Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej – uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączania ościennych gmin do miasta Poznania

Main Article Content

Mikołaj Tomaszyk

Abstrakt

Motywy działań integracyjnych gmin na wielu płaszczyznach nie ulegają zmianie. W kontekście aglomeracyjnych wyzwań miasta Poznania i ościennych gmin, wskazać można zbiór wspólnych interesów mieszkańców, który ze względu na występujące powiązania funkcjonalne powinien być objęty nową, integracyjną formą zarządzania i koordynacji. Źle rozumiana konkurencja może wykluczać poszczególne gminy i marginalizować ich znaczenie w skali regionu i kraju. W jej efekcie dotychczasowe korzyści płynące ze współpracy stracą na swym znaczeniu, co może przełożyć się na fragmentację polityki aglomeracji poznańskiej. Projekt metropolitalny Poznania diagnozuje potrzeby aglomeracji poznańskiej, wskazuje na kierunki działań na płaszczyźnie zbiorowego transportu publicznego, gospodarki przestrzennej, bezpieczeństwa i współpracy sektorowej. Nie zakłada jednak łączenia administracyjnego gmin, lecz opiera się na założeniach metroplitan governance. Wskazuje i wykorzystuje model integracji na gruncie wspólnoty celów strategicznych możliwych do realizacji w ramach określonych przez ustawodawstwo krajowe i europejskie modeli współpracy samorządów. Dzięki nowym mechanizmom dystrybucji środków unijnych w ramach polityki regionalnej – Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym – Poznań i powiat poznański zyskują argument na rzecz zacieśnienia współpracy. Efektem integracyjnego spill over może być nowy model metropolitalnego zarządzania. Nowy rodzaj ponadgminnej, aglomeracyjnej współpracy wymaga działań politycznych, często jednomyślności, zawiązywania koalicji wokół określonych rozwiązań, lub też budowania pakietów decyzyjnych tylko w części satysfakcjonujących każdego z ich autorów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomaszyk, M. (2019). Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej – uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączania ościennych gmin do miasta Poznania. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 135-166. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Akty prawne:
 2. Krajowa Polityka Miejska przyjęta przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/politykarozwoju-kraju/polityka-miejska/.
 3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Aglomeracja Poznańska, Urząd Statystyczny w Poznaniu, www.stat.gov.pl/bdl, 4.12.2015.
 4. Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020 (2011), Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 5. Uchwała Rady Metropolii Poznań nr 3/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie pełnienia zadań związku ZIT.
 6. Uchwała Rady Ministrów nr 239 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, Monitor Polski z dnia 27.04.2012, poz. 252.
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990 Nr 16, poz. 95.
 8. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz. U. 2015, poz. 1890.
 9. Zielona Księga dot. Obszarów Metropolitalnych (2012), dokument do konsultacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 10. Opracowania zwarte:
 11. Bobrowska K., Igliński H. (2012), Koncepcja wprowadzenia opłat za wjazd do centrum Poznania. Zalety i wady rozwiązania, w: Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień, red. M. Szymczak, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 19, Poznań.
 12. Bródka S., Zmyślony P. (red.) (2012), Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 13. Kiełbus M., Kostrzewska J. (2012), Zalety realizacji zadań w formie związku międzygminnego, Kancelaria Ziemski & Partners, 20.12.2012, www.wspolnota.pl, 20.11.2015.
 14. Krasnowolski A. (2012), Gospodarka komunalna – polski model, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/42/plik/plik046.pdf, 15.12.2015.
 15. Kudra A. (2015), Tekst o prawnych aspektach łączeni gmin zamieszczony na portalu prawo dla samorządu, http://prawodlasamorzadu.pl/2015.03.12-uwarunkowania-prawne-laczenia-gmin.html&strona=2, 29.12.2015.
 16. Mikuła Ł. (2012), Zarządzanie publiczne w Poznaniu na tle metropolii krajowych, w: Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, red. T. Kaczmarek, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 22, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 17. Szymczak M (red.). (2012), Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 19, Poznań.
 18. Zmyślony P. (2012), Turystyka i rekreacja w aglomeracjach, w: S. Bródka, P. Zmyślony, Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.