Reformy zarządzania w polskim i węgierskim samorządzie terytorialnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

modele zarządzania
Polska
Węgry

Jak cytować

Rajca, L. (2020). Reformy zarządzania w polskim i węgierskim samorządzie terytorialnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 153–170. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.8

Abstrakt

Celem opracowania jest porównanie reform zarządzania w węgierskim i polskim samorządzie terytorialnym wprowadzanych od początku transformacji ustrojowej i w okresie dwóch pierwszych dekad XXI wieku. Analizy wskazują, że samorządy obu badanych państw doświadczyły implementacji rozwiązań zaczerpniętych z różnych i pod wieloma względami sprzecznych paradygmatów zarządzania. We wprowadzaniu reform zarządzania w samorządzie terytorialnym obu państw występowały zarówno trendy zbieżne, jak i rozbieżne. Reformy na Węgrzech po 2010 roku odzwierciedlają spójną wizję silnego i scentralizowanego państwa mającego zapewnić skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Rynkowi i społeczeństwu obywatelskiemu wyznaczono niewielką rolę. Odnośnie polskiego samorządu terytorialnego, obecnie trudno wskazać jeden organizacyjny model stanowiący spójną całość.

https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Forum samorządowe (2013), Andrzej Arendarski: Spółki komunalne trzeba prywatyzować, https://www.forumsamorzadowe.pl/aktualnosci/1420.html, 4.11.2019.

GUS, (Central Statistical Office) (2015), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015, GUS, Warszawa.

Heinelt H., Krapp M.-Ch. (2016), Perceptions of New Public Management reforms, in: Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe, eds. X. Bertrana, B. Egner, H. Heinelt, Routledge, Abingdon–New York.

Horváth T. M. (2016), From Municipalisation to Centralism: Changes to Local Public Service Delivery in Hungary, in: Public and Social Services in Europe, eds. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Kachniarz M. (2018), Reformy samorządowe w krajach europejskich, in: Samorząd XXI wieku. Problemy, trendy, rozwiązania, eds. M. Kachniarz, R. Raczyński, Wydawnictwo Siedmioróg, Warszawa.

Kopyciński P. (2016), Neoweberyzm (neo-Weberianstate) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej, “Zarządzanie Publiczne”, no. 3(37).

Kudłacz M. (2015), Neoweberyzm jako nowy model zarządzania rozwojem metropolii w warunkach zglobalizowanej gospodarki, in: Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, eds. M. Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.

Kuhlmann S., Wollmann H. (2014), Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.

Kulesza M. (2009), O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, “Samorząd Terytorialny”, no. 12.

Mazur S., Możdżeń M., Oramus M. (2018), Public administration characteristics and performance in EU28: Poland, European Commission, Brussels.

Mikuła Ł., Walaszek M. (2016), The Evolution of Local Public Service provision in Poland, in: Public and Social Services in Europe, eds. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Ministerstwo Skarbu Państwa (2016), Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015, Warszawa.

Ministerstwo Skarbu Państwa (2016), Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2015, Warszawa.

Ministerstwo Skarbu Państwa (2015), Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2014, Warszawa.

Odpowiedź Ministra Środowiska na interpelację poselską z dnia 31.05.2016 r., https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/i02569-o1.pdf, 2.11.2018.

OECD (2008), Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, OECD, Paris.

Pálné Kovács I. et al. (2016), Farewell to Decentralisation: The Hungarian Story and its General Implications, “Croatian and Comparative Public Administration”, no. 16(4).

Pálné Kovács I. (2015), Regionalism in Hungary. Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of European Regions.

Pálné Kovács I. (2012), Roots and consequences of local government reforms in Hungary, “Revue d`etudes comparatives Est-Ouest”, vol. 43, no. 3.

Pálné Kovács I., Region-Building in Hungary – the Case of South-Transdanubia, https://www.tepav.org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum2/2_2_kovacs.pdf, 10.02.2019.

Pawłowska A. (2018), Czynniki i trajektorie zmian administracji i polityk publicznych, in: Państwo w czasach zmiany, eds. M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Péteri G., Decentralization in Eastern Europe: grab the moment!, Website of the MTA–DE Public Service Research Group, https://publicgoods.eu/decentralization-eastern-europe-grab-moment, 20.07.2018.

Radzik-Maruszak K. (2019), Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Rajca L. (2019), Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Rajca L. (2012), Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997–2010, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.

Randma-Liiv T. (2008/2009), New Public Management Versus the Neo-Weberian State in Central And Eastern Europe, “The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy”, Special Issue, vol. 1, no. 2.

Ropret M., Aristovnik A., Kovač P. (2018/2019), A Content Analysis of the Rule of Law within Public Governance Models: Old vs. New EU Member States, “The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy”, vol. XI, no. 2.

Swianiewicz P. (2017), Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich, “Samorząd Terytorialny”, no. 5.

Swianiewicz P. (2017), Stosunek do prywatyzacji lokalnych usług publicznych, 27.04.2017, “Wspólnota”.

Swianiewicz P. (2016), Współczesne badania nad samorządem i polityką lokalną, in: Polska gmina 2015, ed. G. Gorzelak, Warszawa.

Sześciło D. (2014), Wprowadzenie, in: Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, ed. D. Sześciło, Wydawca Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tykwińska-Rutkowska D. (2017), Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, “Samorząd Terytorialny”, no. 9.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. 2018, poz. 130.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 960.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2015, poz. 1440 ze zm.

Van de Walle S., Hammerschmid G., Andrews R., Bezes P. (2016), Introduction: public administration reforms in Europe, in: Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top, eds. G. Hammerschmid, S. Van de Walle, R. Andrews, P. Bezes, Edward Elgar, Cheltenham–Nothampton.

Wąsowicz K. (2018), Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Wollmann H. (2016), Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Provision – And Reverse?, in: Public and Social Services in Europe, eds. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.