ПАРЕМІЙНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Main Article Content

Богдана Юськів

Abstrakt

W artykule analizie poddane zostały aspekty paremii w systemie jednostek języka oraz działalności językowej. Wyodrębnione zostały najnowsze podejścia badawcze w odniesieniu do jednostek paremiologicznych, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy naukowej, uzasadnienia i udokumentowania statusu jednostek paremiologicznych we współczesnym językoznawstwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Юськів, Б. (2013). ПАРЕМІЙНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 67-73. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.08
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. М. Бахтін, Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування, [в:] Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., за ред. М. Зубрицької, 2-ге вид., доповнене, Львів 2001.
 2. І. О. Голубовська, Етнічні особливості мовних картин світу, Київ 2004.
 3. В. И. Даль, Пословицы русского народа, в 3 тт., Москва, 1993, т. 1.
 4. Л. І. Даниленко, Лінгвокультурологічна характеристика прецендентності паремійного тексту, [в:] “Мовознавство”, 2007, № 3, с. 80-87.
 5. В. В. Жайворонок, Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень, [в:] „Мовознавство”, 2001, № 5, с. 49-54.
 6. Е. Е. Жигарина, Современное бытование пословиц: вариантность и полифункциональность текстов, автореф. дис. канд. філол. наук, Москва 2006.
 7. Т. А. Зінов’єва, Побутування фольклорної паремії в інформаційному суспільстві, [в:] “Культура України”, 2010, вип. № 29, с. 163-167.
 8. Ю. Ю. Калиновський, Приказки та прислів’я як індикатори повсякденної правосвідо мості, [в:] „Гуманітарний часопис”, 2006, № 3, с. 79-85.
 9. Т. А. Космеда, Мовна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006.
 10. З. Г. Коцюба, Паремійні фонди мов як контамінація різночасових між культурних світоглядних нашарувань, [в:] “Мовознавство”, 2008, № 4–5, с. 106-112.
 11. З. Г. Коцюба, Паремії як об’єкт етнопсихологічного дослідження, [в:] “Мовознавство”, 2009, № 2, с. 35-47.
 12. З. Г. Коцюба, Універсальне та національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект), автореф. дис. докт. філол. наук, Київ, 2010, с. 8-13.
 13. Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма, отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Москва, 2007.
 14. В. А. Маслова, Лингвокультурология, Москва 2001.
 15. Т. Ф. Осiпова, Паремії як засіб репрезентації інтертекстуальності в художньому тексті, [в:] “Лінгвістичні дослідження”, Харків 2009, вип. 28, с. 22-28.
 16. C. Пилипчук, Іван Франко про співвідношення національного й інтернаціональ ного у пареміях, [в:] „Міфологія і фольклор”, 2001, № 1, с. 82-87.
 17. А. А. Потебня, Из лекций по теории словесности, [в:] Русское народное творчество.
 18. Хресто матия по фольклористике, Москва 2003, с.149-156.
 19. Ю. Прадід, Юридична лінгвістика як окрема галузь знань, [в:] У царині лінгвістики і права, Сімферополь 2006, с. 135-143.
 20. В. Н. Телия, Русская фразеологія: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты, Москва 1996.
 21. О. Б. Ткаченко, Мовні критерії національної ментальності, [в:] „Нова філологія”, Запоріжжя, 2001, № 1 (10), 2001, с. 33-39.
 22. О. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава-Київ 2006.
 23. І. В. Шаповалова, Інтертекстуальність ліричного циклу М. В. Волошина, автореф. дис. канд. філол. наук, Харків 2007.