Szkoła demokracji – młodzież w świecie społeczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie?

Main Article Content

Marcin Brylczak

Abstrakt

The paper attempts to show the role of young people in society and politics. It tries to approach young adults on one hand as subjects of politics with their consciousness, rights and obligations, and on the other as the objects of a wide range of social engineering, media and educational activities by politicians. Two significant phenomena concerning the young are briefly discussed, namely social capital and exclusion from political life. The latter can be interpreted either as an attempt to escape a reality that the young do not understand, or as their conscious choice and a substitute for freedom. The process of education is significantly contributed to (apart from the institutions dedicated to this purpose, such as school and family) by the media, in particular the modern media, or post-modern ones that provide a communication channel among the young, but also attract the politicians, who try to attract the attention of the young and win their support. The author concludes by saying that the social capital generated by educational institutions as well as by the ‘networks of mutual contacts’ among the young can offer the best possible protection from the processes of alienation and exclusion that constitute a threat to democracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brylczak, M. (2012). Szkoła demokracji – młodzież w świecie społeczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 321-344. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.1.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Batorski D., Cyfrowy podział w Polsce: Nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academia”, Warszawa 2006.
 2. Batorski D., Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje, w: Diagnoza społeczna 2005: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2006.
 3. Batorski D., Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2007.
 4. Brylczak M., Od propagandy do manipulacji. Kształtowanie wizerunku polityków w mediach tradycyjnych i nowoczesnych, w: Wartości w polityce. Między sprawnością a normalnością, red. J. Miluska, w druku.
 5. Castells M., Galaktyka Internetu. Reflekcje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 6. Dziubińska A., Kształtowanie świadomości obywatelskiej na przykładzie współpracy politologicznych kół naukowych nauczycielami WOSu i historii, w: Szkice politologiczne – publikacja pokonferencyjna I Przeglądowej Konferencji Politologicznych Kół Naukowych „Politeja”, Kraków 2008.
 7. Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., t. III, Wyd. Żak 2004.
 8. Gallas B., Pokolenie chaosu i nadziei. Socjalizacja w warunkach zmiany społecznej, w: Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. R. Kwiecińska, M. Szymański, Kraków 2001.
 9. Giroux H. A., The a abordoned generation. Democracy beyond the culture of fear, New York 2003.
 10. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006.
 11. Grabowska M., Poza polityką i demokracją, w: K. Koseła, Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Warszawa 1999.
 12. Jaklewicz K., Konsumenci, Generacja Y, „Wysokie Obcasy” dodatek do „GazetyWyborczej”, 30 lipca 2011, s. 28–30
 13. Karnowski M., Mistewicz E., Anatomia władzy, Warszawa 2010.
 14. Katz E. J., Rice E. R., Social consequences of the Internet, MIT Press, Cambridge 2002.
 15. Kojder A., Jedna Polska?, WAM, Kraków 2006.
 16. Kołaczek B., Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji, w: Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, red. J. Sztumski, Katowice 2001.
 17. Kotowicz D., Internet – szanse i zagrożenia dla demokracji, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.
 18. Offe C., Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidung?, w: B. Guggenberger, C. Offe, An der Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Politik und Soziologie der Mehrheitsregel, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen 1984; za: B. Włodawiec, Claus Offe o politycznej legitymizacji poprzez decyzję większości, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=162, dostęp: 1.02.2009.
 19. Ogryzko-Wiewiórkowska M., Świat dla młodych u progu nowego wieku, w: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, red. W. Wawro, KUL 2004.
 20. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Zarząd Główny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Warszawa 1946.
 21. Ostałowska L., Młodzież odłączona, „Gazeta Wyborcza”, nr 202, wyd. 30.08.2003, „Gazeta Świąteczna”.
 22. Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000.
 23. Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001.
 24. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 25. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Scholar 2005.
 26. Sobkowiak L., Świadomość i socjalizacja polityczna. Anatomia socjalizacji politycznej, w: Studia z teorii polityki, red. W. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. I. Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004.
 27. Szafraniec K., Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, w: A. Kojder, Jedna Polska?, WAM, Kraków 2006.
 28. Sztompka P., Dekalog obywatela, „Gazeta Wyborcza”, nr 8, 10 stycznia 2004.
 29. Turska A., Marketing polityczny, w: St. Michalczyk, Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, Szkice medioznawcze, Sosnowiec 2006.
 30. Wroński P., Politycy chcą być młodzi, „Gazeta Wyborcza”, 9–10.07.2011.
 31. Wrzesień W., Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych, Poznań 2003.
 32. Zielińska A., Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży. Wydawnictwo UW 2008.
 33. Strony www, artykuły prasowe:
 34. Projekt aktualizacji strategii państwa dla młodzieży na lata 2003–2012, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_projekty/projekt_strategii_ala_mlodziezy_2003-12.pdf, dostęp 1.07.2011.
 35. Batorski D., Diagnoza Społeczna 2009, http://diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf, dostęp 30.11.2010.
 36. Gołębiowski B., Edukacja polityczna – kultura polityczna, „Realia”, nr 5, październik 2009, http://realia.com.pl/dzial_8/artykul_22.html, dostęp 29.11.2009.
 37. http://squat.net.ascii, dostęp 2.02.2010.
 38. http://www.ceo.org.pl/portal/epio_dokument?docId=35419, dostęp 24.02.2010.
 39. Manifest. Zespół projektu Demokracja 2.0, http://www.demokracja20.pl/manifest/,dostęp 2.02.2010.
 40. http://www.demokracja20.pl/monitoring/, dostęp 8.12.2010.
 41. http://www.freechild.org/abandoned.htm, dostęp 1.03.2009.
 42. Młodzież od wykluczenia do włączenia – wytyczne do działań, http://www.lomza.pl/bip//zalaczniki/art/061124085121.pdf, dostęp 27.06.2011.
 43. http://www.marki.net.pl/interpelacja-obywatelska-1090, dostęp 8.11.2008.
 44. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), http://www.pkw.gov.pl/gallery/19/91/72/199172/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf, dostęp 20.06.2011.
 45. Rozmowa z prof. Sztanderską Urszulą „Raport o rozwoju społecznym Polska 2007 – Edukacja dla pracy”, http://www.skp_nansen.republika.pl/artykul_mk5.pdf, dostęp. 27.06.2011.
 46. http://www.urbact.pl/oprogramie.html, dostęp 8.07.2011.
 47. Skarżyńska K., Świat to dżungla, http://wyborcza.pl/1,75515,9970435,Swiat_to_dzungla.html, dostęp 22.07.2011.