Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny.

Proces recenzji

Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne stanowią forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.
Redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” ponosi odpowiedzialny za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.
Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.
Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

Recenzenci

Janusz Adamowski
Roman Bäcker
Stanisław Bieleń
Andrzej Chodubski
Yonhyok Choe
Erhard Cziomer
Aniela Dylus
Andrzej Gąsiorowski
Tadeusz Godlewski
Tomasz Herzog
Jan Iwanek
Jarol B. Janowski
Helmut Juros
Kazimierz Kik
Barbara Krauz-Mozer
Teresa Łoś-Nowak
Andrzej Mania
Maria Marczewska-Rytko
Tadeusz Mołdawa
Yuliya Nesteriak
Bernadetta Nitschke
Edward Olszewski
Marek Pietraś
Janusz Ruszkowski
Jerzy Sielski
Elżbieta Stadtmüller
Alicja Stępień-Kuczyńska
Stanisław Sulowski
Grażyna Ulicka
Marian Wolański
Konstanty Adam Wojtaszczyk
Stanisław Wójcik
Sylwester Wróbel
Ryszard Zięba
Arkadiusz Żukowski
Zhetpisbay Bekbolatuly
Dosan Baimolda
Aigul Nijasgulova
Maksymilian W. Kirczanov
Svietłana Soroka
Aleksander A. Slinko
Nina Berven
Kjetl Lundberg
Witold Ostant

Sponsors

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 258/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 2. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w Internecie). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 2. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Środkowoeuropejskie Studia Polityczne za lata 2003-2014, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 roku w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0175 2012),, otrzymywało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku.