Pressto.

Studia Ukrainica Posnaniensia

Vol 6 (2018)

Spis treści

Wstęp

До читачів часопису „Studia Ukrainica Posnaniensia” PDF (Українська)
Тетяна Космеда 7-8
PROF. UAM DR HAB. HALINA KORBICZ: PORTRET UKRAINISTKI PDF
Ryszard Kupidura 9-11

Językoznawstwo

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ “СМЕРТЬ” В УКРАЇНСЬКІЙ КОГНІТИВНО-МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF (Українська)
Лілія Федорюк 13-20
КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК…”) PDF (Українська)
Олена Гоменюк 21-26
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ВУХО, ГОРЛО, НІС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF (Українська)
Галина Германович 27-35
ДІАРІУШ ЯК ЖАНР ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ PDF (Українська)
Світлана Ігнатьєва 37-43
ОНОМАСТИЧНІ ШКОЛИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Dominika Janczura 45-52
CЛОВА З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРАФ(О)-, -ГРАФ, -ГРАФ(ІЯ), -ГРАФ(ІЗМ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF (Українська)
Ірина Кочан 53-60
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОГРАФІЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ PDF (Українська)
Тетяна Космеда, Лілія Соболь 61-71
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ PDF (Українська)
Ольга Легка-Пауль 73-81
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “КОСТЮМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ: ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Людмила Марчук 83-87
НАРОДНИЦТВО, МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ У МЕДІЯХ PDF (Українська)
Тетяна Монахова 89-96
ДО ПИТАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ PDF (Українська)
Роман Микульчик 97-100
ЯВИЩЕ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ, СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ, ПРИЧИНИ PDF (Українська)
Галина Намачинська 101-106
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ: КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОПИСУ Й ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ PDF (Українська)
Тетяна Осіпова 107-113
ЧИСЛІВНИК ЯК ДИСКУРСИВНЕ СЛОВО В ПОЕЗІЇ ШІСТДЕСЯТНИКІВ PDF (Українська)
Інна Павлова 115-120
МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ) PDF (Українська)
Тетяна Петрова 121-129
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЖИВАННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF (Українська)
Наталія Піддубна 131-139
СТУДІЇ О. КУРИЛО, М. СУЛИМИ, О. СИНЯВСЬКОГО І С. СМЕРЕЧИНСЬКОГО ЯК ПІДВАЛИНИ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF (Українська)
Анжеліка Попович 141-146
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАСИВ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF (Українська)
Людмила Попович 147-157
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС СВАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) PDF (Українська)
Віра Сліпецька 159-165
ЧАСТКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРЕСУПОЗИЦІЇ В ТЕКСТІ PDF (Українська)
Марія Слободян 167-172
НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ТИПИ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ PDF (Українська)
Юлія Талалай 173-178
ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РІВЕНЬ ЛІНГВОПЕРСОНИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОПЕРСОНИ PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко 179-188

Literaturoznawstwo

PERCEPCJA KIJOWA W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA KUPRINA PDF
Antoni Bortnowski 189-196
БУРЯ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА (ПРО ЗАБУТУ НОВЕЛУ “ЗАГУБЛЕНОГО ТАЛАНТУ”) PDF (Українська)
Anna Horniatko-Szumiłowicz 197-205
“NIESPOKOJNY LOT NAD MAJDANEM” — WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY FUNKCJONOWANIA SYMBOLU ORŁA W POLSCE I NA UKRAINIE PDF
Ryszard Kupidura 207-213
ДЕМОНОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА ДІМ НА ГОРІ PDF (Українська)
Agnieszka Lewandowska 215-223
ЮРІЙ ВИННИЧУК ЯК УПОРЯДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF (Українська)
Przemysław Lis-Markiewicz 225-234
“ЯКАСЬ МОЗАЇКА СТРОКАТА І ВІРШІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ”: ПОПІЛ ІМПЕРІЙ ЮРІЯ КЛЕНА PDF (Українська)
Roman Mnich 235-242
ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ: ЕТАЛОННІ ЯКОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF (Українська)
Леся Мушкетик 243-255
ДОСВІД ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF (Українська)
Jarosław Poliszczuk 257-267


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo