Budżet zadaniowy w gminie jako sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi

Main Article Content

Paweł Antkowiak

Abstrakt

Funkcjonowanie gminy oparte jest na posiadanym potencjale finansowym, a przede wszystkim zaś na racjonalnym gospodarowaniu pieniądzem publicznym. Problematyka zarządzania finansami jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i stanowi żywy przedmiot zainteresowania nie tylko teoretyków, ale również praktyków. Sytuacja finansowa oraz zwiększający się zakres wykonywanych zadań publicznych sprawia, iż władze samorządowe zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać ekonomiczne aspekty swojej działalności. Coraz większą rolę w zarządzaniu lokalnym odgrywa więc racjonalne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budżet zadaniowy, który może się stać efektywnym sposobem racjonalnego gospodarowania pieniądzem publicznym na poziomie gminy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antkowiak, P. (2021). Budżet zadaniowy w gminie jako sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 95-110. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Antkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł_Antkowiak1.png

prof. UAM dr hab., profesor w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji UAM oraz programu UNIKAT „Unikatowy Absolwent”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego oraz polityki lokalnej oraz polityki lokalnej. Ekspert i doradca w jednostkach samorządu terytorialnego.

Bibliografia

 1. Antkowiak P. (2011a), Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 2. Antkowiak P. (2011b), Samorząd terytorialny na przykładzie Miasta Konina, Poznań.
 3. Antkowiak P. (2015), Samorząd terytorialny – 25 lat po…, „Biuletyn RODM Poznań”, nr 1.
 4. Bem A., Daszyńska-Żygadło K., Skica T. (2015), Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorbcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.
 5. Bitner M. (2013), Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego – analiza prawno-porównawcza, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2.
 6. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nielicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 42–51.
 7. Bobińska B. (2012), Paradygmat budżetu zadaniowego jako warunek efektywnego zarządzania w sektorze publicznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 727.
 8. Burzyńska D. (2011), Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 8.
 9. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Warszawa.
 10. Filipiak B. (2011), Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, „Zeszyty Naukowe”, nr 10.
 11. Filipiak B. (2014), Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 65.
 12. Gazda M. (2016), O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
 13. Gliniecka J. (2012), Zasada racjonalnego wydatkowania środków publicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze”, nr 27.
 14. Jastrzębska M. (1998), Podstawy zarządzania finansami gmin, „Samorząd Terytorialny”, nr 3.
 15. Jastrzębska M. (1999), Zarządzanie finansami gmin, Gdańsk.
 16. Kańduła S. (2015), Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 17. Komunikatu Ministerstwa Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 18. Kopera M. (2015), Zarządzanie budżetem w sektorze finansów publicznych, w: Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. M. Będziaszek, N. Marska-Dzioba, D. T. Lubińska, Warszawa.
 19. Kotlińska J. (2014), Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, t. 7.
 20. Kozun-Cieślak G. (2010), Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja z administrowania na zarządzanie, „Finanse Komunalne”, nr 9.
 21. Kożuch A. J. (2008), Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65.
 22. Kożuch A. J. (2010), Rachunek kosztów działań jako wsparcie dla tworzenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, „Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały”, nr 30.
 23. Kożuch A. J., Luty L. (2015), Partycypacyjne kształtowanie struktury wydatków jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.
 24. Lubińska T. (2009), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Warszawa.
 25. Lubińska T. (2010), Budżet a finanse publiczne, Warszawa.
 26. Misiąg W. (2015), Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje, Warszawa.
 27. Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 28. Pakoński K., Piszczek M. (2002), Budżet zadaniowy, Warszawa.
 29. Parlińska A. (2014), Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40.
 30. Posmyk E. (2013), Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania finansami JST, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, nr 4.
 31. Sierak J. (2011), Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów”, nr 107.
 32. Stankiewicz J. (2008), Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych, w: Finanse publiczne, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa.
 33. Ustawa z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
 34. Walenia A. (2013), Zarządzanie ryzykiem w sektorze samorządowych finansów publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 306.
 35. Wójtowicz W. (2000), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa.
 36. Ziółkowski M., Goleń M. (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa.