ПАРЕМІЙНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
PDF (Українська)

Jak cytować

Юськів, Б. (2013). ПАРЕМІЙНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 67–73. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.08

Abstrakt

W artykule analizie poddane zostały aspekty paremii w systemie jednostek języka oraz działalności językowej. Wyodrębnione zostały najnowsze podejścia badawcze w odniesieniu do jednostek paremiologicznych, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy naukowej, uzasadnienia i udokumentowania statusu jednostek paremiologicznych we współczesnym językoznawstwie.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.08
PDF (Українська)

Bibliografia

М. Бахтін, Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування, [в:] Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., за ред. М. Зубрицької, 2-ге вид., доповнене, Львів 2001.

І. О. Голубовська, Етнічні особливості мовних картин світу, Київ 2004.

В. И. Даль, Пословицы русского народа, в 3 тт., Москва, 1993, т. 1.

Л. І. Даниленко, Лінгвокультурологічна характеристика прецендентності паремійного тексту, [в:] “Мовознавство”, 2007, № 3, с. 80-87.

В. В. Жайворонок, Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень, [в:] „Мовознавство”, 2001, № 5, с. 49-54.

Е. Е. Жигарина, Современное бытование пословиц: вариантность и полифункциональность текстов, автореф. дис. канд. філол. наук, Москва 2006.

Т. А. Зінов’єва, Побутування фольклорної паремії в інформаційному суспільстві, [в:] “Культура України”, 2010, вип. № 29, с. 163-167.

Ю. Ю. Калиновський, Приказки та прислів’я як індикатори повсякденної правосвідо мості, [в:] „Гуманітарний часопис”, 2006, № 3, с. 79-85.

Т. А. Космеда, Мовна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006.

З. Г. Коцюба, Паремійні фонди мов як контамінація різночасових між культурних світоглядних нашарувань, [в:] “Мовознавство”, 2008, № 4–5, с. 106-112.

З. Г. Коцюба, Паремії як об’єкт етнопсихологічного дослідження, [в:] “Мовознавство”, 2009, № 2, с. 35-47.

З. Г. Коцюба, Універсальне та національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект), автореф. дис. докт. філол. наук, Київ, 2010, с. 8-13.

Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма, отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Москва, 2007.

В. А. Маслова, Лингвокультурология, Москва 2001.

Т. Ф. Осiпова, Паремії як засіб репрезентації інтертекстуальності в художньому тексті, [в:] “Лінгвістичні дослідження”, Харків 2009, вип. 28, с. 22-28.

C. Пилипчук, Іван Франко про співвідношення національного й інтернаціональ ного у пареміях, [в:] „Міфологія і фольклор”, 2001, № 1, с. 82-87.

А. А. Потебня, Из лекций по теории словесности, [в:] Русское народное творчество.

Хресто матия по фольклористике, Москва 2003, с.149-156.

Ю. Прадід, Юридична лінгвістика як окрема галузь знань, [в:] У царині лінгвістики і права, Сімферополь 2006, с. 135-143.

В. Н. Телия, Русская фразеологія: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты, Москва 1996.

О. Б. Ткаченко, Мовні критерії національної ментальності, [в:] „Нова філологія”, Запоріжжя, 2001, № 1 (10), 2001, с. 33-39.

О. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава-Київ 2006.

І. В. Шаповалова, Інтертекстуальність ліричного циклу М. В. Волошина, автореф. дис. канд. філол. наук, Харків 2007.