СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОГРАФІЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ

Main Article Content

Тетяна Космеда
Лілія Соболь

Abstrakt

W artykule uaktualniono zagadnienie kształtowania się metajęzyka lingwografi i jako odrębnej dziedziny nauki. Podkreślono znaczenie współzależności formy i treści, przejawiającej się w języku pisanym, zwłaszcza w dyskursach artystycznym i publicystycznym, a ostatnimi czasy również w języku internetowym. Opisano związki systemowe terminów lingwografi i, wskazano kwestie sporne oraz perspektywy rozwoju metajęzyka danej nauki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Космеда, Т., & Соболь, Л. (2018). СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОГРАФІЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 61-71. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.07
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. І. Андрусяк, Писати мисліте, Київ 2008.
 2. И. В. Арнольд, Стилистика. Современный английский язык, учеб. для вузов, Москва 2002.
 3. О. В. Білецька, Графічна форма постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики, [в:] Нова філологія, зб. наук. пр., Запоріжжя 2014, № 60, с. 34–42.
 4. О. В. Білецька, Становлення графічної лінгвістики як комплексної науки: аналітичний огляд, [в:] Науковий вісник Херсонського державного університету, сер. “Лінгвістика”, Херсон 2013, с. 18–28.
 5. Большой энциклопедический словарь, гл. ред. В. Н. Ярцева, Москва 1998.
 6. Л. А. Булаховський, Лінгвографія, [в:] Його ж, Вибр. праці, в 5 томах, Київ 1975, т. 1, с. 90.
 7. Л. А. Булаховський, Теорія художньої мови, [в:] Його ж, Вибр. праці, в 5 томах, Київ 1975, т. 1, с. 84–85.
 8. Т. Видайчук, Українська живомовна фонетика і кирилична графіка в дослідженнях Івана Франка, [в:] Іван Франко : дух, наука, думка, воля, Матеріали Міжнар. наук. конґр., присвяч. 150-річчю від дня народж. Івана Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.), т. 2: Проблеми мовознавства, Львів 2010.
 9. Д. І. Ганич, І. С. Олійник, Словник лінгвістичних термінів, Київ 1985.
 10. А. Горнятко-Шумилович, Т. А. Космеда, Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти, моногр., за заг. ред. проф. Тетяни Космеди, Познань 2016.
 11. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, Літературознавчий словник-довідник, Київ 1997.
 12. С. С. Данилюк, Використання графічних засобів у текстах електронної пошти, [в:] Наукові записки, зб. наук. статей, серія “Філологія”, Вінниця 2009, с. 216–219.
 13. П. Донец, Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики, моногр., Харьков 2001.
 14. А. П. Загнітко, Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни, у 4 томах, Донецьк 2012.
 15. Л. Л. Емельянова, Нарушение орфографической нормы как средство создания стилистического эффекта, [в:] “НДВШ. Филологические науки”, 1976, № 1, с. 107–113.
 16. Ю. Іздрик, Календар любові: поезія, Львів 2015, с. 311.
 17. Т. А. Космеда, Потенціал сучасної лексикографії і прагмалінгвістики в осмисленні статусу кононативних графем, [в:] Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium, сб. науч. трудов по лексикографи, вып. 12, под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера, Харьков, 2011, с. 123–127.
 18. В. А. Кухаренко, Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics, учеб. пособие, Москва 2011.
 19. Л. Л. Макарук, Графічна лінгвістика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку, [в:] Іноземна філологія, український науковий зб. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, редкол. А. Й. Паславська (гол. ред.) та ін., Львів 2013, вип. 125.
 20. А. К. Мойсієнко, У світі візуальної поезії, [в:] Філологічні студії: поетика, лінгвістика, літературознавство, літературна критика, перекладознавство, інтерв'ю, публіцистика, Київ-Умань 2015, с. 232–244.
 21. А. Л. Палійчук, Графічні засоби інтимізації в англомовному художньому дискурсі, [в:] Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки, сер.: “Філол. науки. Мовознавство”, Луцьк 2011, № 5, с. 102–105.
 22. А. Нелюба, Словотворчість незалежної України. 1991–2011, Харків 2012.
 23. В. В. Німчук, Про графіку та правопис як елементи етнічної культури : історія ґ, [в:] “Мовознавство” 1990, № 6, с. 21–46.
 24. І. Огієнко, Рідна мова, Київ 2010.
 25. Д. Э. Розенталь, Справочник по пунктуации, Москва 1997.
 26. О. О. Селіванова, Лінгвістична енциклопедія, Полтава 2010.
 27. А. П. Сковородников, Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты, Москва 2009.
 28. О. В. Станіслав, Функціональні характеристики нелітерних знаків французької орфографії, моногр., Луцьк 2009.
 29. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка, навч. посіб., за ред. М. М. Фащенко, Київ 2010.
 30. Л. Ф. Українець, Фонетична конотація в українській поетичній мові ХХ – ХХІ ст.: семантико прагматичний вимір, моногр., Київ, Полтава 2014.
 31. Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський (співгол.), О. О. Тараненко (співгол.), М. П. Зяблюк та ін., Київ 2000.
 32. І. Д. Фаріон, Мовна краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст., моногр., Львів 2011.
 33. І. Д. Фаріон, Ну що б, здавалося, слова…, [в:] “Літературний Львів”, Львів 2005, с. 19–21.
 34. Л. Д. Чернюх, Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами, автореф. дис. ... канд. філол. наук, Київ 2014.
 35. А. Штекенброк, Лингвонационализм. Языковая рефлексия как посредник коллективной самоидентификации в Германии (1617–1945) (выдержки из книги), [в:] От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках “этнической семантики”, сб. статей, сост. А. В. Павлова, 2013, с. 62–94.