Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 r? Studium medioznawcze

Main Article Content

ks. Rafał Leśniczak

Abstrakt

Celem pracy jest weryfikacja, czy tygodnik katolicki „Niedziela”, zaangażował się w kampanię parlamentarną w Polsce w 2019 r. jako uczestnik procesu komunikowania politycznego. Podstawową metodą badawczą jest ilościowa i jakościowa analiza zawartości. Pomocniczo wykorzystano także metodę analizy i syntezy oraz analizę kontekstu dyskursu prasowego. Tygodnik katolicki był czasopismem wspierającym PiS. Na jego łamach wypowiadali się politycy prawicy, których wypowiedzi były przyjmowane przez redakcję „Niedzieli” z aprobatą i życzliwością. Nieudzielenie w dyskursie politycznym głosu politykom opozycji dowodzi stronniczości tygodnika i wyeksponowania „jedynego, słusznego” kierunku prowadzenia polityki zagranicznej, gospodarczej czy historycznej, tzn. zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leśniczak, ks. R. (2020). Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 r? Studium medioznawcze. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 171-190. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

ks. Rafał Leśniczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. Rafał LEŚNICZAK – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (UMCS 2020), kierownik Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu mediów, religii i polityki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują̨ się̨ wokół komunikowania politycznego, analizy wizerunku prasowego instytucji, organizacji, liderów politycznych, procesów personalizacji i mediatyzacji, public relations oraz teorii komunikowania masowego.

Bibliografia

 1. Adamczyk A. (2019), Polska jest liderem inwestycji, rozm. przeprowadził A. Stelmasiak, „Niedziela” z dnia 6.10.2019 r.
 2. Adamski A. (2019), Zaszczyt, na który muszę zasługiwać, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 3. akw. (2019), To nie jest artykuł pierwszej potrzeby, „Niedziela” z dnia 22.09.2019 r.
 4. Bauer Z. (2000), Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 143–173.
 5. Biskup B. (2012), Prowadzenie kampanii permanentnej w Polsce. Uwagi na temat zjawiska i wykorzystywanych narzędzi, „Studia Politologiczne”, nr 24, ss. 132–148.
 6. Cinzio K. (2019), Polska pokazała lwi pazur, „Niedziela” z dnia 15.09.2019 r.
 7. Czy Europa przemówi wspólnym głosem? (2019), „Niedziela” z dnia 1.09.2019 r.
 8. Duda A. (2019a), Silni historią i doświadczeniem, „Niedziela” z dnia 1.09.2019 r.
 9. Duda S. (2019b), Trup nieistniejącego Boga, Więź, nr 62.676, ss. 89–103.
 10. Dyda K. (2016), Postulaty legislacyjne Konferencji Episkopatu Polski a obowiązywanie prawa w sumieniu, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła”, nr 20, ss. 101–117.
 11. Dudkiewicz W. (2019), Szkoły bez eksperymentów, „Niedziela” z dnia 8.09.2019 r.
 12. Dzierżyńska-Mielczarek J. (2016), Tygodnik katolicki „Niedziela” w latach 1981–2014. Koncepcja wydawnicza i miejsce w polskim systemie medialnym, „Kultura – Media – Teologia”, nr 24, ss. 127–143.
 13. Flis J., Michalak B. (2019), „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP, „Decyzje”, nr 31, ss. 73–90.
 14. Fortuna-Sudor M. (2019), Wolni, niezłomni, wierni, „Niedziela” z dnia 18.08.2019 r.
 15. Gadowski W. (2019), Siła mrówki, która świat zmienia..., „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 16. Garlicki J. (2010), Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne”, nr 16, ss. 26–45.
 17. Gembicka A. (2019), Inwestujemy w lokalną Polskę, rozm. przeprowadził A. Stelmasiak, „Niedziela” z dnia 22.09.2019 r.
 18. Grabowski J. (2019a), Jesteś ważny!, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 19. Grabowski J. (2019b), Pamięć i prawda, „Niedziela” z dnia 1.09.2019 r.
 20. Guzek D. (2019), Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary Poland, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin.
 21. Jackowski J. (2019), Od tego zależy przyszłość Polski, „Niedziela” z dnia 8.09.2019 r.
 22. jk (2019), Cztery lata PAD, „Niedziela” z dnia 18.08.2019 r.
 23. Kasiak M. (2015), Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych, „Studia Medioznawcze”, nr 63.4, ss. 83–94.
 24. Kędziora B. (2019), Takie będą Rzeczypospolite, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 25. Klauziński S., Chrzczonowicz M. (2019), Miłosierne kazania abp. Jędraszewskiego: „Tęczowa zaraza”, „Ideologia LGBT zaprzecza godności człowieka”, https://oko.press/kosciol-lgbt-marsz-bialystok/, 31.12.2019.
 26. Kolczyński M. (2017), Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku politycznym. Tygodnik „Polityka” w kampaniach wyborczych 2015 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 15.1, ss. 33–47.
 27. Kostrzewa J. (2019), Dobre zmiany, „Niedziela” z dnia 15.09.2019 r.
 28. Kotras M. (2018), Narracje i strategie argumentacyjne w dyskursie IV RP jako narzędzia wyznaczania granic wspólnot w polskim społeczeństwie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, ss. 141–165.
 29. Kowalczyk K. (2012), Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989–2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 30. Kowalczyk K. (2015), Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, nr 15, ss. 156–189.
 31. Kubicka E. (2019), List otwarty do Prezydenta Gdańska, „Niedziela” z dnia 18.08.2019 r.
 32. KW Prawo i Sprawiedliwość (2019), Program Prawa i Sprawiedliwości. Polski model państwa dobrobytu, https://pis.org.pl/materialy-do-pobrania, 31.12.2019.
 33. Leśniczak R. (2019), Kategoria negatywizmu a wizerunek prasowy Kościoła katolickiego w kontekście premiery filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Studium medioznawcze polskich tygodników opinii, „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 28.2, ss. 153–172.
 34. Leśniczak R. (2020), Personalizacja wizerunku medialnego instytucjonalnego Kościoła katolickiego w kontekście nadużyć seksualnych niektórych duchownych. Analiza polskich tygodników opinii (2018–2019), „Studia Medioznawcze”, 2, ss. 554–568.
 35. Leśniczak R. (2018), Polish Catholic Press and political communication of the Church on the basis of the 2000–2015 presidential election, „Political Preferences”, nr 18, ss. 37–56.
 36. Leśniczak R. (2017), Wizerunek prezydenta elekta Andrzeja Dudy w tygodnikach katolickich Gość Niedzielny i Niedziela, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 3.48, ss. 299–318.
 37. Mariański J. (2017), Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian, „Studia Paedagogica Ignatiana”, nr 20.5, ss. 77–106.
 38. Michałek I. (2019), Sukces dziecka = nauka + wychowanie, rozm. przeprowadził A. Tarwid, „Niedziela” z dnia 6.10.2019 r.
 39. Morawiecki M. (2019a), Polski długi rok 1939, „Niedziela” z dnia 1.09.2019 r.
 40. Morawiecki M. (2019b), Zależy mi na silnej i wolnej Polsce, rozm. przeprowadzili J. Grabowski, K. Woynarowska, „Niedziela” z dnia 29.09.2019 r.
 41. Mularczyk A. (2019), Nie wystarczy powiedzieć: Przepraszamy, rozm. przeprowadził P. Rozpiątkowski, „Niedziela” z dnia 22.09.2019 r.
 42. Nosowski Z. (2018), Ból ludzi bólem Kościoła, „Więź”, 61.673, ss. 55–61.
 43. Nosowski Z. (2013), Kościół katolicki w Polsce po 1989 roku. Bliżej społeczeństwa czy bliżej władzy?, w: Dialog wiary z nauką i kulturą, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 15–23.
 44. Obajtek D. (2019), Wierzę w patriotyzm gospodarczy, rozm. przeprowadzili J. Grabowski, A. Stelmasiak, „Niedziela” z dnia 6.10.2019 r.
 45. Oniszczuk Z. (2011), Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 47.4, ss. 11–22.
 46. Piontkowski D. (2019), Najważniejsi są uczniowie, rozm. przeprowadził A. Tarwid, „Niedziela” z dnia 25.08.2019 r.
 47. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, Dz. U. 2019, poz. 365, https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000365/O/D20190365.pdf, 31.12.2019.
 48. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2019 poz. 1506, https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001506/O/D20191506.pdf, 31.12.2019.
 49. Rozpiątkowski P. (2019), Katolicka optyka wyborcza, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 50. Ryszka C. (2019a), 4 lata prezydentury Andrzeja Dudy, „Niedziela” z dnia 18.08.2019 r.
 51. Ryszka C. (2019b), Kilka myśli przed wyborami, „Niedziela” z dnia 15.09.2019 r.
 52. Ryszka C. (2019c), Z myślą o polskich rodzinach, „Niedziela” z dnia 29.09.2019 r.
 53. Schmidt-Rodziewicz A. (2019), Polacy ze Wschodu wracają do Ojczyzny, rozm. przeprowadził A. Stelmasiak, „Niedziela” z dnia 29.09.2019 r.
 54. Stelmasiak A. (2019a), Bilans czterech lat rządu, „Niedziela” z dnia 29.09.2019 r.
 55. Stelmasiak A. (2019b), Polska to ojczyzna bohaterów, „Niedziela” z dnia 8.09.2019 r.
 56. Stelmasiak A. (2019c), Prawicowy spór o aborcję, „Niedziela” z dnia 25.08.2019 r.
 57. Szczegóła L., Kwiatkowski M. (2017), Alternacja systemowa. „Dobra zmiana” w perspektywie socjologii sfery publicznej, „Studia Socjologiczne”, nr 4, ss. 49–71.
 58. wd (2019), Poseł na ambonie, „Niedziela” z dnia 1.09.2019 r.
 59. Wołochowicz M. (2019), Przejęcie odpowiedzialności, rozm. przeprowadził D. Krawczykowski, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 60. Wrześniewska M. (2017), Polityka w prasie – analiza prasoznawcza czasopisma „Niedziela” za rok 2016, w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych, Białystok, ss. 337–349.
 61. Wysogląd P. (2019), Bo jestem obywatelem, „Niedziela” z dnia 13.10.2019 r.
 62. Zaręba A. (2016), Permanent campaign in Poland – causes, elements, importance, „Political Preferences”, nr 13, ss. 97–113.
 63. Żaryn J. (2019), Brygada w marszu, „Niedziela” z dnia 18.08.2019 r.