Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie - regulacje prawne i praktyka

Main Article Content

Jerzy Szukalski
Radosław Żmigrodzki

Abstrakt

W artykule przedstawiono instytucję referendum ogólnokrajowego we współczesnym Uzbekistanie, który po rozpadzie Związku Radzieckiego jest od 1991 r. niepodległym i suwerennym państwem. W dalszej części omówiono regulacje prawne dotyczące referendum, zawarte w Konstytucji Uzbekistanu z 1992 r. i ustawie z 1992 r. Analizując ustawę zwrócono uwagę zwłaszcza na takie elementy, jak czynne prawo wyborcze, zasadę jawności, podmioty uprawnione do wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, organy odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie referendum oraz kryteria ważności referendum. W omawianym okresie w Uzbekistanie odbyły się tylko cztery referenda: dwukrotnie w1991,1995i 2002 r. W konstatacji podkreślono, że referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie spełnia bardzo ważną rolę, stanowiąc w istocie w warunkach państwa o autorytarnym systemie rządów je dyną w pełni demokratyczną formę wyrażenia woli obywateli tego kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szukalski, J., & Żmigrodzki, R. (2019). Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie - regulacje prawne i praktyka. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 69-84. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.2.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Radosław Żmigrodzki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adwokat i radca prawny. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zainteresowania badawcze autora obejmują: systemy konstytucyjne państw europejskich, zwłaszcza Hiszpanii oraz bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu systemów politycznych i partyjnych państw europejskich, a także bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Bibliografia

 1. Bodio T., Mołdawa T. (2007), Konstytucje państw Azji Centralnej: tradycje i współczesność, Warszawa.
 2. Konstitucija (Osnownoj Zakon) Uzbekskoj Sowietskoj Socjalisticzieskoj Riespubliki (prinjata na wnieoczieriednoj sziestoj siessiji Wierchownogo Sowieta Uzbiekskoj SRR diewiatogo sozywa 19 aprielja 1978 goda), http://zakonuz.uzshar.com/?document=5990, 14.05.2014.
 3. Konstitucija Riespubliki Uzbiekistan ot 8 diekabrja 1992 goda, http://www.lex.uz/pages/getact.aspx?lact_i=35869, 5.07.2013.
 4. Konstitucjonnyj Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 350-II ot 4 aprielja 2002 goda Ob.itogach riefierienduma i osnownych principach organizacji gosudarstwiennojwłasti (po sostojaniju na 25 diekabrja 2008 goda), http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?r gn=790, 16.03.2014.
 5. Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1977), Warszawa.
 6. Miłow L. W., Woronkowa S. W., Wdowin A. I., Barsienkow A. S. (2006), IstorijaRossijiXX-naczalaXXI wieka, Moskwa.
 7. Musiał-Karg M. (2008), Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń.
 8. Preisner A. (2000), Plebiscyt, w: Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa.
 9. Rost. A. (2013), Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań.
 10. Rytel-Warzocha A. (2011), Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Srodkowo-Wschodniej, Warszawa.
 11. Stalin J. (1945), Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Moskwa.
 12. Stelmach A. (2003), Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań.
 13. Uzbekistan. Freedom in the World 2003, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2003/uzbekistan#.U4WbcXauOyI, 16.05.2014.
 14. Zakon RiespublikiUzbiekistannr417-XII ot 18nojabrja 1991 goda O riefieriendumie Riespubliki Uzbiekistan, http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=82205#82217, 5.07.2013.
 15. Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 414-XII ot 18nojabrja 1991 goda O wyborach Priezidienta Riespubliki Uzbiekistan (po sostojaniju na 25 diekabrja 2008 goda), http://www.base.spinform.ru/show_ doc.fwx?rgn=761, 5.07.2013.
 16. Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 990-XII ot 28 diekabrja 1993 goda O wyborach w Olij Madżlis Riespubliki Uzbiekistan (po sostojaniju na 19 diekabrja 2012 goda), http://www.base.spinfom.ru/show_doc.:fwx?rgn=760, 5.07.2013.
 17. Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 1050-XII ot 5 maja 1994 goda O wyborach w obłastnyje, rajonnyje i gorodskoje Kiengaszi narodnych dieputatow (po sostojaniju na 19 diekabrja 2012 goda), http://www.base.spinform.ru/show_doc.:fwx?rgn=759, 5.07.2013.
 18. Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 613-I ot 30 aprielja 1998 goda O Cientral’noj izbiratiel’noj komissiji Riespubliki Uzbiekistan (po sostojaniju na 25 diekabrja 2008 goda), http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=9012, 12.05.2014.
 19. Zakon Riespubliki Uzbiekistan nr 470-II ot 24 aprielja 2003 goda O wniesieniji imienieniji dopołnienij w Konstituciju Riespubliki Uzbiekistan, http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=48063&0NDATE=01.07.200400#48132, 5.07.2013.
 20. Zieliński E. (1996), Referendum w Rosji, w: Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa.