Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • To zgłoszenie nie było wcześniej publikowane i nie zostało przesłane do rozpatrzenia przez redaktorów innych czasopism (lub należy podać wyjaśnienie w komentarzach do redakcji).
  • Plik zgłoszenia to dokument w formacie Microsoft Word (DOC/DOCX), OpenOffice, RTF lub WordPerfect.
  • Łączom internetowym w tekście towarzyszą pełne, prawidłowe adresy URL.
  • Tekst pisany czcionką 12 pkt z pojedynczym odstępem między wierszami; kwestie autorskie pisane kursywą, a nie podkreślone (wszędzie oprócz adresów URL); wszystkie ilustracje, wykresy i tabele umieszczone są bezpośrednio w tekście.
  • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w dziale „Dla autorów”.

Wytyczne dla autorów

Materiały do druku należy składać w formie znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie), bez żadnych wyróżnień. Tekst należy nadesłać również pocztą elektroniczną na adres redakcji.

Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków)

Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem

Autorzy wszystkich materiałów (artykułów, recenzji polemik, informacji) zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze.

Wytyczne dla autorów

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.