Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny.

Proces recenzji

Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo naukowe “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Z tego względu, czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” przyjęło politykę otwartego dostępu zgodnie z wytycznymi DOAJ. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” są zobowiązani do przekazania wydawcy (Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prawa do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, platformie Presto oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo. W przypadku tekstów przygotowywanych przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do przekazania praw określonych powyżej.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne“ i udostępniane w formcie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Cretive Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Przyznanie wydawcy wyłącznego prawa publikacji artykułu w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w rozpowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szeroko rozpoznawalni[1]. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczane we wskazanych bazach nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

[1] Zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Open Access Publishing and Scholarly Societies. A Guide, Budapest Open Access Initiative, July 2005, s. 21.

Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL, Index Copernicus i repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Acdemic Source, World Cat.

Zasady etyki

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne stanowią forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.
Redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” ponosi odpowiedzialny za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.
Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.
Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

Recenzenci

Janusz Adamowski

Roman Bäcker

Stanisław Bieleń 

Yonhyok Choe

Rafał Czachor 

Aniela Dylus 

Andrzej Gąsiorowski 

Tadeusz Godlewski 

Tomasz Herzog 

Jan Iwanek

Jarol B. Janowski

Helmut Juros

Kazimierz Kik

Barbara Krauz-Mozer

Teresa Łoś-Nowak

Andrzej Mania

Maria Marczewska-Rytko

Yuliya Nesteriak

Bernadetta Nitschke

Edward Olszewski

Marek Pietraś

Janusz Ruszkowski

Jerzy Sielski

Elżbieta Stadtmüller

Alicja Stępień-Kuczyńska

Stanisław Sulowski

Grażyna Ulicka

Marian Wolański

Konstanty Adam Wojtaszczyk

Stanisław Wójcik

Sylwester Wróbel

Ryszard Zięba

Arkadiusz Żukowski

Zhetpisbay Bekbolatuly

Dosan Baimolda

Aigul Nijasgulova

Maksymilian W. Kirczanov

Svietłana Soroka

Aleksander A. Slinko

Nina Berven

Kjetl Lundberg

Witold Ostan

Granty

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 258/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 2. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w Internecie). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 2. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Środkowoeuropejskie Studia Polityczne za lata 2003-2014, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 roku w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0175 2012),, otrzymywało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku.