Uwagi o zmianach semantycznych staropolskich rzeczowników osobowych (na podstawie dzieł leksykograficznych)
PDF

Słowa kluczowe

word life
lexicography
lexicology
semantic modifications

Jak cytować

Piotrowska-Wojaczyk, A. (2023). Uwagi o zmianach semantycznych staropolskich rzeczowników osobowych (na podstawie dzieł leksykograficznych). Slavia Occidentalis, (80/1), 151–157. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.14

Abstrakt

The aim of the presented article is to show semantic changes in Old Polish person-related nouns. Describing selected entries from a diachronic perspective – by comparing semantic notations from the Old Polish Dictionary edited by S. Urbańczyk with definitions from later dictionaries – has allowed me to identify semantic modifications occurring over the centuries (e.g. metaphors, de-metaphorisation, expansion of meaning, pejorative meaning) and to make a number of remarks on the subject.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.14
PDF

Bibliografia

Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I-XI, Kraków 1953-2002.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I-IV, Warszawa 2003.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/ (21.10.2023).

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.

Doroszewski W., 1962, Czynnik społeczny i indywidualny w rozwoju znaczeniowym wyrazów, w: W. Doroszewski, Studia i szkice językoznawcze, Warszawa, s. 116-131.

Dubisz S., 2003, Słownik i słownictwo, w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa, t. I, s. IX-XCI.

Klemensiewicz Z., 1946, Język polski, Wrocław–Warszawa.

Kochman-Mikołajczak A., 2007, Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim, ,,Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 1, s. 39-60.

Mika D., 2022, Trwałość i przemiany staropolskiej leksyki z zakresu procesów poznawczych, Kraków.

Pastuchowa M., 2006, Ślad czy obecność? Staropolskie leksemy czasownikowe we współczesnej polszczyźnie, w: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu, red. K. Bakuła, D. Heck, Wrocław, s. 84-91.

Rejter A., 2006, Badania historyczne nad leksyka szansą ,,uporządkowania” chaosu, w: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu, red. K. Bakuła, D. Heck, Wrocław, s. 62-72.

Satkiewicz H., 1994, Typy zmian w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa, s. 123-127.

Skarga B., 2002, Ślad i obecność, Warszawa.

Smółkowa T., 1998, Słownictwo – zmienność i stabilność, ,,Prace Filologiczne” XLIII, s. 425-431.

Sobol E., 2003, Od wydawcy, w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I, Warszawa, s. V-VI.

Szober S., 1929, Życie wyrazów, t. I: Powstawanie wyrazów (nowotwory swojskie i zapożyczenia), Kraków.

Szober S., 1930, Życie wyrazów, t. II: Zamieranie i przemiany wyrazów, Kraków.

Żmigrodzki P., 2023, Wielki słownik języka polskiego PAN – zasady opracowania (wersja 2023), Kraków, https://wsjp.pl/ (21.10.2023); zasady_opracowania_wsjp.pdf. DOI: https://doi.org/10.18276/sj.2022.21-11