„Wielka rzecz umieć czekać…”. Analiza sposobów realizacji polityki migracyjnej w doświadczeniach tymczasowych migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej

Main Article Content

Dorota Szaban
Piotr Michalak

Abstrakt

Sukces wdrożenia polityki migracyjnej zależy od wielu czynników, ale kluczową rolę w tym procesie odgrywają urzędnicy. Decyzje i projekcie migrantów dotyczące dalszego pobytu w Polsce zależą od interpretacji przepisów prawnych, reguł instytucjonalnych i formalnych w tym aspekcie. Celem artykułu jest analiza subiektywnych doświadczeń ukraińskich migrantów zarobkowych z polskimi instytucjami i reprezentującymi ich pracownikami. Nasze rozważania zostały umieszczone w paradygmacie neoinstytucjonalnym. Badanie subiektywnych interpretacji doświadczeń migrantów jest ważnym elementem analizy, który pozwoli nam sprawdzić, jak elementy polityki migracyjnej są wdrażane w praktyce. Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z badania, można założyć, że funkcjonowanie sprawnej administracji nie powinno ograniczać się tylko do zgodności z przepisami prawa, ale przekraczać je w granicach moralnie dozwolonych, w celu zwiększenia skuteczności realizowanych działań w wielu wymiarach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szaban, D., & Michalak, P. (2021). „Wielka rzecz umieć czekać…”. Analiza sposobów realizacji polityki migracyjnej w doświadczeniach tymczasowych migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 137-159. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.1.8
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Dorota Szaban, Uniwersytet Zielonogórski

Dorota SZABAN – profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, socjolog. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę metodologii badań społecznych, socjologii konfliktów społecznych, socjologii młodzieży a także socjologii procesów społecznych.

Piotr Michalak, Badacz niezależny

Piotr MICHALAK – politolog, przedsiębiorca, swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z procesami migracyjnymi i ich wpływem na rynek pracy.

Bibliografia

 1. Bekkers V., Fenger M., Scholten P. (2017), Public Policy in Action: Perspectives on the Policy Process, Edward Elgar, Cheltenham.
 2. Chałupczak H. (2013), Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicznej, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Chmielewski P. (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Poltext, Warszawa.
 4. DiMaggio P. (2006), Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, tom I, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Scholar, Warszawa.
 5. Dubois V. (2009), Towards a critical policy ethnography: Lessons from fieldwork on welfare control in France, “Critical Policy Studies”, nr 3(2), ss. 221–239.
 6. Duszczyk M. (2012), Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 7. Hall P. (1993), Policy Paradigms: Social Learning and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, “Comparative Politics”, vol. 25, nr 3, ss. 275–296.
 8. Janicki W. (2016), Wiarygodność danych o migracjach ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, ss. 80–92.
 9. Lipsky M. (2010), Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, Russelll Sage Foundation, New York.
 10. Matyja R., Siewierska-Chmaj A., Pędziwiatr K. (2015), Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy – przypadek Lubelszczyzny (2008), red. P. Kaczmarczyk, Warszawa–Lublin.
 12. North D. C. (1991), Institutions, “Journal of Economic Perspectives”, vol. 5, ss. 97–112.
 13. North D. C. (1995), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 14. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń, MRPiPS (2020), https://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180211-oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-wpisane-do-ewidencji-oswiadczen-obowiazujace-od-2018-r, 18.02.2021.
 15. Pawlak M. (2011), Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 37(2), ss. 59–80.
 16. Pawlak M. (2018), Polityki publiczne wobec migracji, w: Nauki o polityce publicznej: Monografia dyscypliny, red. J. Kwaśniewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa.
 17. Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego (2020), Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-migracyjna-polski--diagnoza-stanu-wyjsciowego, 18.02.2021.
 18. Raport, https://selectivv.com/czy-ukraincy-wiaza-swoja-przyszlosc-z-naszym-krajem-najnowsze-badanie-selectivv/, 23.03.2020.
 19. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002349, 23.03.2020.
 20. Sadowski I. (2014), Współczesne spojrzenie na instytucje. Ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, „Przegląd Socjologiczny”, t. 63, ss. 89–114.
 21. Scott W. R. (2014), Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities, Sage, Los Angeles.
 22. Skąpska G. (1999), Neoinstytucjonalizm, w: Encyklopedia socjologii, t. II, red. W. Kwaśniewicz i in., Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 23. Skowrońska K. (2017), Niejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: Działanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyjnego polityki migracyjnej w Polsce, „StudiaPolityczne”, nr 45(2), ss. 217–239.
 24. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (2017), Warszawa, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju, 18.02.2021.
 25. Sztandar-Sztanderska K. (2016), Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 26. Sztandar-Sztanderska K. (2017), Czego nie widać? Literatura o polityce rynku pracy a praktyki urzędników pierwszego kontaktu, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2 (14), ss. 117–146.
 27. Szymańska-Zybertowicz K. (2011), Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 28. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2020.0.1409.