Nieuchronność interpretacji
PDF

Jak cytować

Rutkowski, P. (2022). Nieuchronność interpretacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 153–170. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.8

Abstrakt

Artykuł recenzyjny

https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.8
PDF

Bibliografia

Archer M. (1995), Realist Social Theory. The Morphogenetic Approach, Cambridge–New York.

Baldwin J. D., Baldwin J. I. (1991), Socjobiologia czy wyważona teoria biospołeczna?, w: Człowiek, zwierzę społeczne, red. B. Szacka, J. Szacki, Warszawa.

Bar-Tal D. (2013), Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: podejście socjopsychologiczne, „Psychologia Społeczna”, nr 1.

Bobrownicka M. (2006), Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich: uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków.

Borowiec P. (2017), Odmiany teorii ugruntowanej jako metody wyjaśniania i zrozumienia polityki, interdyscyplinarnego przedmiotu badań naukowych, „Studia Politologiczne”, vol. 46.

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną, w: Metody badań jakościowych, tom 1, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa.

Czajowski A. (2020), Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych, „Teoria Polityki”, nr 4.

Diamond L. (2002), Thinking about Hybrid Regimes, „Journal of Democracy”, nr 2.

Gadamer H-G. (2013), Prawda i metoda, Warszawa.

Golinowski J., Pierzchalski F. (red.) (2016), Socjotechnika lęku w polityce, Bydgoszcz.

Gryc K., Rutkowski P. (2020), O użyteczności metod filozofii w badaniu polityki koreańskiej. Hermeneutyka jako przesłanka poznania, w: P. Kida, G. Strnad, Meandry Koreanistyki 1, Poznań.

Holzer J., Balik S. (2009), Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, Kraków–Nowy Sącz.

Horkheimer M. (2007), Krytyka rozumu instrumentalnego, Warszawa.

Horkheimer M. (1987a), Społeczna funkcja filozofii, w: Szkoła Frankfurcka, tom II, część druga, red. J. Łoziński, Warszawa.

Horkheimer M. (1987b), Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, w: Szkoła Frankfurcka, Tom II, część pierwsza, red. J. Łoziński, Warszawa.

Horkheimer M. (1993), The Present Situation of Social Philosophy and the Tasks of an Institute for Social Research, w: M. Horkheimer, Between Philosophy and Science. Selected Early Writings, Cambridge–Massachusets–London.

Horkheimer M., Marcuse H. (1987), Filozofia a teoria krytyczna, w: Szkoła Frankfurcka, Tom II, część druga, red. J. Łoziński, Warszawa.

Hudzik J. P. (2020), Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4.

Jabłoński A. (2020), Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Teoria Polityki”, nr 4.

Kaczmarek B. (2001), Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa.

Karwat M. (2007a), O złośliwej dyskredytacji: manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.

Karwat M. (2007b), Teoria prowokacji: analiza politologiczna, Warszawa.

Karwat M. (1999), Sztuka manipulacji politycznej, Toruń.

Klementewicz T. (2013), Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy, Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, nr 5.

Klementewicz T. (2011), Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauk o polityce, Warszawa.

Kot W. (1989), Przegląd dziejów europejskiej myśli filozoficznej, Warszawa.

Lakoff G. (2007), Cognitive Models and Prototype Theory, w: The Cognitive Linguist Reader, red. B. Bergen, V. Evans, J. Zinken, London–Oakville.

Lakoff G. (2009), The Political Mind. A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and its Politics, New York.

Laska A. (2020), O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa, „Teoria Polityki”, nr 4.

Levitsky S., Way L. A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War, Cambridge.

Lukes S., Power: a Radical View, New York 2005.

Marcuse H., Wprowadzenie. Paraliż krytycyzmu: społeczeństwo bez opozycji, w: H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.

Masters R. (1989), The Nature of Politics, Haven–London.

Pierzchalski F. (2009), Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej, Pułtusk.

Rutkowski P. (2020), Hermeneutyka filozoficzna wobec wybranych problemów metateoretycznych, w: Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, red. F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski, Warszawa.

Scott J. (2006), Władza, Warszawa.

Szulakiewicz M. (2004), Filozofia jako hermeneutyka, Toruń.

Teichert D. (2020), Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, „Teoria Polityki”, nr 4.

Van den Berghe P. L. (1991), Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: Człowiek, zwierzę społeczne, red. B. Szacka, J. Szacki, Warszawa.

Węgrzecki J. (2020), Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4.

Węgrzecki J. (2011), Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa.

Wittgenstein L. (2000), Tractatus logico-philosophicus, Warszawa.

Ziółkowski J. (2007), Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa.

Ziółkowski J. (2019), Syndrom oblężonej twierdzy, Warszawa.