Ograniczenie roli parlamentu w Rosji po objęciu władzy przez Władimira Putina

Main Article Content

Konrad Kołodziejski

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia reformy prawa wyborczego oraz prawa o partiach politycznych przeprowadzone w Rosji podczas pierwszych dwóch kadencji Władimira Putina (2000–2008). Reformy te miały kluczowe znaczenie dla ukształtowania obecnego systemu politycznego w Rosji, który jest oparty na państwowej reglamentacji działalności partii politycznych oraz instytucjonalizacji życia społecznego. Charakterystycznymi cechami tego systemu są dominacja partii władzy w systemie partyjnym i marginalizacja opozycji. Prowadzi to do ograniczenia mechanizmów społecznej kontroli władzy i utraty znaczenia przez parlament na rzecz władzy wykonawczej, a w szczególności prezydenta. Spełnianie roli politycznego zaplecza dla działań Kremla stało się głównym czynnikiem przesądzającym o dopuszczeniu partii do czynnego udziału w życiu politycznym kraju. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest polityczna marginalizacja Dumy Państwowej, która zamiast być miejscem ścierania się odmiennych interesów społecznych, stała się „maszynką” do głosowania kolejnych projektów ustaw podsuwanych przez obóz rządzący. Wszystko to zostało zapewnione przy zachowaniu zewnętrznych atrybutów demokratycznego państwa, takich jak system wielopartyjny i wybory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejski, K. (2022). Ograniczenie roli parlamentu w Rosji po objęciu władzy przez Władimira Putina. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 161-183. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.2.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Konrad Kołodziejski, Uniwersytet Jagielloński

Konrad KOŁODZIEJSKI – jest doktorem nauk społecznych. Pracuje w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Referencje

 1. Balzer H. (2003), Managed Pluralism: Vladimir Putin’s Emerging Regime, „Post-Soviet Affairs”, vol. 19, nr 3.
 2. Blank S. (2008), Putin Succesion and its Implications for Russian Politics, Institute for Security and Development Policy, Stockholm–Nacka.
 3. Bosiacki A., Izdebski H., (2013), Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Arcana, Kraków.
 4. Danilin P. (2015), Partijnaja sistiema sowriemiennoj Rossii, ID Argumienty niedieli, Moskwa.
 5. Hill F., Gaddy C. G. (2013), Mr. Putin. Operative in the Kremlin, Brookings Institution Press, Waszyngton.
 6. Kołodziejski K. (2019), Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Bosiackiego. Warszawa.
 7. Michaliewa G. (2009), Rossijskije partii w kontekstie transformacii, URSS, Moskwa.
 8. Miedwiediew R. (2014), Wriemia Putina, Wriemia, Moskwa.
 9. Putin W. (2003) Posłanije Fiedieralnomu Sobraniju Rossijskoj Fiedieracii, 16.05.2003, http://kremlin.ru, 27.02.2022.
 10. Riabow A. (2005), Samobytnost’ wmiesto modernizacji. Paradoksy rossijskoj polityki w poststabilizacjonnuju eru, Carnegie, Moskwa.
 11. Rogoża J., Wiśniewska I. (2003), Podsumowanie przemian polityczno-gospodarczych w pierwszej kadencji Władimira Putina, „Prace OSW”, nr 11.
 12. Rogoża J. (2014) Federacja bez federalizmu. Stosunki Moskwa–Regiony, Warszawa.
 13. Sakwa R. (2008), Russian Politics and Society, Fourth edition, Routledge, Londyn–Nowy Jork.
 14. Stelmach A. (2003), Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Surkow W. (2006), Nacjonalizacija budusziego, „Ekspert”, nr 43, https://www.expert.ru, 23.03.2022.
 16. Ustawa (1997), Fiedieral’nyj konstytucjonnyj zakon ot 17.12.1997 N 2-FKZ „o prawitiel’stwie Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/12106440/, 27.02.2022.
 17. Ustawa (1999), Fiedieral’nyj zakon ot 6.10.1999 N 184-FZ „ob obszczich principach organizacji zakonodateilnych (priedstawitielnych) i ispołnietielnych organow gosudarstwiennoj własti sub’jektow Rossijskoj Fiedieracii”, pierwotne brzmienie ustawy: https://rg.ru/1999/10/19/fz-284-dok.html, 29.04.2022, zmiany z 2004 roku, http://base.garant.ru/5432202/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/, 29.04.2022, http://base.garant.ru/5432202/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/, 29.04.2022.
 18. Ustawa (2000), Federal’nyj Zakon ot 5.08.2000 N113-FZ „O poriadkie formirowanija Sowieta Federacji Federalnogo Sobranija Rossijskoj Federacii”, https://rg.ru/2000/08/05/sovfed-dok.html, 29.04.2022.
 19. Ustawa (2001), Fiedieral’nyj zakon ot 11.07.2001 N 95-FZ „O politiczeskich partiach”, http://base.garant.ru/183523/, 5.03.2022.
 20. Ustawa (2002a), Fiedieral’nyj zakon ot 12.06.2002 N 67-FZ „Ob osnownych garantiach izbiratiel’nyich praw i prawa na uczastie w referendumie grażdan Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/184566/, 5.03.2022.
 21. Ustawa (2002b), Fiedieral’nyj zakon ot 20.12.2002 N 175-FZ „O wyborach deputatow Gosudarstwiennoj Dumy Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/185355/, 5.03.2022.
 22. Ustawa (2003), Fiedieral’nyj zakon ot 10.01.2003 N 19-FZ „O wyborach Prezidenta Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/185413/, 21.03.2022.
 23. Ustawa (2008a), Zakon Rossijskoj Fiedieracii o poprawkie k Konstytucii Rossijskoj Fiedieracii ot 30.12.2008 N 6-FKZ „Ob izmienienii sroka połnomoczij Prezidenta Rossijskoj Fiedieracii i Gosudarstwiennoj Dumy”, http://base.garant.ru/194633/, 23.03.2022.
 24. Ustawa (2008b), Zakon Rossijskoj Fiedieracii o poprawkie k Konstytucii Rossijskoj Fiedieracii ot 30.12.2008 N 7-FKZ „O kontrolnych połnomoczijach Gosudarstwiennoj Dumy w otnoszenii Prawitiel’stwa Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/194634/, 23.03.2022.
 25. Ustawa (2012), Fiedieral’nyj zakon ot 2.05.2012 N 40-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieralnyj zakon ob obszczich principach organizacii zakonodatiel’nych (priedstawitiel’nych) organow gosudarstwiennoj własti sub’jektow Rossijskoj Fiedieracii i o wniesjenii izmienienij w Fiedieralnyj zakon ob osnownych garantijach izbiratiel’nych praw i prawa na uczastije w riefieriendumie grażdan Rossijskoj Fiedieracii”, http://base.garant.ru/70169404/, 29.04.2022.
 26. Zubow A. (2010) (red.), Istorija Rossiji. XX wiek, t. II, Eksmo, Moskwa.
 27. Zubow A. (2017) (red.), Istorija Rossiji. XX wiek, t. III, Eksmo, Moskwa.
 28. Zygar M. (2017), Wszyscy ludzie Kremla, Agora, Warszawa.