НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ: КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОПИСУ Й ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

Main Article Content

Тетяна Осіпова

Abstrakt

Artykuł poświęcono wybranym aspektom kompleksowej metodyki analizy niewerbalnych środków komunikacji we współczesnym dyskursie językoznawczym, czerpiącej z pragmatycznego podejścia do badania języka oraz polisensorycznej istoty komunikacji niewerbalnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Осіпова, Т. (2018). НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ: КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОПИСУ Й ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 107-113. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.13
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. А. А. Акишина и др., Жесты и мимика в русской речи, Москва 1991.
 2. Л. А. Булаховский, Избр. труды, в пяти томах, т. 1: Общее языкознание, Київ 1975.
 3. М. Гавриш, Невербальна поведінка в ситуаціях соціального і ситуативного домінування, [в:] Мова і суспільство, зб. наук праць, ред. Г. Мацюк, Львів 2010.
 4. А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда, Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти, наук. ред. Т. Космеда, Познань 2016. Т. А. Космеда. Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман, зазнач. джер.
 5. С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин, Словарь языка русских жестов, Москва-Вена 2001.
 6. А. Е. Зуева, Вербализация паралингвистических актов в художественном тексте современной немецкой литературы, автореф. дис. ... канд. филол. наук, Белгород 2005.
 7. Н. Киселюк, Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на матеріалі англомовної прози ХХ–ХХІ століть), дис... канд. філол. наук, Київ 2009.
 8. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова, Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу, Дрогобич 2010.
 9. Т. Космеда, Т. Осіпова, Витоки теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського, [в:] „Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди”, наук. ред. Л.А.Лисиченко, Харків 2015, вип. 40.
 10. Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман, Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика, наук. ред. Т. Космеда, Харків-Дрогобич 2014.
 11. Т. Космеда, Т. Осіпова, Гендерно марковані комунікативні стратегії й тактики у вербальній і невербальній комунікації, [в:] Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика, наук. ред. Т. Космеда, Дрогобич 2014.
 12. Т. А. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 13. Т. Космеда, Т. Осипова, Индивидуально-авторское воспроизведение параметров невербальной коммуникации в идиостиле писателя как элитарной языковой личности, [в:] Язык и культура в эпоху глобализации, сб. науч. трудов по матер. І межд. науч. конф. „Язык и культура в эпоху глобализации”, СПб. 2013, вып. 1, т. 2.
 14. Т. Космеда, Т. Осіпова, Орнаментальна невербаліка в поетичному дискурсі С. Руданського, [в:] Степан Руданський: феномен моделювання ”живого“ мовлення українців, наук. ред. Т. Космеда, Харків Познань-Дрогобич 2015.
 15. Т. Космеда, Т. Осіпова, Н. Піддубна, Степан Руданський: феномен моделювання “живого” мовлення українців, наук. ред. Т. Космеда, Харків-Познань-Дрогобич 2015.
 16. М. А. Кронгауз, Семантика, Москва 2001.М. Ю. Олешков, зазнач. джер., с. 10–16.
 17. Ж. Мессинжер, Словарь жестов, пер. с фр. А. Дадыкина, Москва 2015.
 18. В. П. Морозов, Невербальная коммуникация в системе речевого общения. Психофизиологические и психоакустические основы, [в:] Электронный ресурс: http://www.koob.ru/morozov_v_p/ (13.05.2017).
 19. М. Ю. Олешков, Моделирование коммуникативного процесса, Нижний Тагил 2006.
 20. Т. Ф. Осіпова, Вербалізація “невербалики”: інноваційні словотвірні тенденції в системі мовознавчої термінології, [в:] Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках, матер. VI Межд. научн. конф., под ред. Т. С. Пристайко, Днепропетровск 2013.
 21. Т. Ф. Осіпова, Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т. Г. Шевченка, [в:] „Лінгвістичні дослідження, зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди”, наук. ред. Л. А. Лисиченко, Харків 2013.
 22. Т. Ф. Осіпова, Національна невербаліка в поетичному мовленні Степана Руданського, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, Poznań 2015, zeszyt IV.
 23. Т. Ф. Осіпова, Невербальні параметри комунікації як мовно-культурний код нації і складова портрету мовної особистості (на матеріалі „Співомовок” С. Руданського), [в:] „Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство”, зб. наук. пр., наук. ред. Т. П. Вільчинська, Тернопіль 2014, вип. 2 (24).
 24. Т. Осіпова, Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях, дис. ... канд. філол. наук, Харків 2010.
 25. Т. Ф. Осіпова, Репрезентація параметрів невербальної комунікації у творах Михайла Коцюбинського, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, Poznań 2015, zeszyt IІІ.
 26. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава-Київ 2006.
 27. В. Д. Сліпецька, Вербалізація негативних емоцій: тенденції формування нового мовленнєвого стандарту, [в:] „Наук. вісн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Сер. Філологічні науки. Мовознавство”, зб. наук. праць, наук. ред. О. А. Бабелюк, Дрогобич 2015, № 3.
 28. В. Д. Сліпецька, Гнів як причина з'яви конфліктної ситуації в комунікації (на матеріалі паремій української, російської, англійської мов), [в:] „Вісн. Запор. нац. ун-ту”, зб. наук. праць, наук. ред. В. М. Манакін, Запоріжжя 2012, вип. 53.
 29. В. Д. Сліпецька, Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в українській та російській лінгвокультурах (на матеріалі повісті М. Гоголя „Вечори на хуторі біля Диканьки”), [в:] „Лінгвістичні дослідження, зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди”, наук. ред. Л. А. Лисиченко, Харків 2012, вип. 34.
 30. В. Д. Сліпецька, Негатив у комунікації: маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування, [в:] „Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка”, наук. ред. П. Ю. Саух, Житомир 2012, вип. 62 та ін.
 31. Л. В. Солощук, Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі, автореф. дис. … д-ра філол. наук, Київ 2009.
 32. В. И. Шаховский, Лингвистическая теория эмоций, Москва 2008.
 33. Т. В. Шмелева, Языковая рефлексия, [в:] Теоретические и прикладные аспекты речевого общения, Красноярск 1999, вып. 1 (8).
 34. М. Р. Шумарина, Метаречевые наблюдения писателей на занятиях по риторике и культуре речи, [в:] Проблемы современного коммуникативного образования в вузе и школе, матер. II Всерос. науч. практ. конфер. с междунар. участием, в 2-х ч., Новокузнецк 2009, ч. 1.
 35. Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, Ленинград 1958.