Problemy współdziałania organów polskich gmin

Main Article Content

Bogusław Kotarba

Abstrakt

We współczesnych państwach istotną część zadań publicznych wykonują samorządy. Podobnie jak i w przypadku innych instytucji władzy, zadania swe wykonują za pośrednictwem organów. W artykule podjęto analizę relacji pomiędzy organami gminy – podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiono, jak zmiany w prawie wpływały na pozycję i zakres kompetencji organu stanowiącego – rady gminy oraz wykonawczego − początkowo zarządu gminy, a następnie wójta (burmistrza, prezydenta). Przekładały się one również na ich wzajemne relacje. Przyjęto tezę, że współpraca organów gminy zależy nie tylko od rozwiązań instytucjonalno-prawnych, ale i od innych czynników, w tym układu sił, jaki się ukształtuje we władzach w wyniku wyborów. W oparciu o ten czynnik zaproponowano trzy modele wzajemnych relacji – idylliczny, optymalny oraz konfliktowy. Opisują one zalety i wady różnych stylów współdziałania organów gminy, które mogą się wytworzyć mimo jednakowych dla wszystkich ram prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotarba, B. (2019). Problemy współdziałania organów polskich gmin. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 209-230. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borodo A. (2000), Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 2. Coser L. A. (1956), The Functions of Social Confict, Free Press, London.
 3. Gmina Ostrowice na Pomorzu Zachodnim jak Grecja. Zbankrutuje i zostanie wchłonięta (2015), „Dziennik.pl”, 7.07.2015, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/494801,ostrowice-na-pomorzu-zachodnim-moga-zbankrutowac-wchlonie-je-drawsko-pomorskie.html, 20.07.2015.
 4. Halowell J. H. (1993), Moralne podstawy demokracji, przeł. J. Marcinkowski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Izdebski H. (2001), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 6. Izdebski H. (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 7. Kotarba B. (2011), Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 8. Kulesza M. (2008), Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Municipum SA, Warszawa.
 9. Kumorek B. (1996), Komisja rewizyjna i kontrola wewnętrzna w gminie, Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań–Zielona Góra.
 10. Leoński Z. (1992), Ustrój samorządu terytorialnego w RP, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań.
 11. Leoński Z. (1994), Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań.
 12. Leoński Z. (1998), Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 13. Leoński Z. (2001), Ustrój samorządu terytorialnego w RP, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań.
 14. Piasecki A. K. (2006), Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wydawnictwo „Profesja”, Kraków.
 15. Protokoły nr I−VII sesji Rady Gminy Kutno, http://www.bip.gminakutno.pl/strony/2951.dhtml, 20.07.2015.
 16. Protokoły nr XVI−XX/13 i XXI−XXV/14 sesji Rady Gminy Ostrowice, http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=159769, 20.07.2015.
 17. Protokół nr XXIV/1/2008 sesji Rady Miasta Rzeszowa, http://bip.erzeszow.pl/file/1823/prot_sesja_24_2008.pdf, 20.07.2015.
 18. Protokół nr XXVI/1/2008 z XXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa, http://bip.erzeszow.pl/file/1825/prot_sesja_26_2008.pdf, 20.07.2015.
 19. Regulski J. (2000), Samorząd III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Sartori G. (1994), Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Sawicka K. (1999), Absolutorium komunalne jako narzędzie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 4.
 22. Sztumski J., Wódz J. (1984), Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej, PAN Oddz. w Katowicach, Komisja Filozofii i Socjologii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 23. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2001, Nr 45, poz. 497.
 24. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, tekst. jedn. Dz. U. 2013, poz. 706 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984.
 26. Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 1995, Nr 124, poz. 601.
 27. Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1992, Nr 100, poz. 499.
 28. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.
 29. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 94.
 30. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 96.
 31. Uzasadnienie do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (2012), http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2373/4/1/uzasadnienie.rtf, 17.07.2015.
 32. Wybory samorządowe 2014, Państwowa Komisja Wyborcza, Miasto Kutno, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/100201, 20.07.2015.
 33. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2013 r., III SA/Wr 507/12, Lex nr 1274822.
 34. Złota setka samorządów (2004), „Rzeczpospolita” z dnia 6.07.2004.
 35. Zwierzchowski E. (2000), Opozycja parlamentarna, w: Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.