Polityzacja polskich mediów czy mediatyzacja polityki w Polsce? Przenikanie świata polityki i mediów

Main Article Content

Maria Wąsicka

Abstrakt

Obecnie środki społecznego przekazu określa się mianem tzw. „czwartej władzy”. Do takiej rangi media masowe urosły w stosunkowo krótkim czasie i nazywając je tym terminem stawia się je na równi z trzema pozostałymi rodzajami władzy. Tym samym wskazuje się na silne zależności występujące między systemem medialnym a systemem politycznym. Dlatego zasadne wydaje się postawienie pytania – czy obecne silniejszy jest wpływ mediów na politykę, czy może polityki na media? Czy mamy do czynienia z mediatyzacją polskiej polityki, czy z polityzacją polskich mediów? To tylko niektóre pytania nasuwające się w odniesieniu do relacji występujących między tymi dwiema sferami życia. Celem artykułu jest wyróżnienie i ukazanie płaszczyzn, na których dochodzi do zetknięcia, konfrontacji oraz współpracy między światem polskich mediów a światem polityki. Dlatego niezbędne jest przeanalizowanie: regulacji prawnych dotyczących mediów masowych, ingerencji polskich polityków w kształt i funkcjonowanie instytucji kontrolującej i reglamentującej polskie media – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także zwrócenie uwagi na tzw. teorię porządku dziennego oraz rolę jaką odgrywają dziennikarze w stosunkach z politykami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wąsicka, M. (2014). Polityzacja polskich mediów czy mediatyzacja polityki w Polsce? Przenikanie świata polityki i mediów. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 141-156. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.1.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Antoszewski A., Herbut R. (eds.) (2004), Leksykon politologii [Lexicon of Political Science], Atla 2, Wrocław.
 2. A biographical entry on Alexandra Jakubowska published on the website: http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Aleksandra-Jakubowska/, accessed on 23 September 2013.
 3. A biographical entry on Wiesław Walendziak published on the website: http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Wieslaw-Walendziak/, accessed on 23 September 2013.
 4. Act of 29 June 1995 amending the Broadcasting Act and some other Acts, Journal of Laws No. 142, item 701.
 5. Act of 5 January 2011 – The Election Code, Journal of Laws 2011, No. 21, item 112.
 6. Blumler G. J., Gurevitch M. (1995), The Crisis of Public Communications, Routledge, London–New York.
 7. Chruściak R. (2007), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym [The National Broadcasting Council in the Political and Constitutional System], Dom Wydawniczy [Publishing House] Epilsa, Warszawa.
 8. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 which was passed by the National Assembly on 2 April 1997, approved by the Nation in a constitutional referendum on 25 May 1997, and signed by the President of the Republic of Poland on 16 July 1997, Journal of Laws 1997, No. 78, item 483.
 9. Dobek-Ostrowska B. (2011), Komunikowanie polityczne i publiczne [Political and Public Communication], Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa.
 10. Dobek-Ostrowska B. (2004a), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym [The Mass Media and Political Actors in the Light of Political Communication Studies], Wrocław University Press, Wrocław.
 11. Dobek-Ostrowska B. (2004b), Podstawy komunikowania społecznego [The Basics of Social Communication], Wydawnictwo [Publishing House] ASTRUM, Wrocław.
 12. Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym [Agreement or Conflict? Politicians, the Media and Citizens in Political Communication], ParkEdukacja, Bielsko-Biała; Wydawnictwo Szkolne PWN [School Publishers PWN], Warszawa.
 13. Janecki S. (2010), Kaczyński powinien wygrać [Kaczyński should win], “Fakt. Gazeta Codzienna” [“Fact. A Daily Newspaper”], June 08, http://www.fakt.pl/Kaczynski-powinien-wygrac,artykuly,73962,1.html, accessed on 6 April 2013.
 14. Killias J. (2000), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – instytucja kultury czy polityki? [The National Broadcasting Council – an institution of culture or politics?], in: Kultura narodowa i polityka [National Culture and Politics], ed. J. Kurczewska, Oficyna Naukowa [Scientific Publisher], Warszawa p. 359–392.
 15. Ociepka B. (2003), Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej [Who is Television for? The Model of Public Television in Post-Communist Central Europe],Wrocław University Press, TheWilly Brandt Center, Wrocław.
 16. Omyłka-Rudzka M. (2012), Opinie na temat dziennikarzy [Opinions on journalists], BS/164/2021, Survey Report No. 4744, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2012/K_164_12.PDF, accessed on 5 April 2013.
 17. Oniszczuk Z. (2011), Mediatyzacja polskiej polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji [Mediatisation of Polish politics and politicization of the media. Two dimensions of the relationship], “Studia Medioznawcze” [“Media Studies”], No. 4, p. 13–21.
 18. PisarekW. (1995), Czwarta władza czy czwarty stan? [The Fourth Estate or the Fourth Power?], in: Czwarta władza? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną [The Fourth Power? How the Polish Media Influence Public Opinion], ed. W. Nentwig, Oficyna Wydawnicza “Głos Wielkopolski” [the Publishing House of the “Głos Wielkopolski” newspaper], Poznań, p. 149–155.
 19. Regulation of the National Broadcasting Council of 6 July 2011 concerning detailed regulations on the debates conducted by Telewizja Polska S.A., Journal of Laws No. 146, item 878.
 20. Regulation of the National Broadcasting Council of 6 September 2011 amending the regulation on the air time allocated to broadcast election advertisements free of charge, procedures regulating the air time allocation, the scope and methods of recording and airing election advertisements on public TV and radio, Journal of Laws No. 193, item 1146.
 21. Regulation of the National Broadcasting Council of 21 February 2012 amending the regulation on presenting the opinions of political parties, trade unions and employer organisations in essential public matters on public TV and radio, Journal of Laws, No. 0, item 242.
 22. Schultz W. (1995), Polityczne skutki działania mediów [The effects of the media on politics], “Zeszyty Prasoznawcze” [“Press Notebooks”], No. 1–2, p. 65–79.
 23. Stasiuk-Krajewska K. (2007), Polityk dziennikarzem, dziennikarz politykiem? O wzajemnych relacjach polityki i dziennikarza (studium przypadku) [A politician as a journalist or a journalist as a politician? On the relationship between politics and journalists (a case study)], in: Media a polityka [The Media and Politics], ed. M. Szpunar, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania [The Publishing House of the University of Information Technology and Management in Rzeszów], Rzeszów, p. 91–105.
 24. Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja [Mass Media, Politics and Democracy], first edition, The Jagiellonian University Press, Kraków.
 25. Strzeszewski M. (2002), Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze? [What are, and what should, journalists be like?], BS/68/2002, Survey Report No. 2692, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_068_02.PDF, accessed on 5 April 2013.
 26. The Broadcasting Act of 29 December 1992, Journal of Laws 1993, No. 7, item 34.
 27. Wąsicka M. (2013), Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistością [The ideal model of journalism versus reality], “Środkowśuropejskie Studia Polityczne” [“Central European Political Studies”], No. 2, p. 295–310.
 28. Żurawski J. (2010), Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych [The Internet as a Modern Means of Electronic Communication and Its Use in Polish Parliamentary Campaigns], Księgarnia Akademicka [Academic Library], Kraków.