Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową na poziomie lokalnym. Wybrane europejskie aglomeracje
PDF

Słowa kluczowe

polityka integracji
ochrona międzynarodowa
uchodźcy
aglomeracje
wielopoziomowe zarządzanie procesami migracji
Berlin
Glasgow
Amsterdam
Barcelona

Jak cytować

Gołębiowska, K., & Orłowska, J. (2022). Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową na poziomie lokalnym. Wybrane europejskie aglomeracje. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 53–71. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.3

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza polityk integracji osób objętych ochroną międzynarodową w wybranych aglomeracjach europejskich (takich jak między innymi Barcelona, Berlin, Glasgow czy Amsterdam). Szczególna uwaga została skierowana na wyzwania lokalne po 2015 roku i tzw. kryzysie migracyjnym. Większość dostępnych opracowań długo pomijało bowiem aspekty odpowiedzialności miast za zarządzanie długofalowymi procesami społeczno-demograficznymi, skupiając się głównie na polityce i rozwiązaniach unijnych czy ogólnokrajowych. Wyzwania związane z rynkiem pracy, aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacją, antydyskryminacją, partycypacją społeczną i polityczną mieszkańców czy polityką mieszkaniową dotyczą finalnie przyjmujących i przyjmowanych społeczności oraz osób decyzyjnych na poziomie lokalnym.

https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.3
PDF

Bibliografia

A practical guide for anti rumour agents. How to fight rumours and stereotypes about cultural diversity in Barcelona (2016), Barcelona Interculturality Programme Directorate of Citizens’ Rights and Immigration Services Area of Citizens’ Rights, Participation and Transparency, Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/guia_antirumors_barcelona_2016_eng_0.pdf.

Anti Rumour, Council of Europe, http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours.

Balicki J. (2010), Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2015; Das Bundesamt in Zahlen 2016, Das Bundesamt in Zahlen 2017; Das Bundesamt in Zahlen 2018, Das Bundesamt in Zahlen 2019, http://www.bamf.de.

BENN in Buch, Regelmäßige, https://www.benn-buch.de/termine/regelmäßige.

BENN, Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften. Informationen, http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/download/Informationen_BENN.pdf.

BENN, Handlungskonzept BENN in Buch, https://www.benn-buch.de/konzepte.

Berlin Mobile Education Counselling Service (MoBiBe), https://mobibe-berlin.com.

Berlin Mondiale, http://berlin-mondiale.de/konzept-kriterien/konzept-englisch.

Boersma K., Kraiukhina A., Larruina R., Lehota Z., Nury E. O. (2018), A port in a storm: Spontaneous volunteering and grassroots movements in Amsterdam. A resilient approach to the (European) refugee crisis, “Social Policy & Administration. Wiley”, vol. 53, nr 5.

Das Bundesamt in Zahlen (2015–2019), Federalny Urząd Niemiec ds. Migracji i Uchodźców.

EUROSTAT, Asylum in the EU Member States 1.2 million. First time asylum seekers registered in 2016 Syrians, Afghans and Iraqis continued to be the top citizenships, 16.03.2017, Europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STAT_17_632, 10.02.2021.

EUROSTAT, First instance decisions on asylum applications 2014–2020, 16.03.2021, Europa.eu, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics#Main_countries_of_destination:_Germany.2C_France_and_Spain.

Fiałkowska K., Wiśniewski J. (2009), Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Godlewska-Szyrkowa J. (2016), Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego, w: Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P. W. Zawadzki, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.

Gołębiowska K., Szulc N. (2020), Local integration policy towards person under international protection in Berlin. Innovations after 2015 +, „Przegląd Orientalistyczny UW”, nr 2–3, Warszawa.

Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (2008), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Integration Governance in Scotland. GLIMER WP3 Report (2019), University of Edinburgh.

Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów na temat imigracji, integracji i zatrudnienia, Komisja Europejska Bruksela, 3.06.2003 Com (2003) 336 Final.

Łotocki Ł., Zawadzki P. W (2016), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.

Mainwaring Ċ., Mulvey G., Piacentini T., Hales S., Lamb R. (2020), Migrant Solidarity Work in Times of ‘Crisis’: Glasgow and the Politics of Place, “Nordic Journal of Migration Research”, vol. 10, nr 4.

Matusz-Protasiewicz P. (2013), Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, “Central and Eastern European Migration Review”, vol. 2, no. 2, December.

Meer N., Dimaio C., Hill E., Angeli M., Oberg K., Emilsson H. (2021), Governing displaced migration in Europe: housing and the role of the “local”, “Comparative Migration Studies”, vol. 9, nr 2.

Nardelli A. (2015), Angela Merkel’s stance on refugees means she stands alone against catastrophe, 8.12.2015, “TheGuardian”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/08/angela-merkel-refugee-crisis-europe, 26.01.2020.

Penninx R., Garcés-Mascareñas B. (2016), Integration Policies of European Cities in Comparative Perspective: Structural Convergence and Substantial Differentiation, “Migracijske i etničke teme”, vol. 32, nr 2,

Social Bee, http://www.social-bee.de.

UNHCR (2015), W tym roku do Europy dotarło już milion uchodźców i migrantów, 6.06.2015, UNHCR Polska, http://www.unhcr.org/pl/2531-plwiadomosci2015w-tym-roku-do-europy-dotarlo-juz-milion-uchodzcow-i-migrantow-html.html.

UNHCR, Towards integration, The Syrian Vulnerable Persons Resettlement Scheme in the United Kingdom, https://www.unhcr.org/protection/basic/5a0ae9e84/towards-integration-the-syrian-vulnerable-persons-resettlement-scheme-in.html.

Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees (2018), OECD, http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en.