Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim. Analiza przypadku

Main Article Content

Krzysztof Koźbiał

Abstrakt

Badania, prowadzone metodą wywiadów pogłębionych, objęły dwie gminy pow. kłodzkiego: Nową Rudę (gmina wiejska) i Szczytną. Dotyczyły postrzegania współpracy transgranicznej. Ma ona miejsce na ziemi kłodzkiej od początku lat 90. XX stulecia, choć zwraca uwagę fakt, iż po wejściu Polski i Czech do UE nastąpiło jej zauważalne pogłębienie. Badania wykazały, iż kooperacja ponadgraniczna nie jest tematem szeroko znanym wśród mieszkańców tych gmin. Mimo to formułują oni pozytywne oceny tego rodzaju działań uznając, iż przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania i częstych kontaktów bezpośrednich między Polakami i Czechami. W istotnym stopniu kooperacja ta ma wpływ na postrzeganie południowych sąsiadów, które należy ocenić jako pozytywne. Wielu rozmówców uznało Republikę Czeską wręcz za wzór gospodarności. Ocena ta była jednak powierzchowna, nie poparta konkretnymi dowodami. Współpraca transgraniczna na ziemi kłodzkiej dotyczy głównie takich sfer jak turystyka i kultura, w większości przypadków jest koordynowana przez urzędy gmin i podległe im jednostki. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w te procesy jest, w ocenie pytanych, mało zauważalne. Dla jej wzmocnienia niezbędne byłoby ulepszenie sieci komunikacyjnej, w szczególności połączeń kolejowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koźbiał, K. (2019). Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim. Analiza przypadku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 102-116. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. lat Euroregionu, http://www.euro-glacensis.cz/files/vyrocni_zpravy/euroregion_glacensis_15_let_zkusenosti_pl.pdf, 28.06.2015.
 2. Dostál V., Kałan D. (2014), Granica w czasach Schengen: szanse i wyzwania polskoczeskiej współpracy transgranicznej, „PISM Strategic File”, nr 21 (57).
 3. Euroregiony na granicach Polski 2007 (2007), red. M. Czekaj, Wrocław.
 4. Goliński M. (1994), Pstrążna. Z przeszłości „zakątka czeskiego” Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, z. 5.
 5. Novotný L. (2009), Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci. „Naše společnost”, nr 1.
 6. Opinie i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech (2015), „Komunikat z badań CBOS”, nr 34/2015, Warszawa.
 7. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. (2014), GUS, Warszawa.
 8. Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska-Czechy 2007–2013 (2008), MEMO/08/388, 11 czerwca 2008, Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-388_pl.pdf, 3.08.2015.
 9. Siatkowski J. (1990), Obecna sytuacja językowa w okolicy Kudowy, w: Tgolí chole Mêstró. Gedenkschrift für Reinhold Olesch, red. A. Lachmann, A. Lauhus, T. Lewandowski, B. Zelinsky, Köln–Wien.
 10. Skorupska A. (2014), Współpraca samorządowa na pograniczu polsko-czeskim, „PISM Policy Papers”, nr 17 (100).
 11. Skorupska A. (2015), Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa.
 12. Stosunek do innych narodów (2015), „Komunikat z badań CBOS”, nr 14.
 13. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2008–2015 (2008), Kłodzko, http://www.powiat.klodzko.pl/plik/id,800.pdf?otworz=1%20TARGET=,2.08.2015.
 14. Szadkowska E. (2010), Pojęcie współpracy transgranicznej, w: Współpraca transgraniczna.
 15. Aspekty prawno-ekonomiczne, red. M. Perkowski, Białystok.
 16. Trzebiński W. (1952), Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie 1815–1945. Zarys historyczny, Warszawa.
 17. Żochowska M. (2011), Aktywność członków Euroregionu Glacensis w pozyskiwaniu funduszy unijnych, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 8.