Handel ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w latach 2012–2020
PDF

Słowa kluczowe

handel ludźmi
Europa
bezpieczeństwo
przestępczość
organizacje międzynarodowe

Jak cytować

Gębska, M. (2022). Handel ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w latach 2012–2020. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 27–51. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.2

Abstrakt

Artykuł ukazuje zagadnienie handlu ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa, na podstawie raportów opublikowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Unię Europejską. Przedstawiona została definicja handlu ludźmi, dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi, takie jak Protokół z Palermo i Konwencja Rady Europy. Ponadto ukazano cele handlu ludźmi w Europie i profil ofiar, jak również skalę zjawiska w Europie, z podziałem na Europę Zachodnią i Południową oraz Europę Środkową i Południowo-Wschodnią, a także oddzielnie – Unię Europejską. Następnie zarysowano podobieństwa i różnice w procederze handlu ludźmi w Europie w porównaniu z innymi regionami świata w latach 2012–2020, profil przestępczości w związku ze współczesnym niewolnictwem, a także politykę państw regionu wobec tego problemu.

https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.2
PDF

Bibliografia

Duszczyk M. (2011), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Eurostat Statistical Working Papers. Trafficking in human beings. 2015 Edition (2015), Eurostat, European Union.

Gad K. (2018), Nielegalna imigracja a handel ludźmi, w: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański, Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, Difin, Warszawa.

Gębska M. (2017), Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego na przykładzie Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa (MPI), w: Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, red. K. Drabik, M. Żyła, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa.

Gębska M. (2018), Migracje i handel ludźmi – ujęcie globalne i regionalne, w: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański, Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, Difin, Warszawa.

Global Report on Trafficking in Persons 2016 (2016), United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

Global Report on Trafficking in Persons 2020 (2020), United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

Hepburn S., Simon R. J. (2013), Human Trafficking around the World: Hidden in Plain Sight, Columbia University Press, New York.

Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (2016), Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna, Difin, Warszawa.

Lasocik Z. (2007), Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii, w: Archiwum kryminologii, t. 2005–2006, Warszawa, s. 233.

Making Migration Better. Annual Report 2016 (2017), International Centre for Migration Policy Development, Vienna.

Malinowska I., Marek H., Myślińska D., Pińkowicka M. (2018), Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, FNCE.

Zientkowski J., Sawicki K. (2015), Współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny KPK” 1 (22), Wyd. Szkoła Policji w Pile.

ENAFRON Research. Assessment of Trafficking in Persons in the Border Areas, UNODC-ICMPD, http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/enafron_in_web.pdf, 6.04.2018.

Dziennik Ustaw 2005, nr 18, poz. 160, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2005/s/18/160, 26.01.2018.

Eur-Lex, Document 32011L0036, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036, 2.03.2018.

Handel Ludźmi, http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/miedzynarodowe/organizacja-narodow-zj/6231,Protokol-o-zapobieganiu-zwalczaniu-oraz-karaniu-za-handel-ludzmi-w-szczegolnosci.html, 2.03.2018.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050180158/O/D20050158.pdf, 26.01.2018.

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090200107/O/D20090107.pdf, 26.01.2018.

European Commission, Glo.Act, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects-and-funding/gloact_en, 2.03.2018.

European Commission, EU anti-trafficking action 2012–2016 at a glance, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en, 2.03.2018.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission_report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016_en.pdf, 2.03.2018.

UNODC Strategy 2021–2025, https://www.unodc.org/unodc/en/strategy/full-strategy.html, 6.12.2021.