ДО ПИТАННЯ ПРО ВЖИВАННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Main Article Content

Наталія Піддубна

Abstrakt

W artykule została zanalizowana specyfi ka zastosowania w badaniach językoznawczych takich terminów religioznawczych i filozofi cznych, jak сакрум, сакральний, священний, сакралізація, десакралізація, профанум, профаналізація, секуляризація. Autorka wskazuje na konieczność wykorzystywania ich w lingwistyce, albowiem rozumienie odpowiednich pojęć umożliwia pełny i właściwy opis językowego obrazu świata.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Піддубна, Н. (2018). ДО ПИТАННЯ ПРО ВЖИВАННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 131-139. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.16
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. П. Вільчинська, Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII–XVIII ст., Тернопіль 2008.
 2. Л. Гонтарук, Сфера сакрум – профанум у системі культура – мова, [в:] Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 52, Львів 2011.
 3. Л.Дэже, Украинская лексика середины ХVІ века: Няговские поучения (словарь и анализ), Дебрецен 1985.
 4. М. Еліаде, Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андроген; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання, Київ 2001.
 5. Р. Каюа, Людина та сакральне, Київ 2003.
 6. А. Ковтун, Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати, [в:] Українська мова 2015, № 1.
 7. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики, Львів 2000.
 8. П. Мацьків, Концептосфера Бог в українському мовному просторі, Дрогобич 2007.
 9. І. Набитович, Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму), Дрогобич-Люблін 2008.
 10. Новейший философский словарь, Москва 2001.
 11. Релігієзнавчий словник, Київ 1996.
 12. М. Скаб, Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери, Чернівці 2008.
 13. М. Скаб, Основні напрями дослідження взаємодії української мови і сфери сакрального : здобутки та перспективи, [в:] Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вип. 506–508, Чернівці 2010.
 14. Словник біблійного богослов'я, Львів 1996.
 15. Словник іншомовних слів, уклад. Л. О. Пустовіт та ін., Київ 2000.
 16. Словник української мови, в 11 томах, редкол.: акад. І. К. Білодід та ін., т. 8, Київ 1978–1980.
 17. Л. Софронова, Культура сквозь эпоху поэтики, Москва 2006, с. 30–31.
 18. О. Стишов, Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст., [в:] Мовознавство 1999, № 1.
 19. Л. Струганець, Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття, Тернопіль 2002.
 20. О. Тараненко, Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії, Київ 1980.
 21. П. Тиллих, Систематическое богословие, Санкт-Петербург 1998.
 22. В. Шевченко, Словник-довідник з релігієзнавства, Київ 2004.
 23. S. Sawicki, Sacrum w badaniachliteratury, Wartosc-Sacrum-Norwid-Lublin 1994.