O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.
Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny.

Proces recenzji

Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo naukowe “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Z tego względu, czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” przyjęło politykę otwartego dostępu zgodnie z wytycznymi DOAJ. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” są zobowiązani do przekazania wydawcy (Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prawa do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, platformie Presto oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo. W przypadku tekstów przygotowywanych przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do przekazania praw określonych powyżej.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne“ i udostępniane w formcie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Przyznanie wydawcy wyłącznego prawa publikacji artykułu w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w rozpowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szeroko rozpoznawalni[1]. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczane we wskazanych bazach nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

[1] Zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Open Access Publishing and Scholarly Societies. A Guide, Budapest Open Access Initiative, July 2005, s. 21.

Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL, Index Copernicus i repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Acdemic Source, World Cat.

Polityka antyplagiatowa

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, czasopismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate. System umożliwia identyfikację podobieństw tekstu, porównując go z publikacjami dostępnymi w Internecie i indeksowanych bazach danych oraz wskazując źródła fragmentów. 
Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich, albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora. W przypadku stwierdzenia plagiatu w opublikowanej pracy, Redakcja wycofa tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.

W celu zachowania wysokiej jakości artykułów i recenzji oraz wysokich standardów etycznych redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” informuje, że w ramach procedury zgłaszania artykułów/recenzji (dalej: artykułów) obowiązują następujące zasady:

 1. Artykuły przesyłane do publikacji, które zostaną uznane za noszące znamiona plagiatu są odrzucane.
 2. Autor zgłaszający artykuł do publikacji deklaruje, że artykuł ten nie znajduje się w analogicznej procedurze w ramach innego czasopisma lub w innej formie.
 3. Autor zgłaszając artykuł deklaruje, że nie dochodzi w żadnej formie do konfliktu interesów w odniesieniu do zgłaszanego artykułu.
 4. Wskazane przez recenzentów/recenzenta uwagi, które odnoszą się do ewentualnych praktyk plagiatowych mogą prowadzić do decyzji Redakcji o odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku podejrzenia o naruszenie dobrych praktyk publikacyjnych Redakcja ma możliwość powołania dodatkowego recenzenta, którego zadaniem będzie weryfikacja uwag recenzentów/recenzenta w odniesieniu do ewentualnych praktyk plagiatowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Redakcja.
 5. Gdyby informacja o tym, że doszło do naruszenia dobrych praktyk publikacyjnych powstała już po publikacji artykułu autor zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania odpowiedniej korekty, a stosowna nota informacyjna/wyjaśniająca publikowana jest w kolejnym numerze czasopisma.

Zasady etyki

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne stanowią forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.
Redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” ponosi odpowiedzialny za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.
Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.
Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

Recenzenci

 1. Janusz Adamowski
 2. Roman Bäcker
 3. Stanisław Bieleń
 4. Yonhyok Choe
 5. Rafał Czachor
 6. Aniela Dylus
 7. Andrzej Gąsiorowski
 8. Tadeusz Godlewski
 9. Tomasz Herzog
 10. Jan Iwanek
 11. Karol B. Janowski
 12. Helmut Juros
 13. Kazimierz Kik
 14. Barbara Krauz-Mozer
 15. Teresa Łoś-Nowak
 16. Andrzej Mania
 17. Maria Marczewska-Rytko
 18. Yuliya Nesteriak
 19. Bernadetta Nitschke
 20. Marek Pietraś
 21. Janusz Ruszkowski
 22. Jerzy Sielski
 23. Elżbieta Stadtmüller
 24. Alicja Stępień-Kuczyńska
 25. Stanisław Sulowski
 26. Grażyna Ulicka
 27. Marian Wolański
 28. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 29. Stanisław Wójcik
 30. Sylwester Wróbel
 31. Ryszard Zięba
 32. Arkadiusz Żukowski
 33. Zhetpisbay Bekbolatuly
 34. Dosan Baimolda
 35. Aigul Nijasgulova
 36. Maksymilian W. Kirczanov
 37. Svietłana Soroka
 38. Aleksander A. Slinko
 39. Nina Berven
 40. Kjetl Lundberg
 41. Witold Ostant

Granty

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 258/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 2. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w Internecie). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 2. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Środkowoeuropejskie Studia Polityczne za lata 2003-2014, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 roku w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0175 2012),, otrzymywało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku.

Kontakt 

Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 61-614 Poznań
e-mail: ssp@amu.edu.pl www: www.ssp.amu.edu.pl

ISSN

ISSN 1731-7517
Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
ISSN 2956-5014