Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska

Main Article Content

Remigiusz Rosicki

Abstrakt

The paper provides a synthetic grasp of the issues related to international environmental law. It should be emphasized that the paper offers only a general review of this law. The significant issues the paper touches upon concern the processes and directions of international environmental law development. Besides, the following categories are analyzed: the environment, environmental protection, the sources of international environmental law, and its principles. The paper also includes an analysis of the fundamental documents that include the principles of international environmental law (in particular the sustained development principles), inter alia the Stockholm Declaration and the Rio de Janeiro Declaration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosicki, R. (2010). Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 79-104. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.04
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Warszawa 1979.
 2. Andrzejewski B., Ochrona środowiska w refleksji humanistycznej, Poznań 1992.
 3. Anioł W., Zależności globalne a stosunki międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1985, nr 1.
 4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001.
 5. Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B., Historia prawa sądowego, Poznań 2000.
 6. BrzezińskiW., Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka,Warszawa 1975.
 7. Budnikowski A., Pojęcie problemów globalnych, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 2.
 8. Bukowski Z., Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.
 9. Campbell B., Ekologia człowieka, Warszawa 1995.
 10. Ciborowski A., Polityka kształtowania środowiska, Warszawa 1981.
 11. Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001.
 12. Dobrosielski M., Pozamilitarne aspekty wspólnego bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 11.
 13. Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993.
 14. Eliade M., Traktat o historii religii, Warszawa 2000.
 15. Evans M. D. (red.), International Law, Oxford University Press, New York, 2006.
 16. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1977.
 17. Giorgetta S., The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development, „International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics” 2002, nr 2.
 18. Grabowska G., Człowiek i środowisko w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1.
 19. Hens L., Nath B., The Johannesburg Conference, „Environment, Development and Sustainability” 2003, nr 5.
 20. Humanae Vitae (Encyklika Pawła VI), 1968.
 21. Jastrzębski S., Nowy wzorzec cywilizacji – ochrona Środowiska, Warszawa 1981.
 22. Jasudowicz T., Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998.
 23. Kassangana M., ONZ wobec wyzwań globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1.
 24. Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005.
 25. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2002.
 26. Kuderowicz Z., Problem odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, w: Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, red. B. Prandecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.
 27. Kurnatowska A. (red.) Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy,Warszawa 1999.
 28. Kuśmierczyk B., Zarys problematyki antropocentryzmu w ochronie środowiska, „Ochrona Środowiska” 2004, nr 3.
 29. Leszczyński S., Problemy ochrony środowiska człowieka, Wrocław 1974.
 30. Lityński A., Tabor Z., Tyszkiewicz L. (red.), Rozważania o państwie i prawie, Katowice 1993.
 31. Łazowski A., Traktaty Europejskie, Bydgoszcz–Warszawa 2003.
 32. Malinowski A., Podstawy ewolucyjne ekologii człowieka, w: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy, red. A. Kurnatowska, Warszawa 1999.
 33. Michajłow W., Sozologia i problemy środowiska życia człowieka, Wrocław 1975.
 34. Mizak J. (oprac.), Informacja o rezultatach Światowego Szczytu ws. Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, Departament Współpracy z Zagranicą – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
 35. Mojsiewicz Cz., Globalne problemy ludzkości, Poznań 1998.
 36. Morawski W., Nowe społeczeństwo przemysłowe. Analiza i krytyka koncepcji,Warszawa 1975.
 37. Nath B., Education for sustainable development the Johannesburg summit and beyond, „Environment, Development and Sustainability” 2003, nr 5.
 38. Neff S. C., A short history of international law, w: International Law, red. M. D. Evans, Oxford University Press, New York 2006.
 39. Olszewski H., Zmierczak Z., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.
 40. Opinion 1/91Draft agreement between the Community, on the one hand, and the countries of European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area, 1991.
 41. Pallemaerts M., Is Multilateralism the Future? Sustainable Development or Globalisation as a ‘a Comprehansive Vision of the Future of Humanity’, „Environment, Development and Sustainability” 2003, nr 5.
 42. Pieczyńska E., Spodniewska I., Ekologia a ochrona środowiska człowieka,Warszawa 1976.
 43. Prandecka B. (red.), Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.
 44. Raport U. Thanta Człowiek i jego środowisko, „Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO” (Numer specjalny), Warszawa 1969.
 45. Rezultaty i doświadczenia realizacji projektów GEF w Polsce w latach 1992–1999, GEF, Warszawa 2000.
 46. Rozwadowski W., Prawo rzymskie, Poznań 1992.
 47. Russell B., Władza i jednostka, Warszawa 1997.
 48. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.
 49. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku.
 50. Stugren B., Zasady ekologii ogólnej, Warszawa 1976.
 51. Symonides J., Europejska współpraca w zakresie ochrony środowiska naturalnego, „Przegląd Zachodni” 1972, nr 5–6.
 52. Symonides J., Prawnomiędzynarodowe problemy walki z zanieczyszczeniem rzek, „Sprawy Międzynarodowe” 1972, nr 2.
 53. Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1982.
 54. Thirlway H., The Sources of International Law, w: International Law, red. M. D. Evans, Oxford University Press, New York, 2006.
 55. Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005.
 56. Villee C. A., Biologia, Warszawa 1972.
 57. Wolfke K., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska (tworzenie i egzekwowanie), Wrocław 1979.
 58. Zbyszyńska H., Światowy program kształtowania i ochrony środowiska, „Sprawy Międzynarodowe” 1974, nr 8–9.
 59. Akty prawne (prawo międzynarodowe i polskie):
 60. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Dz. U. 1999, Nr 96, poz. 1110.
 61. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Dz. U. 2000, Nr 28, poz. 346.
 62. Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, Dz. U. 1984, Nr 61, poz. 314 i sprost. Dz. U. 2000, Nr 100, poz. 1087.
 63. Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, Dz. U. 1978, Nr 31, poz. 132.
 64. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, Dz. U. 1992, Nr 98, poz. 488.
 65. OJ 1990, L 158/56 z późn. zm.
 66. OJ 1985, L 175/40 z późn. zm.
 67. Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, Dz. U. 2001, Nr 6, poz. 52.
 68. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz. U. 1996, Nr 53, poz. 238.
 69. Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Dz. U. 1958, Nr 41, poz. 187 z późn. zm.
 70. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.