МЕТРИЧНІ КНИГИ — ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ)
PDF (Українська)

Jak cytować

Abuzarova, M. (2013). МЕТРИЧНІ КНИГИ — ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 5–9. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.01

Abstrakt

W artykule dokonana została analiza obszernego antroponimicznego oraz toponimicznego materiału, zawartego w księgach metrykalnych parafi i we Wschodniej Galicji, który jest wykorzystywany przez językoznawców, historyków, etnologów i innych badaczy. Określona została jego wartość naukowa oraz potencjał informatyczny.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.01
PDF (Українська)

Bibliografia

Д. Антонов, И. Антонова, Метрические книги России XVIII – начала XX в., Москва 2006, с. 44.

Б. Близнюк, В. Бірчак, Описові іменування особи в історичних пам’ятках Гуцульщини XV–XIX ст., [в: Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fil/2008_19_20/12_Blyzniuk.pdf

Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Энциклопедический словар, [в:] Электронный ресурс: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html

J. Bubak, Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1970, с. 21.

P. Darlu, G. Brunet, D. Barbero, Spatial and Temporal Analyses of Surname Distributions to Estimate Mobility and Changes in Historical Demography: The Example of Savoy (France) from the Eighte enth to the Twentieth Century, [w:] źródło elektroniczne: http://bu169.bu.amu.edu.pl/han/SpringerEbooksHumanitiesSocialSciencesLaw/www.springerlink.com/content/g14q2p88v3jm670h/fulltext.pdf

K. Dobrowolski, Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, Lwów 1920, т. V, s. 90–110.

Л.Кравченко, Антропонімія Лубенщини, автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2002.

А. Krochmal, М. Proksa, Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1998, s. 6.

J. Kuć, Аntroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII – wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Siedlce 2011.

Н. Лобко, З історії запровадження метричних книг на українських землях, [в:] „Сумський історико-архівний журнал”, Суми 2010, № 8–9, с. 159.

Метрична книга із записами про смерть парафіян м. Дрогобич (римо-католицька) за 1792–1800 р.р. (Знаходиться в ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4а, спр. 1719).

Метрична книга із записами про хрещення і одруження греко-католицького парафіяльного уряду в м. Дрогобич с. Задвірне з 1791 по 1800 р. р. Копія, виготовлена в 1838 р. (Знаходиться в ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4 а, спр. 1715).

Метрична книга із записами про хрещення греко-католицького парафіяльного уряду в м. Дрогобич з 1812 по 1821 р. р. Копія, виготовлена в 1839 р. (Знаходиться в ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4 а, спр. 1722).

Метрична книга із записами про хрещення греко-католицького парафіяльного уряду в м. Дрогобич з 1812 по 1821 р. р. Копія, виготовлена в 1839 р. (Знаходиться в ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4 а, спр. 1722).

B. Mikołaak, Nazwiska w księdze chrztów parafi i margonińskiej (pow. Chodzież) z lat 1698–1761, [в:] „Slavia occidentalis”, тт. 28–29, 1971, s.157–171.

П.Чучка, Прізвища закарпатських українців, [в:] Історико-етимологічний словник, Львів 2005.

О. Слюсар, Антропонімікон Буковини кінця XVIII – XIX ст. (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777–1869 рр.), [в:] „Studia Slovakistica”, Ономастика. Антропонімія, Ужгород 2009, вип. 9, с. 79–83.

А. Суслова, А. Суперанская, О русских именах, Ленинград 1991, ч. 1, с. 3–4.

М. Худаш, З історії української антропонімії, Київ 1977, с. 14.