Droga Austrii do członkostwa w Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

Szymczyński, T. R. (2007). Droga Austrii do członkostwa w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 61–94. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.04

Abstrakt

In the Author’s opinion the case of Austria demonstrates at least two highly significant issues in the context of obtaining membership of the EU. Firstly, even an economically highly developed country (GNP in excess of the average level of the EU member states) as well as a considerable degree of integration with the EU even prior to the accession (EEA member) did not suffice to prevent Austrian society from experiencing negative consequences immediately after the accession. This is strictly related to the other significant phenomenon. A considerable increase of negative approaches towards membership, emerging among Austrian society, to a significant degree resulted from the excessive expectations of the merits which were supposed to be shared by the society following the accession.

https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.04
PDF

Bibliografia

BielerA.,Globalisation and Enlargement of the EuropeanUnion. Austrian and Swedish Social Forces in the Struggle over Membership, London–New York 2000.

Breuss F., Austria’s Approach towards the European Union, IEFWorking Paper Nr 18, April 1996.

Ciszak T., Herma C., Hykawy R., Rozszerzenie UE o kraje EFTA, „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 6, maj 2001.

Dokumenty dotycz¹ce przyst¹pienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji, red. J. Plaòavová-Latanowicz, CEUW, t. 3, Warszawa 1998.

Eisl G., Austria’s Experiences before and after its Entry to the European Union, w: The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union, eds. J. Jañczak, T. R. Szymczyñski, Logos „Thematicon”, Bd 9; Berlin 2003.

European Commision, Opinion on Austria’s Application for Membership, „Bulletin of the European Communities, Supplement 4/92.

Falkner G., The Europeanisation of Austria: Misfit, Adaptation and Controversies, „European Integration online Papers – EIoP”,Vol. 5, No. 13, December 2001.

Fidrmuc J., Pichelmann K., Austriackie doświadczenia wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE, red. S. Miklaszewski, Kraków 2000.

Gehler M., Österreichs Weg nach Bruessel bis zum Stellen der Beitrittsgesuche, w: Österreich und Europa. Beitraege zu Geschichte und Problematik der europaeischen Einigung um die Jahrtausendwende, Hrsg. R. Kriechbaumer, Wien 2000.

Granell F., The First Enlargement Negotiations of the EU, w: The 1995 Enlargement of the European Union, ed. J. Redmond, Aldershot 1997.

Hamel S., „Eine solche Sache wuerde der Neutraliaetspolitik ein Ende machen”. Die österreichischen Integrationsbestrebungen 1961–1972, w: Österreich und die Europaeische Integration 1945–1993, Hrsg. M. Gehler, R. Steininger, Wien 1993.

Konopacki S., Przystąpienie Szwecji do Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2001, nr 2.

Koszel B., Austria w procesie integracji Polski z Unią Europejską, „Opinie”, MSZ, Warszawa 2003.

Lauber V., Wirtschafts- und Finanzpolitik, w: Handbuch des politischen Systems Österreichs, Wien 1997.

Leitner G., Der Weg nach Bruessel. Zur Geschichte des österreichischen EG-Beitrittsantrages vom 17. Juli 1989, w: Österreich und die Europaeische Integration 1945–1993, Hrsg. M. Gehler, R. Steininger, Wien 1993.

Leska M., Ostrowska A., Drogi do Unii Europejskiej. Narodowe strategie informacyjne, Warszawa 1998.

Luif P., On the Road to Brussels. The Political Dimension of Austria’s, Finland’s and Sweden’s Accession to the European Union, Vienna 1995.

Luif P., Österreich, w: Europa-Handbuch, Hrsg. W. Weidenfeld, Bonn 1999.

Miles L., Sweden and European Integration, Aldershot–Brookfield 1997.

Neal L., Barbezat D., The Economics of the European Union and the Economies of Europe, New York–Oxford 1998.

Negocjacje akcesyjne. Wnioski z doświadczeñ Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, Natolin 1999, s. 32.

Olejniczak D., Austria, w: Okresy przejściowe w Traktatach o przystąpieniu do Europejskiej (wybrane przykłady: Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja), Zespół Integracji Europejskiej (opracowanie zbiorowe), Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 145/1999.

Österreichisches Bundesgesetzblatt Nr 211/1955.

Pedersen T., European Union and the EFTA Countries. Enlargement and Integration, London 1994.

Phinnemore D., Austria, Transit and the Environment, w: The 1995 Enlargement of the European Union, ed. J. Redmond, Aldershot 1997.

Planavova-Latanowicz J., Wprowadzenie, w: Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji, red. J. Planavova-Latanowicz, CEUW, t. 3, Warszawa 1998.

Preston C., EFTA, the EU and the EEA, w: The 1995 Enlargement of the European Union, ed. J. Redmond, Aldershot–Vermont 1997.

Preston C., Enlargement & Integration in the European Union, Routledge, London–New York 1997.

Reyes V. M., Reguły gry czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy,Warszawa 2000.

Scheich M., Das Brechen eines politischen Tabus – Österreichs Weg in die EU, w: Österreich und Europa. Beitraege zu Geschichte und Problematik der europaeischen Einigung um die Jahrtausendwende, Hrsg. R. Kriechbaumer, Wien 2000.

Szymczyński T. R., Droga Wielkiej Brytanii do członkostwa we Wspólnotach Europejskich – 1964–1975, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 4.

Szymczyński T. R., Kontrowersje wokół postawy Wielkiej Brytanii względem procesu zjednoczeniowego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, w: Dylematy integracji europejskiej. Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej, red. R. Kmieciak, T. Wallas, UAM, Poznań 2004.

Szymczyński T. R., Od planu Schumana do weta de Gaulle’a. Wielka Brytania poza procesem integracji europejskiej – 1950–1963, „Przegląd Politologiczny”, UAM, Poznań 1/2003.

Urlesberger F., Die Marginalisierung Österreichs im europaeischen Integrationsgeschehen nach Aufloesung der OEEC/OECD, w: Österreichs Integration in Europa 1948–1989, Wien 1990.

Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.