Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej

Main Article Content

Tadeusz Kamiński

Abstrakt

W artykule podjęty został problem szeroko rozumianych politycznych uwarunkowań kościelnej działalności charytatywnej w Republice Czeskiej. W pierwszej części omówiono relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w tym kraju. Przywołane zostały przepisy konstytucji oraz jeszcze nieratyfikowanej umowy ze Stolicą Apostolską. Następnie zostały przeanalizowane regulacje prawne stwarzające ramy dla zaangażowania Kościoła w czeskim systemie usług socjalnych. Właściwe przepisy w tym zakresie zawiera ustawa o służbach społecznych z roku 2006. W ostatniej części, celem egzemplifikacji, została przybliżona działalność największego wyznaniowego dostawcy usług socjalnych w Republice Czeskiej, a mianowicie katolickiej Caritas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamiński, T. (2020). Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 75-92. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tadeusz KAMIŃSKI – dr hab., kierownik Katedry Polityk Publicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się polityką pomocy społecznej, relacjami religii i polityki oraz polityką rodzinną.

Referencje

 1. Annual Report (2016), Caritas Czech Republic, https://svet.charita.cz/res/archive/059/006791.pdf?seek=1508510246, 5.05.2018.
 2. Doležel J. (2016), Catholic Charitable Social Work in the Former Czechoslovakia with the Focus on the Czech Lands, „European Journal of Mental Health”, nr 1–2.
 3. Fiala P. (2016), Laboratorium sekularyzacji, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 4. Frič P., Goulli R., Vyskočilová O. (2004), Small Development Within the Bureaucracy Interests: The Nonprofit Sector in the Czech Republic, w: Future of Civil Society: Making Central European Nonprofit-Organizations, red. A. Zimmer, E. Priller, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 5. Grewiński M., Lizut J. (2012), Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń.
 6. Kaczmarek H. (2016), Czechy. Kościół i państwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 7. Kamiński T. (2012), Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 8. Konstytucja Republiki Czeskiej, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Czechy_pol_010811.pdf, 26.06.2019.
 9. Lábrová J. (2011), Sociální služba církve a sociální práce v České republice, https://theses.cz/id/t2golj/DP_Lbrov.pdf, 11.07.2019.
 10. Novotný V. (2013), Paradygmatyczna przemiana czeskiego katolicyzmu, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 2.
 11. Opatrný M., Morongová T. (2016), Outsourcing blíženecké lásky, „Studia Theologica”, nr 4.
 12. Organizační struktura (2018), https://www.charita.cz/o-charite/organizacni-struktura/, 7.05.2018.
 13. Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy, PEW Research Center, https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/15120322/POL-Overview-FOR-WEB.pdf, 20.03.2018.
 14. Registr poskytovatelů sociálních služeb (2018), https://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1524830673228_4, 23.04.2018.
 15. Staszewski M. T. (1994), Państwo–Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne, ISP PAN, Warszawa.
 16. Tretera J. R. (2007), Państwo i Kościół w Czechach, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, Kolonia Limited, Wrocław.
 17. Tůmová I. (2016), Dějiny České katolické charity do roku 1960, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130183283, 10.07.2019.
 18. Zákon č. 3/2002 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), https://www.mkcr.cz/zakon-c-3-2002-sb-o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-396.html, 11.04.2018.
 19. Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, https://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-stav_k_1._10._2017.pdf, 19.04.2018.