The Boundaries between the Religious and the Secular on the Polish Political Scene
PDF (English)

Jak cytować

Churska-Nowak, K., & Orylski, Łukasz. (2010). The Boundaries between the Religious and the Secular on the Polish Political Scene. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 63–80. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.2.05

Abstrakt

Prezentowany tekst stanowi zmodyfikowaną wersję wystąpienia wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji “Religion, identity and life courses”, zorganizowanej przez Institute for the Studies of Religion in Central and Eastern Europe (ISORECA). Sympozjum odbyło się w grudniu 2008 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł poświęcony jest specyfice relacji między porządkiem sakralnym a świeckim w polskim systemie politycznym. Problematyka ujęta została w kontekście reprezentowanych w literaturze przedmiotu paradygmatów publicznego funkcjonowania religijności oraz uwarunkowań mających swe Źródło w specyfice polskiej kultury politycznej. Wyodrębniono paralelne procesy sekularyzacji sacrum i sakralizacji profanum oraz typy afiliacji politycznej skorelowane z modelami polskiej religijności. Jak się wydaje, zaproponowane modele i konkluzje zachowują, a nawet wzmacniają swą aktualność w perspektywie politycznych reperkusji katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, a więc wydarzenia nieprzewidywalnego w ramach prognostycznej funkcji nauk politycznych.
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.2.05
PDF (English)

Bibliografia

Barbaro de B., Żałoba nadużyta, “Tygodnik Powszechny”, 19.04.2010, Internet edition, www.tygodnik.onet.pl.

Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 1999.

Bielik-Robson A., Tanato – mesjano – faszyzm. O ostatnich odsłonach polskiej symboliki mesjańskiej, w: Żałoba. Antologia “Krytyki Politycznej”,Warszawa 2010, s. 206–213.

Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1994.

Bonowicz W., Nie ma ich tu, “Tygodnik Powszechny” 13.04.2010, Internet edition, www.tygodnik.onet.pl.

Borowik I., Religia i Kooeciół a społeczeństwo obywatelskie w procesie demokratycznej transformacji na przykładzie Polski, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, Poznań 2002.

Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005.

Chwalba A., Panteon czy nekropilia?, “Tygodnik Powszechny” 19.04.2010, Internet edition, www.tygodnik.onet.pl.

Culture and its creators, ed. J. B. David, T. N. Clark, Chicago 1997.

Cywinski B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.

Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990.

Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1995.

Gowin J., Kościół w czasach wolności 1989–1999, Kraków 1999.

Graczyk R., Konstytucja dla Polski: tradycje, doświadczenia, spory, Kraków 1997.

Kertzer D. I., Ritual, politics and Power, New Haven 1988.

Koseła K., Katolicyzm w kampanii przed wyborami czerwcowymi, w: Wyniki badań, wyniki wyborów 4 czerwca 1989, red. L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Warszawa 1990, s. 95–141.

Kowalski S., Krytyka solidarnościowego rozumu: studium z socjologii myślenia politycznego, Warszawa 1990.

Łagowski B., Duch i bezduszność Trzeciej Rzeczypospolitej, Kraków 2007.

Maissenneuve J., Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995.

Mariański J., Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne, Lublin 2005.

Michnik A., Kościół, lewica, dialog, Paryż 1977.

Michoń Ł., O dialektyce rytualnej polityków Prawa i Sprawiedliwości, w: Mity, rytuały i symbole we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 176–204.

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki nieinstytucjonalnej, w: Polityka i aborcja, red. M. Chałubiński, Warszawa 1994.

Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Orylski Ł., Evolution of the political discourse in Poland between August 2005 and September 2007, “Studia Kulturowe” 2008, nr 1, s. 22–34.

Pérez-Díaz V., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996.

Piwowarski W.,Wartości życia codziennego, w: Religijność Polaków 1991–1998, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 2001, s. 189 – 201.

Radziejewski B., Na progu republikańskiego odrodzenia, “Rzeczy Wspólne” 2010, nr 1, s. 5–15.

Reykowski J., Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, w: Orientacje społeczne jako element mentalności, ed. J. Reykowski, J. Koralewicz, M. Ziołkowski, Poznań 1990, s. 11–53.

Rothenbuhler E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003.

Sławek T., Coraz dalej, “Tygodnik Powszechny”, 19.04.2010, Internet edition, www.tygodnik.onet.pl.

Spór o Polskę 1989–99, red. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Staniszkis J., Postkomunizm: próba opisu, Gdańsk 2001.

Szujski J., O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki: rozprawy i artykuły, Warszawa 1991.

Touraine A., Solidarność 1980–1981: analiza ruchu społecznego, Warszawa 1989.

Wokół “Strachu”, dyskusja o książce J. T. Grossa, red. J. Gądek, Kraków 2006.

Wyższe prawo nad konstytucją, stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, “Gazeta Wyborcza”, 16.02.1997, s. 4.