Системная трансформация посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы: российские и украинские исследования в ХХI ст.
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

CEE
systemic transformation
political science

Jak cytować

Брусиловская, О. (2019). Системная трансформация посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы: российские и украинские исследования в ХХI ст. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 113–134. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.4.6

Abstrakt

The research topic follows, firstly, from the fact that there is a need to examine the scientific schools of the 21st century. Secondly, the general tendency towards the re-ideologization of political science requires a critical interpretation of the state of affairs in the Russian Federation and Ukraine. Thirdly, in Ukraine and in the countries that are its allies, the theoretical analysis of historiography should be particularly helpful in offering a more clear definition of the former and current ideological positions of the aggressor country (the Russian Federation). The article compares the Russian and Ukrainian schools of political science, which have explored the impact on CEE of such actors as the EU, NATO, the USA, and Germany, as well as the economic, political, and ideological components of the systemic transformation.

https://doi.org/10.14746/ssp.2018.4.6
PDF (Русский)

Bibliografia

Brusylovska O. (2016), Systemic Transformation of the Region Eastern Europe (1989–2004), Lambert, Saarbrücken.

Багацький Є. В. (2016), Реформаційні процеси у Боснії і Герцеговині: трансформація чи європеїзація?, в: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки, ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса.

Бойцова В. В. (2004), Европейский Союз: расширение на Восток, «Общественные науки и современность», № 3.

Бондаренко К. (2000), Міф Центральної Європи та перспективи виникнення центральноєвропейської цивілізації, в: Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки, БУКРЕК, Чернівці.

Будкін В. (2004), В умовах «ширшої Європи». Україна – ЄС: складні підсумки і можливі перспективи, «Політика і час», № 1.

Бурдяк В. І. (2004), Республіка Болгарія на зламі епох: політична трансформація суспільства, Рута, Чернівці.

Бурдяк В., Ротар Н. (2004), Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів, Рута, Чернівці.

Буркут І. (2002), Регіональна політична еліта Косово: між колабораціонізмом та сепаратизмом, в: Регіональні та національні еліти: хто формує політику?, Букрек, Чернівці.

Бухарин Н. И., Синицына И. С., Чудакова Н. А. (2000), Польша: 10 лет по пути реформ, «Новая и новейшая история», № 4.

Бухарин Н. (2005), Строительство гражданского общества в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 90-ые годы ХХ века – начало ХХ века, «Новая и новейшая история», № 1.

Власова О. (2006), Горькое Европохмелье, «Эксперт», № 35.

Гавюк А. (2014), Питання безпеки та роль Румунії у Чорноморському регіоні, «Науковий вісник Одеського національного економічного університету», № 7(215).

Герасимчук Т. Ф., Герасимчук М. В. (2006), Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989–2004), в: Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво, Вєжа, Луцьк.

Глинкина С. П. (2000), Формирование частного сектора в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы, Эпикон, Москва.

Глинкина С., Орлик И. (2006), Россия и Центрально-Восточная Европа на рубеже ХХ–ХХ веков, «Новая и новейшая история», № 4.

Гринберг Р. (2000), Итоги и уроки десятилетия системной эк ономической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы и России, «Российский экономический журнал», № 1.

Грицуник І. (2005), Інтеграційні процеси країн ЦСЄ в контексті розширення ЄС, «Дослідження світової політики», № 31.

Гуськова Е. (2003), Сербия и Черногория на перепутье, http://guskova.ru/w/present/2003-05-30, 27.07.2018.

Гуцуляк І. Р. (2006), Військово-політичне співробітництво Польщі в регіоні Центральної і Східної Європи та участь у врегулюванні збройних конфліктів (1989–2005 рр.), «Актуальні проблеми міжнародних відносин», Випуск 61, Ч. ІІ.

Давыдов Ю. П. (2003), «Старый» европеизм против «нового» атлантизма?, «США – Канада: Экономика, политика, культура», № 9.

Дем’янець В. І. (2001), Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989–1999 рр., автореферат дис. к. політ.н., Київ.

Дмитрів І. (2005), Зовнішні чинники євроатлантичної інтеграції Польщі, «Дослідження світової політики», Вип. 31.

Долженков О. (2000), Посткомуністичні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз, «Нова політика», № 5.

Дубовик В. А. (2000), Новая роль США в Европе, «Актуальні проблеми політики», Вип. 9.

Желицки Б. (2000), Общий кризис «реального социализма» и демократические преобразования в Венгрии, «Вопросы истории», № 6.

Желицки Б. (2000), Центральноевропейская идентичность и Венгрия, «Международный исторический журнал», № 11.

Задорожнюк Э. (2000), Социал-демократия в Центральной Европе, Аcademia, Москва.

Зеленько Г. (2003), Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України, Критика, Київ.

Зеленько Г. (2007), Політична «матриця» громадянського суспільства (досвід країн Вишеградської групи та України), Знання України, Київ.

Иноземцев В. Л. (2002), США и ЕС в новом столетии: союзники или соперники?, «США – Канада: Экономика, политика, культура», № 10.

Калоева Е. Б. (2007), Права национальных меньшинств и проблема мультикуль-турализма, в: Национальные меньшинства в странах Центрально-Восточной Европы, ИНИОН РАН, Москва.

Кіш Є. (2008), Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтег-рації, УжНУ, Ужгород.

Князев Ю. К. (2002), Словения: через реформы к государству благосостояния, «Новая и новейшая история», № 6.

Коваль І., Романова О. (2002), ЗЄС: постмаастрихтська еволюція і постамстердамські перспективи інтеграції в ЄС, «Дослідження світової політики», Вип. 19.

Коваль І. М. (2016), США та новий «східноєвропейський порядок денний»: оцінка американських політологів, в: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки, ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса.

Ковальова О. (2003), Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на сучасному етапі розширення Євросоюзу, «Розширення ЄС. Аналітичний щоквартальник», № 1.

Кокорська О., Кокорський В. (2004), Довіра і легітимність влади у суспільстві, що трансформується, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, ред. М. Поліщук, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Колчин С., Головнин М. (2000), Количественная оценка сопоставления результатов преобразований в переходных экономиках, «Мировая экономика и международные отношения», № 9.

Копійка В. В. (2002), Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу, Київський ун-т, Київ.

Кудряченко А. (2000), Об'єднана Німеччина та Україна в оновленій Європі, «Президентський вісник», № 16.

Кулигин П. И., Литвиненко Т. Ю. (2000), Налоговая политика и экономический рост в переходных условиях. Опыт Польши, «Реформы: вчера, сегодня, завтра», № 2.

Кынев А. В. (2002), Институт президентства в странах Центральной и Восточной Европы как индикатор процесса политической трансформации, «Политические исследования», № 2.

Латигіна Н. (2004), До визначення феномена демократії, «Політичний менеджмент», № 3.

Лакішик Д. (2000), Розширення НАТО на Схід: підходи США і Німеччини, «Дослідження світової політики», Вип. 10.

Лакішик Д. (2003), Проблема врегулювання Косовської кризи в американо-ні-мецьких відносинах, «Дослідження світової політики», Вип. 22.

Лыкошина Л. С. (2007), Нереальное решение реальных проблем (К вопросу о популизме и национализме в Польше), в: Национализм и популизм в Восточной Европе, ИНИОН, Москва.

Майорова О. Н. (2004), Эволюция партийной системы в постсоциалистической Польше, «Славяноведение», № 3.

Майстренко Ю. І. (2016), Дослідження політичних трансформацій в регіоні Західні Балкани на початку ХХІ ст., в: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки, ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2016.

Макаренко Б. И. (2008), Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации, http://www.politcom.ru/article.php?id=7054, 27.07.2018.

Макаренко Є. А. (2000), Європейська стратегія цивілізаційного розвитку, в: Європейська інформаційна політика, Наша культура і наука, Київ.

Максименко І. В. (2016), Об’єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз наукових підходів, в: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки, ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса.

Маркедонов С. (2008), Ода торжественного этнонационализма, «Русский журнал», 2008, 18 февраля.

Мельвиль А. Ю. (2004), О траекториях посткоммунистических трансформаций, «Политические исследования», № 2.

Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки (2003), ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса.

Мілова М. І. (2005), На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант, Астропринт, Одеса.

Оксак О. (2000), Концептуальні підходи до порівняльного вивчення моделей представницької демократії, «Дослідження світової політики», № 10.

Піляєв І. (2003), Спільні програми Ради Європи і Європейського Союзу та їх вплив на сучасний євроінтеграційний процес, «Дослідження світової політики», Вип. 25.

Погорельская С. (2000), Некоторые аспекты европейской политики объединенной Германии, «Мировая экономика и международные отношения», № 1.

Погорська І. (2003), Стратегічне партнерство США і Європи в контексті глобальних тенденцій світового розвитку, «Дослідження світової політики», Вип. 25.

Рагозін М. (2004), Демократичний транзит в посткомуністичних країнах: методологічні зауваження, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, ред. М. Поліщук, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Рилач Ю. (2000), Словацька республіка на шляху до ЄС, «Політика і час», № 7/8.

Рутар С. (2004), Проблеми політичної реформи в Україні та досвід трансформаційних процесів у Польщі, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Савко Ю. (2004), Стан і перспективи громадянського суспільства у посткомуністичних країнах, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, ред. М. Поліщук, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Садовська Н. В. (2006), Перспективи вступу країн Центрально-Східної Європи в Європейський Союз у контексті майбутнього його розширення, в: Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво, Вєжа, Луцьк.

Саморукова А., Фейт Н. (2003), Социально-экономическая трансформация Румынии, «Общественные науки и современность», № 5.

Світа А. (2004), Політико-правовий нігілізм як негативний чинник демократизації суспільства, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, ред. М. Поліщук, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Семенович А. (2011), Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи, «Слов’янський вісник», № 11.

Соколовская О. (2005), Хорватия у дверей Евросоюза, «Европа», № 53.

Старецька Л. (2004), Особливості функціонування законодавчої влади України та Польщі у контексті конституційної модернізації, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Сушко О. (2001), Косовська криза і міжнародне втручання: уроки для Європи, «Дослідження світової політики», Вип. 17.

Ткач Д. (2004), Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій, МАУП, Київ.

Ткач Д. (2006), Будапешт: гаряча осінь 2006 року, «Політика і час», № 11.

Уткин А. И. (2005), США – ЕС: два полюса, два взгляда, «США – Канада: экономика, политика, культура», № 7.

Федорчак Т. (2002), Основні напрями діяльності Чехословацької соціал-демок-ратичної партії у період трансформації суспільства, «Політологічні та соціологічні студії», Т. 2.

Фісанов В. П. (2006), Поліетнізм versus націоналізм у єврорегіоні «Верхній Прут»: чи варто дивитися у дзеркало європейської інтеграції?, в: Re Commendationem, Золоті литаври, Чернівці.

Фуркало В. (2001), На початку нового етапу. Югославія на рубежі двох тисячоліть, «Політика і час», № 3.

Храбан І. (2004), Куди прямує “локомотив” Європи, «Політика і час», № 5.

Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века (2002), ред. Некипелов А. Д., Т. 3, Наука, Москва.

Шевчук О. (2004), Громадянська ідентифікація та самоорганізація держави, в: Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції, ред. М. Поліщук, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів.

Шишелина Л. (2005), Венгрия в Европе, «Международная жизнь», № 11.

Щербакова Ю. А. (2006), Чехи и словаки: вместе и врозь, ИНИОН РАН, Москва.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.