Mienie i nadzór samorządu stanowego wsi piastowskiej
PDF

Jak cytować

Waniewska, M. (2004). Mienie i nadzór samorządu stanowego wsi piastowskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 181–200. https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.09

Abstrakt

As a result of expansion of the feudal system, as well as due to an intensified process of colonization and economical and legal transformations, at the turn of the 12th and 13th centuries there were formed estate representative institutions. The local estate countryside administration was established as a direct consequence of the fact that some of the rights of the landowners were transferred onto communal units. The functioning of the local countryside administration was limited by law and monitored by the state authorities. Its salaries resulted partly from the concession on the part of a land proprietor, partly from the contemporaneous customary case law. The local countryside administration did not own any property as such; it could only be lent under the law of common use. The control of the local countryside authorities was based on a legally sanctioned constraint. The criterion for the supervision of this institution was its compliance with the legal norms, particularly with a location document of a given country commune.
https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.09
PDF

Bibliografia

Bardach J., Leoenodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.

Buczek K., O chłopach w Polsce piastowskiej, cz. I, „Roczniki Historyczne” 1974, s. 51–105.

Buczek K., O chłopach w Polsce piastowskiej, cz. II, „Roczniki Historyczne” 1975, s. 1–79.

Buczek K., Uwagi o prawie chłopów do ziemi w Polsce piastowskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1957, z. 3, s. 86–99.

Goñczar M., Samorząd wsi historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.

Grabski S., Myśli o dziejowej drodze Polski, Warszawa 1989.

Grodecki R., Zagadnienia feudalizmu w Polsce, Kraków 1930.

Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1–2, Kraków 1995.

Heck R., Okres gospodarki czynszowej (od połowy XIII do schyłku XV w.), w: Historia chłopów polskich, t. 1, pod red. S. Inglota, Warszawa 1970.

Historia chłopów polskich, pod red. S. Inglota, Wrocław 1992.

Inglot S., Historia gospodarcza. Zarys dziejów: starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych, nowoczesnych, Wrocław 1949.

Inglot S., Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Wrocław 1949.

Łowmiański H., Przemiany feudalne wsi polskiej do 1138 r., „Przegląd Historyczny” 1974, z. 3, s. 437–461.

Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987.

Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII w., Wrocław 1975.

Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej, „Przegląd Historyczny” 1986, z. 2, s. 177–219.

Piekosiński F., Przywilej króla Kazimierza Wielkiego w przedmiocie założenia sądu wyższego prawa niemieckiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 1898, t. 10.

Świętochowski A., Historia chłopów polskich w zarysie, Warszawa 1947.

Tymieniecki K., Historia chłopów polskich, t. 1, Warszawa 1965.

Tymieniecki K., Osobiste i terytorialne poddaństwo chłopów w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny” 1957, z. 2, s. 245–276.

Tymieniecki K., Procesy twórcze formowania się społeczeństwa w wiekach średnich, Warszawa 1921.

Tymieniecki K., Z metodyki nad starożytnościami słowiańskimi, „Przegląd Historyczny” 1948, s. 7–21.

Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa Historia i współczesność, Lublin 1999.