Konstruktywne wotum nieufności w Republice Federalnej Niemiec i III Rzeczypospolitej Polskiej

Main Article Content

Bożena Dziemidok-Olszewska

Abstrakt

The article is based on the premise that a constructive vote of no confidence is an institution of a political system which provides the best assurance for the stability of government and protection from governmental crises. The conditions and formal requirements of the procedure of a constructive vote of no confidence make it possible to protect a government from the consequences of the activity of an accidental negative majority. The paper aims to present and compare this procedure in the Federal Republic of Germany and Poland in terms of three main aspects: the conditions of its establishment, the actual procedure and the political consequences. A vote of constructive no confidence was introduced in Germany as a consequence of the negative experiences of the Weimar Republic, whereas in Poland it was the rational reasoning of the authors of the Constitution that provided for the procedure. The differences between the German and Polish procedures concern, among other things, the structure of the motion, the number of obligatory signatures under the motion, and the period from submission of the motion to the vote. The most fundamental political consequences of a vote of no confidence concern the strengthened position of the government and its leader, stabilization of the political system and enabling minority governments to be established. The paper concludes with the observation that a constructive vote of no confidence influences the political system and all its fundamental elements, protects the government and makes the parliamentary system more rational.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziemidok-Olszewska, B. (2011). Konstruktywne wotum nieufności w Republice Federalnej Niemiec i III Rzeczypospolitej Polskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 101-120. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Banaszak B., System konstytucyjny Niemiec, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 2. Domagała M., System kanclerski i możliwości jego zastosowania w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 3. Galster J., Prezydent Federalny w świetle Ustawy Zasadniczej i praktyki konstytucyjnej RFN, w: Instytucja prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję Warszawa, Senat RP, 22–23 lutego 1993, Warszawa 1993.
 4. Garlicki L., Parlament a rząd w Republice Federalnej Niemiec, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 5. Gdulewicz E., Ustrój polityczny Niemiec, w: E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997.
 6. Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997.
 7. Instytucja prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję Warszawa, Senat RP, 22–23 lutego 1993, Warszawa 1993.
 8. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XXII, Warszawa 1996.
 9. Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 10. Leszczyńska K., Rada Ministrów i administracja rządowa – władza wykonawcza, w: Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Szeliga, UMCS, Lublin 2006.
 11. Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, UMCS, Lublin 2007.
 12. Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Szeliga, UMCS, Lublin 2006.
 13. Patyra S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42).
 14. Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 15. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008.
 16. Skrzydło W., Rada Ministrów i administracja rządowa, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008.
 17. Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych, red. A. Jamróz, PWN, Warszawa 1989.
 18. Szeliga Z., Odpowiedzialność parlamentarzystów, prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, UMCS, Lublin 2003.
 19. Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, red. L. Janicki, Poznań 1986.
 20. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Liber, Warszawa 2008.
 21. Zieliński E., Konstytucja zjednoczonych Niemiec, w: Zjednoczone Niemcy, red. K. A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 22. Zieliński E., Rząd Republiki Federalnej Niemiec, w: E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach Europy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 23. Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 24. Zjednoczone Niemcy, red. K. A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 25. Zwierzchowski E., Kanclerz a rząd federalny, w: Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, red. L. Janicki, Poznań 1986.
 26. Zwierzchowski E., Prawnoustrojowe stanowisko kanclerza RFN, Katowice 1972.
 27. Zwierzchowski E., Republika Federalna Niemiec, w: Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych, red. A. Jamróz, PWN, Warszawa 1989.