Polska, Niemcy i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 r.)

Main Article Content

Agnieszka Bielawska

Abstrakt

Artykuł zarysowuje kwestię bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Nakreślony w nim został przebieg prac w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim nad dokumentami unijnymi „trzeciego pakietu energetycznego” oraz nad rozporządzeniem w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Zarysowana została również postawa RFN i RP wobec budowy Gazociągu Północnego, Południowego oraz Nabucco. Poruszone kwestie rozpatrzone zostały pod kątem ich wpływu na stosunki polsko- niemieckie, zarówno bilateralne, jak i na arenie europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielawska, A. (2019). Polska, Niemcy i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 r.). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-34. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.2.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Agnieszka Bielawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk politycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zajmuje się Niemcami, stosunkami polsko-niemieckimi, jak również religiami w Europie i na Bliskim Wschodzie. Autorka licznych artykułów dotyczących tej problematyki  oraz monografii Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską (Toruń 2009).

Bibliografia

 1. Bezpieczeństwo dostaw gazu - głosowania w PE (27.01.2010) (2010), http://www.poland-epp.eu/komunikaty_prasowe,129,bezpieczenstwo_dostaw_gazu__glosowania_w_pe/pl, 1.09.2009.
 2. Buras P. (2008), Między europeizacją a Gazpromem. Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne, CSM, „Raporty i analizy”, nr 7, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2008/Piotr%20Buras_Mi%C4%99-dzy%20europeizacj%C4%85%20a%20Gazpromem.pdf, 1.09.2009.
 3. Effective and Efficient Unbundling o f Transmission System Operators. Proposal for aDirectiveof the EP and the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, 29 January 2008, http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/09/45/99/EEU.pdf, 15.03.2008.
 4. Exposé premiera Donalda Tuska, 23.11.2007, http://www.premier.gov.pl/premier/przemowienia/id:19/, 1.01.2008.
 5. Gazowe bezpieczeństwo (18.03.2010), http://www.poland-epp.eu/komunikaty-prasowe, 183,gazowe-bezpieczenstwo/pl, 20.03.2010.
 6. Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa.
 7. Kolarska-Bobińska: bezpieczeństwo energetyczne UE wymaga nakładów, „PAP”, 26.11.2010.
 8. Kolarska-Bobińska L., Europejska solidarność energetyczna na dziesięciolecia (26.10.2010), http://www.poland-epp.eu/komunikaty-prasowe,344,europejska-solidarnosc-energetyczna-na-dziesieciolecia/pl, 15.11.2010.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, SEK (2010) 1346, Bruksela, dnia 10.11.2010, KOM (2010) 639 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0639&from=EN, 15.12.2010.
 10. Komunikat MSZ dot. spotkania Ministra SZ Radosława Sikorskiego z Ministrem SZRFN Frankiem-Walterem Steinmeierem - Berlin, 6 grudnia 2007 r, http://www.msz.gov.pl/Komunikat,MSZ,dot.,spotkania,Ministra,SZ,Radoslawa,Sikorskiego,z,Ministrem,SZ,RFN,Frankiem-Walterem,Steinmeierem,-,Berlin,,6,grudnia,2007,r, 12562.html, 15.10.2008.
 11. Komunikat prasowy, 3017. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja i energia ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Bruksela, 31 maja 2010 r., 10418/10 (OR. en), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/10/146&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en, 1.10.2010.
 12. Minister Gospodarki (2009), Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r do dnia 31 grudnia 2009 r., http://www.mg.gov.pl/files/upload/8356/Sprawozdanie%20MG%20z%20monitorowania%20bezpieczenstwa%20dostaw%20paliw%20gazowych.pdf, 1.15.2010.
 13. Mitteilung der Kommission and den Europaischen Rat und das Europaische Parlament. Energiepolitik fu r Europa, Brussel, den 10.1.2007 KOM (2007), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:DE:PDF, 1.10.2010.
 14. Parlament Europejski, Debaty, wtorek 8 lipca 2008 r., Strasburg, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080708+ITEM-OO9+DOC+XML+VO//PL, 15.01.2009.
 15. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/mmisterstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf, 1.10.2010.
 16. Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf dem Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) am 24. Juni 2009 in Berlin,
 17. http://www.bundesregierung.de/nn_1514/Content/DE/Bulletin/2009/06/75-2-bk-bdew.html, 10.07.2009.
 18. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (petycje 0614/2007 i 0952/2007) (2007/2118(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0336&language=PL&ring=A6-2008-0225, 15.01.2009.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (Tekst mający znaczenie dlaEOG), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 12.11.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022:PL:PDF, 15.01.2011.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z 14.08.2009, http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuel/2009/211/l_21120090814pl00360054.pdf, 15.01.2011.
 21. Ruszel M. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki wobec Litwy i Ukrainy, „Przegląd Zachodni”, nr 3(332).
 22. Saryusz-Wolski J. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne UE - jesteśmy o krok bliżej (21.09.2010), http://www.poland-epp.eu/aktualnosci,295,bezpieczenstwo_energetyczne_ue__jestesmy_o_krok_blizej/pl.
 23. Skulimowska M. (oprac.) (2008), Sprawozdanie 18/2008: III pakiet energetyczny w Parlamencie Europejskim, Bruksela, dnia 25 maja 2008 r, http://www.senat.gov.pl/k7/ue/inne/2008/018.pdf, 1.10.2010.
 24. Skulimowska M. (oprac.) (2010), Sprawozdanie nr 26/2010: Inicjatywa Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa ws. utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, Bruksela, dnia 6 maja 2010 r, http://www.senat.gov.pl/k7/ue/inne/2010/026.pdf. 1.10.2010.
 25. Skulimowska M. (oprac.) (2010a), Sprawozdanie nr 41/2010: Wspólne spotkanie parlamentarne nt. „Europejska wspólnota Energetyczna - rozwiązanie na miarę XXIwieku”Bruksela, 7 i 8 czerwca 2010r., Bruksela, dnia 24 czerwca 2010r, http://www.senat.gov.pl/k7/ue/wspolne/2010/041.pdf, 1.10.2010.
 26. Sonik B. (2009), Bezpieczeństwo dostaw gazu - głosowania w PE (02.12.2009), http://www.poland-epp.eu/komunikaty_prasowe,98,bezpieczenstwo_dostaw_gazu__glosowania_w_pe,1/pl#p3.
 27. Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 września 2010 r w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (EP-PE TC1-COD (2009)0108), 21.9.2010, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P7-TC1-COD-2009-0108+0+DOC+PDF+V0//PL, 15.12.2010.
 28. Szczygieł L., Meandry europejskiej polityki energetycznej, http://e-bmp.p/File/Meandry%20europejskiej%20polityki%20energetycznej.pdf, 1.10.2010.
 29. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, CIG14/07, Bruksela 3 grudnia 2007 r, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.pl07.pdf, 15.06.2008.
 30. Trubalska J. (2010), Rynek gazu w Polsce, listopad 2010, PSZ, http://www.psz.pl/Rynek-gazu-w-Polsce-listopad-2010, 9.12.2010.
 31. Węc J. J. (2009), Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, nr 3(332).
 32. Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (przedstawiona przez Komisję), Bruksela, dnia 19.9.2007, KOM (2007) 529 wersja ostateczna, 2007/0196 (COD), http://eurlex.europa.eu/LexUriSer/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0529:FIN:PL:PDF, 1.10.2010.
 33. Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę 2004/67/WE, Bruksela, dnia 16.7.2009, COM (2009) 363 wersja ostateczna, 2009/0108 (COD), http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ.do?uri=COM:2009:0363:FIN:PL:PDF.
 34. Publicystyka:
 35. „Der Spiegel”: Gazociąg Północny groźny dla Bałtyku (2008), „Gazeta.pl”, 24.02.2008.
 36. „Die Welt”: projekt Nord Stream wkracza w gorącą fazę (2009), „PAP”, 23.01.2009.
 37. „Dziennik”/Merkel: 3 x NIE (2007), „PAP”, 12.12.2007.
 38. Bielecki T. (2010), Polska walczy o solidarność energetyczną Unii, „Gazeta Wyborcza”, 28.01.2010.
 39. Bruggmann M. (2009), Polen andert Energie-Strategie, „Handelsblatt”, 26.06.2009.
 40. Druga nitka Gazociągu Północnego oddana do użytku (2012), „PAP”, 8.10.2012.
 41. Gazociąg Nabucco: start strategicznego projektu (2009), „Deutsche Welle”, 13.07.2009. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4477795,00.html.
 42. Gazociąg Północny - państwa nadbałtyckie zmieniły zdanie? (2008), „Gazeta.pl”, 6.06.2008.
 43. Gazociąg Północny budzi irytację nad Bałtykiem (2009), „Gazeta Wyborcza”, 12.06.2009.
 44. Gazociąg Północny dostał drugie, ostatnie zezwolenie w Niemczech (2009), „Gazeta Wyborcza”, 28.12.2009.
 45. Gazociąg Północny wciąż nie bez kontrowersji (2011), „PAP”, 8.11.2011.
 46. Gazociąg Północny zablokuje Świnoujście? Polska nalega na zmianę. Dziś rozmowa (2010), „PAP”, 26.07.2010.
 47. Gnauck G. (2008), Fur eine neue Ostpolitik, „Die Welt”, 9.09.2008.
 48. Hasselbach Ch., Pawlak A. (2009), Szczyt energetyczny w Pradze, „Deutsche Welle”, 8.05.2009, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4236787,00.html.
 49. J. Kaczyński: Za naszych czasów była grypa ptasia, teraz jest świńska (2009), „Gazeta.pl”, 6.11.2009.
 50. Jendroszczyk P. (2007), Na polskiego premiera nie czeka w Berlinie żadna niespodzianka, „Rzeczpospolita”, 11.12.2007.
 51. Jendroszczyk P. (2007a), Niemcy czekają na Donalda Tuska, „Rzeczpospolita”, 28.11.2007.
 52. Jendroszczyk P. (2008), Pół rządu Niemiec w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, 9.12.2008.
 53. Jendroszczyk P. (2008a), Urząd żeglugi zgadza się na gazociąg, „Rzeczpospolita”, 28.12.2009,
 54. Jeppesen H. (2009), Gaz dla Europy - konferencja o Nabucco, „Deutsche Welle”, 24.04.2009, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4204743,00.html.
 55. Kaczyński: Rezygnacja z Gazociągu Północnego wielkim dniem UE (2008), „PAP”, 13.11.2008.
 56. Konkurencja dla Nabucco: Rosja i Turcja planują Gazociąg Południowy (2009), „Deustche Welle”, 7.08.2009, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4549846,00.html.
 57. Kot M. (2008), KE ma plan zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, „PAP”, 7.11.2008.
 58. Kot M. (2008a), KE: plan zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, „PAP”, 13.11.2008.
 59. Kublik A. (2008), Niemcy i Rosja wsparły Gazociąg Północny, „Gazeta Wyborcza”, 2.10.2008.
 60. Kublik A. (2009), Europę podzieli kurtyna gazociągów. A gazoport pod nóż?, „Gazeta Wyborcza”, 21.10.2009.
 61. Kublik A. (2009a), Gazociąg Północny tuż, tuż. Niemcy dają zgodę, „Gazeta Wyborcza”, 22.12.2009.
 62. Kublik A. (2009b), Gazociąg Północny zatrzyma gaz z Kataru, „Gazeta Wyborcza”, 23.06.2009.
 63. Kublik A. (2009c), Szwecja i Finlandia zezwalają na Gazociąg Północny, „Gazeta Wyborcza”, 5.11.2009.
 64. Kublik A. (2010), Bezpieczeństwo gazowe UE w rękach rządów, „Gazeta Wyborcza”, 1.06.2010.
 65. Kublik A. (2010a), Zakopaliśmy rurę! Gazociąg Północny nie zablokuje Świnoujścia, „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2010.
 66. Libicki: W lipcu decyzja PE w sprawie raportu o Nord Stream (2008), „PAP”, 9.04.2008.
 67. Łakoma A. (2007), Tusk sugeruje korektę Gazociągu Północnego, „Rzeczpospolita”, 7.11.2007.
 68. Łucyk S. (2008), Donald Tusk: bliżej porozumienia ws. pakietu energetycznego, „PAP”, 13.11.2008.
 69. Meyer-Feist A. (2009), Co ma opera do gazu?, „Deutsche Welle”, 13.07.2009, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3930543,00.html.
 70. Miedwiediew w Niemczech: razem z Merkel przekonamy Europę do rurociągu (2008), „Gazeta.pl”, 5.06.2008.
 71. Niemcy i Rosja zachwalają Nord Stream (2009), „Rzeczpospolita”, 16.07.2009.
 72. Niemcy ustąpili. Gazociąg Północny ominie polskie porty (2010), „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2010.
 73. Niemiecki „Financial Times” chwali Tuska (2008), „Gazeta Wyborcza”, 11.10.2008.
 74. Niemiecki E.ON apeluje do UE większe poparcie Gazociągu Płn. (2008), „Gazeta.pl”, 23.01.2008.
 75. Niemiecki polityk przeciw budowie Gazociągu Północnego (2008), „Gazeta.pl”, 4.09.2008.
 76. Niemiecki poseł: Będziemy zakładnikami Gazociągu Północnego (2008), „PAP”, 3.09.2008.
 77. Oettinger: potrzebna wspólna europejska polityka energetyczna (2010), „PAP”, 4.11.2010.
 78. Pawlak chce rozmawiać z Niemcami i Rosją o gazociągu (2007), „PAP”, 3.12.2007.
 79. Polityk CDU: Gazociąg Północny przyniósł UE polityczne szkody (2008), „PAP”, 3.06.2008.
 80. Polska/Premier Tusk złoży wizytę w Berlinie (2007), „PAP”, 10.12.2007.
 81. Putin grozi Europie wstrzymaniem budowy Gazociągu Północnego (2008), „PAP”, 12.11.2008.
 82. Romaniec R. (2009), Niemcy lobbują za niemiecką rurą, „Deutsche Welle”, 30.01.2009, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3990995,00.html.
 83. Sikorski o przyjaźni polsko-niemieckiej (2010), „PAP”, 6.01.2010.
 84. Steinhoff J. (2005), Rządowi niemieckiemu pod rozwagę, „Rzeczpospolita”, 23.12.2005.
 85. Szczyt UE: wewnętrzny rynek energii ma być gotowy w 2015 r. (2011), „PAP”, 4.02.2011.
 86. Tusk po spotkaniu z kanclerz Merkel: Nie będzie tematów tabu (2007), „Gazeta.pl”, 11.12.2007.
 87. Tusk: czy Gazociąg Północny ma sens? Niemcy: oczywiście (2008), „PAP”, 6.09.2008.
 88. W Berlinie bez tabu (2007), „PAP”, 12.12.2007.
 89. Waraczyńska M. (2010), Ustalenia w sprawie Nord Stream to jedna z największych porażek naszej polityki zagranicznej, „Gazeta Wyborcza”, 7.12.2010.
 90. Widzyk A. (2008), „FTD”/Niemcy ignorują zastrzeżenia Polski, „PAP”, 17.06.2008.
 91. Widzyk A. (2008a), Niemcy/Poseł CDU: Niemcy przychylne Wschodniemu Partnerstwu i muzeum II wojny światowej, „PAP”, 13.06.2008.
 92. Widzyk A. (2011), Niemcy. Ułożono ju ż 900 km pierwszej nitki Gazociągu Północnego, „PAP”, 6.01.2011.
 93. Wieliński B. T. (2007), Polsko-niemieckie lody przełamane, „Gazeta Wyborcza”, 10.12.2007.
 94. Wieliński B. T. (2008), Niemcy chcą unii energetycznej?, „Gazeta Wyborcza”, 25.05.2008.
 95. Wieliński B. T. (2009), Szef niemieckiego MSZ: Wiemy, jaka odpowiedzialność spoczywa na Niemcach, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2009.