Rola Straży Granicznej w kontekście funkcjonowania umów o małym ruchu granicznym. Casus pogranicza polsko-rosyjskiego
PDF (English)

Słowa kluczowe

granica
mały ruch graniczny
Straż Graniczna
obwód kaliningradzki

Jak cytować

Bieńkowska, A. (2023). Rola Straży Granicznej w kontekście funkcjonowania umów o małym ruchu granicznym. Casus pogranicza polsko-rosyjskiego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 147–165. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.8

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza roli Straży Granicznej w kontekście funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w latach 2012–2016 oraz wpływu tej formacji na stan bezpieczeństwa wschodniej granicy RP. Zwrócono uwagę na konieczność zmian, jakim (po akcesji Polski do struktur unijnych) ulec musiał cały system ochrony granic, w tym służb porządku publicznego. Analizie poddano instytucję małego ruchu granicznego obowiązującego na pograniczu polsko-rosyjskim. Na podstawie danych statystycznych zarejestrowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przedstawiono zakres zmian w intensywności ruchu granicznego odbywającego się przez przejścia graniczne podległe Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz wskazano system naruszeń wynikających z niedostosowywania się do przepisów regulujących zasady reżimu.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.8
PDF (English)

Bibliografia

Baxendale J. (2001), EU-Russia Relations: Is 2001 a Turning Point for Kaliningrad?, „European Foreign Affairs Review”, nr 6. DOI: https://doi.org/10.54648/391083

Bielicki M. (2001), Przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego – szanse i zagrożenia, „Unia Europejska – Przegląd Prawno-Gospodarczy”, nr 10.

Chełminiak M. (2009), Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w międzynarodowym ładzie politycznym, Toruń.

Communication from the Commmission to the Council The EU and Kaliningrad. Commision of The European Communities, Brussels 2001, http://www.eu.ru, 15.01.2016.

Fedorov G. M. (2000), Kaliningrad Alternatives Today, „Discussion Paper C80”, Bonn.

Niezapowiedziana misja ewaluacyjna Schengen w BiOSG, https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/2640,Niezapowiedziana-misja-ewaluacyjna-Schengen-w-BiOSG.html, 27.12.2021.

Jegorow W. (2001), Rossijskij region w cientrie Jewropy, „Woprosy Ekonomiki”, nr 11.

Kaźmierczuk M. (2018), Wolność przemieszczania się w kontekście prawnych uregulowań małego ruchu granicznego między Polską a Rosją, w: Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Kotowicz W. (2016), Local border traffic as a tool for integration of the Baltic Region States: the example of Poland and Russia, w: Kaliningrad: its internal and external issues, red. A. Żukowski, W. T. Modzelewski, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Kotowicz W. (2004), Partie polityczne w Obwodzie Kaliningradzkim wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód, w: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska, Wydawnictwo Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kotowicz W. (2018), Zawieszenie małego ruchu granicznego między Polską a Rosją: bezpieczeństwo państwa versus interesy lokalnych samorządów, w: Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Lisiecki M. (2012-2013), Okoliczności utworzenia straży granicznej. Miejsce i rola Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego po zmianach ustrojowych w Polsce, „Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, tom VIII−IX, zeszyt 1, Lublin.

Lopata R. (2006), Anatomy of a hostage: Kaliningrad anniversary case, Tartu.

Marenin O. (2010), Challenges for Integrated Border Management in the European Union, Geneva.

Minął rok od wprowadzenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, http://www.defence24.pl/147,minal-rok-od-wprowadzenia-malego-ruchu-granicznego-z-obwodem-kaliningradzkim, 5.05.2016.

Modzelewski W. T. (2016), Cross-Border and Interregional Cooperation (Paradiplomacy) between Poland and the Kaliningrad Region, w: Kaliningrad: its internal and external issues, red. A. Żukowski, W. T. Modzelewski, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Modzelewski W. T. (2006), Polska-Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Nikołajewna Mozel T. (2017), Kulturnyje i gumanitarnyje aspiekty w otnoszenijach Rassiji i Polszi, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 2(13), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Od trzech lat korzystamy z małego ruchu granicznego, http://bartoszyce.wm.pl/288726,Od-trzech-lat-korzystamy-z-malego-ruchu-granicznego.html#axzz3oBq4ggWr, 5.05.2016.

Pietraszczyk M. (2008), Funkcjonowanie Straży Granicznej w warunkach strefy Schengen, w: Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, red. B. Radzikowska-Kryśczak, A. Sadownik, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.

Pochyły P. (2017), Refugees/migrants and border security in the annual address of Poland’s foreign ministers in the years 2014–2016, „Przegląd Politologiczny” (3). DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.7

Romanowskij W. M., Romanowskaja O. G. (2013), Prigranicznoje sotrudniczestwo kak instrumient jewropiejskoj intiegracji: primier kaliningradskawo eksklawa, w: Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, red. W. Kotowicz, W. T. Modzelewski, A. Żukowski, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen, Dz. U. UE L 405 z dnia 30 grudnia 2006 r., z późn. zm.

Sudoł R. (2009), Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim, w: Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, red. W. S. Kucharski, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin.

Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12.06.1990 r., art. 1 ust. 2, Dz. U. 2005, Nr 234 poz. 1997.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U z 2013 r. poz. 1650.

Vikainis R., Pokule I. (2020), Border surveillance and control system, perspectives for its establishment and practical application, „Border Security and Management”, 3 (8). DOI: https://doi.org/10.17770/bsm.v3i8.5361

Wawrzusiszyn A. (2017), Migration Policy and the Cross-Border Security, „International Studies”, Toruń. DOI: https://doi.org/10.12775/TSM.2017.003

Zubrzycki W. (2016), Polish contribution to the European Union Borders Protection, „Security, Economy & Law”, nr 4(XIII).

Żęgota K. (2018), Mały ruch graniczny w kontekście zmieniających się uwarunkowań relacji polsko-rosyjskich, w: Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn.

Żęgota K. (2014), Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym, „Przegląd Geopolityczny” (8).