ЯВИЩЕ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ, СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ, ПРИЧИНИ

Main Article Content

Галина Намачинська

Abstrakt

Zmiany spowodowane rozwojem współpracy technicznej, gospodarczej i politycznej, a także więzi kulturowe między poszczególnymi krajami świata generują wzajemne związki między językami. W konsekwencji takiej komunikacji pojawiają się różnego rodzaju zapożyczenia. Wynika potrzeba dokładnego zbadania zjawiska interakcji werbalnej, rozważenia specyfi ki interpretacji terminów oraz ukazania powodów zapożyczeń.Artykuł poświęcono wyżej wymienionym zagadnieniom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966.
 2. Л. А. Булаховській, Вибр. праці, в 5 томах, Київ 1975, т. 1.
 3. У. Вайнрайх, Языковые контакты. Состояние и проблемы решения, Київ 1979.
 4. Й. Вахек, Лингвистический словарь пражской школы, Москва 1964.
 5. С. В. Гринев, Терминологические заимствования (Краткий обзор современного состояния вопроса) [в:] С. В. Гринев, Д. С. Лотте, Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов, Москва 1982.
 6. Ю. А. Жлуктенко, Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики, Київ 1966.
 7. А. Загнітко, Словник сучасної лінгвістики.: поняття і терміни, Донецьк 2012.
 8. Г. П. Їжакевич, Українсько-російські мовні зв’язки радянського часу, Київ 1969.
 9. І. Кочан, Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові, автореф. дис. … д-ра філол. наук, Київ 2006.
 10. М. П. Кочерган, Загальне мовознавство, Київ 1999.
 11. О. М. Мороховський, Деякі питання теорії (іншомовних) запозичень [в:] “Мовознавство”, 1984, № 1, с. 19–25.
 12. Г. Пауль, Принципы истории языка , Москва 1960.
 13. В. Ю. Розенцвейг, Языковые контакты. Лингвистическая проблематика, Ленинград 1972.
 14. П. Селігей, Що нам робити із запозиченнями? [в:] “ Українська мова“ 2007, № 3, с. 3–17.
 15. С. В. Семчинський, Взаємодія мов і фактори лінгвістичного розвитку, [в:] “Українська мова і література в школі“, 1973, № 7, с. 25–37.
 16. С. В. Семчинський, Загальне мовознавство, Київ 1988.
 17. Фердінан де Соссюр, Курс загальної лінгвістики, Київ 1998.
 18. Л. Струганець, Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ ст., Тернопіль 2002.
 19. Л. В. Щерба, Безграмотность и ее причины, [в:] Избр. раб. по рус. языку, Москва, 1957, с. 56–62.
 20. Л. В. Щерба, О понятии смешения языков, Ленинград 1974.