczne w świetle aktualnych dyskusji o badaniach przyswajania języka obcego przez dzieci”. Neofilolog 35. 131–141.

Brisk, M.E. i M.M. Harrington. 2007. Literacy and bilingualism. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Brzezińska, A. (red.). 1987. Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Brzezińska, A. (red.). 2014. Niezbędnik dobrego nauczyciela. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych.

Cackowska, M. 1984. Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Czaplicka-Jedlikowska, M. 2008. „Współczesne tendencje kulturowe w nadawaniu imion dzieciom na przykładzie Łobżenicy”. W zbiorze: Dyszak, A.S. (red.). Linguistica Bidgostiana 5. 96–110.

Czub, M. 2014. Rozwój dziecka: wczesne dzieciństwo. Tom I. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dąbrowski, A. 2012. „Wpływ emocji na poznawanie”. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 3. 83. 315–335.

Damasio, A.R. 2011. Jak umysł zyskał jaźń. Poznań: Rebis.

Doroszewicz, K. 2003. „Psychologiczne aspekty imion ludzkich”. Psychologia Jakości Życia 2. 1. 89–110.

Doroszewicz, K. i M. Krzemińska. 2007. „Forma imienia jako przesłanka wnioskowania o osobowości”. Przegląd Psychologiczny 50. 3. 259–271.

Dziemianko, A. 2015. „Ewaluacja wdrażanej metody Ireny Majchrzak podczas zabaw z dziećmi w przedszkolu”. Konteksty Pedagogiczne 1. 4. 143–150.

Goleman, D. 2000. Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Grzegorzewska, I. 2012. „Emocje w procesie uczenia się i nauczania”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 1. 57. 39–48.

Halik, R. 2010. „Niezwykła moc imienia”. Bliżej Przedszkola 12. 111. 90–91

Hodson, G. i J.M. Olson. 2004. “Testing the generality of the name letter effect: names, initials and everyday attitudes”. Personality and Social Psychology Bulletin 31. 8. 1099–1111. online: http://www.stat.columbia.edu/~gelman/stuff_for_blog/hodson.pdf [DW 16.03.2020].

Kamińska, K. i A. Kwiatkowska. 2009. Jesteśmy tacy sami: sztuka w edukacji międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Klus-Stańska, D. 2005. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Koole, S.L. i B.W. Pelham. 2002. “On the nature of implicit self-esteem: the case of the name letter effect”. W zbiorze: Spencer, S. i M.P. Zanna. (red.). Motivated social perception: The ninth Ontario symposium. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum Associates. 93–116.

LeDoux, J.E. 1996. The emotional brain. New York: Simon and Schuster.

Levitt, S.D. i S.D. Dubner. 2005. Freakonomics. HraperCollins e-book.

Majchrzak, I. 1999. Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Malmquist, E. 1987. Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Małus, A. 2016. „Znaczenie osobiste przypisywane imieniu”. (Personal meanings attributed to a name). Psychiatria i Psychoterapia 12. 1. 25–42.

Matczak, A. i K.A. Knopp. 2013. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Redakcja Liberi Libri.

Metera, H. 1978. „Uwarunkowania nauki czytania”. Oświata i Wychowanie 8. 25–31.

Mystkowska, H. 1979. Uczymy czytać w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Olejnik, D. 2001. „Kształtowanie umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej”. Nauczyciel i Szkoła 1–2. 10–11. 63–66.

Pamuła, M. 2009. „Trudna sztuka czytania w języku obcym”. W zbiorze: Sikora-Banasik, D. (red.).

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Warszawa: Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli. 110–126.

Panksepp, J. 1998. Affective neuroscience: the foundations of human and animal emotions. Oxford/New York: Oxford University Press.

Postoła, A. 2012. „Klątwa Dżastina, czyli magia imion”. Rzeczpospolita, publikacja 04.04.2012. online: https://www.rp.pl/artykul/854602-Klatwa-Dzastina--czyli-magia-imion.html [DW 02.02.2020]

Samochowiec, A., Wojciechowski, B. i J. Samochowiec. 2004. „Rola myślenia magicznego w obronie przed lękiem”. (The role of magical thinking in defence against anxiety). Psychiatria 1. 1. 17–22.

Sikora-Banasik, D. (red.). 2009. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Warszawa: Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli.

Spencer, S. i M.P. Zanna. (red.). 2002. Motivated social perception: The ninth Ontario symposium. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Szczerbowska-Kopacz, J. 2011. „Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce”. Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze 5. 177–184.

Tinker, M.A. 1980. Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wieszczeczyńska, E. 2007. Wczesnoszkolna edukacja językowa a nauczanie czytania. Problem alfabetyzacji w języku niemieckim jako obcym na przykładzie wybranych metod i elementarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Wygrabek, L. 2014. „Alternatywne metody nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym”. Zaszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 9. 123–136.

Zagórski, S. 2010. „Ja kontra Maryla Rodowicz”. Gazeta Wyborcza, publikacja 28.09.2010. online: http://wyborcza.pl/175400,8435321,Ja_kontra_Maryla_Rodowicz.html [DW25.03.2020].