Leksyka związana z przygotowaniem piwa w poznańskich inwentarzach mieszczańskich z lat 1528-1601
PDF

Słowa kluczowe

inventory
lexis
history of language
16th century
brewing

Jak cytować

Müller, A. (2023). Leksyka związana z przygotowaniem piwa w poznańskich inwentarzach mieszczańskich z lat 1528-1601. Slavia Occidentalis, (80/1), 139–149. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.13

Abstrakt

The article aims to show Poznań bourgeois inventories as a source for studying lexis related to beer production. The excerpted vocabulary has been classified into lexical-semantic fields by means of textual and lexical meanings derived from the Dictionary of Polish Language of the 16th century. The possibility of supplementing the dictionary resources by lexical material obtained from the inventories has also been indicated – these are new meanings and numerous new attestations, especially relevant for lexemes recorded in the dictionary several times. The analysis was supplemented by a commentary on the origin of the lexica.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.13
PDF

Bibliografia

SBań – Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa.

SBor – Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

SPXVI – Mayenowa M.R. i in. (red.), 1966-, Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław

Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635 z ksiąg miejskich Poznania, oprac. J. Wisłocki, S. Nawrocki, Poznań 1961.

Banderowicz K., 2012, Koneweczek osiem sztuczek i mycka aksamitna białogłowska. O dobrach doczesnych w inwentarzach rzeczy pozostałych po poznańskich mieszczanach, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19, z. 2, s. 47-64. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2012.19.2.4

Bogucka M., 1998, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa.

Fluda-Krokos A., 2011, W XVI-wiecznej kuchni – nazwy naczyń w domach mieszczan poznańskich w inwentarzach z lat 1528-1600, w: Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak i in., Gdańsk, s. 220-229.

Kaczmarek T., 1994, Księga piw i browarów polskich, Warszawa.

Kopyra T., 2016, Piwo. Wszystko co musisz wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka, Kraków.

Linde S.B., 1807-1814, Słownik języka polskiego, Warszawa.

Łuczak L., 2000, Piwo, piwko, piweńko…, Poznań.

Madejska A., 2008, Nazwy przyborów do pisania w inwentarzach mieszczan poznańskich z lat 1528–1793 i w historii języka polskiego, „Język Polski”, nr 4-5, s. 353-362.

Markowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1-2, Wrocław.

Migdał J., Walczak B., 2003, Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego (cz. II), „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, s. 209-217.

Moszyńska D., 1994, O słownictwie staropolskim nieobecnym w Słowniku polszczyzny XVI wieku, w: Studia historycznojęzykowe I, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków, s. 23-27.

Osowski B., 2019, Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej, Poznań.

Pepłowski F., 1970, O zasobie leksykalnym Słownika polszczyzny XVI wieku, w: W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. W. Krencik, s. 247-255.

Pośpiech A., 1992, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa.

Topolski J. (red.), 1988, Dzieje Poznania do roku 1793, cz. 1, Warszawa–Poznań.

Zajda A., 2010, Historia języka polskiego dzisiaj. Możliwości, zadania i postulaty w zakresie badań nad historią słownictwa polskiego, „LingVaria”, nr 2, s. 75-101.