МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)

Main Article Content

Тетяна Петрова

Abstrakt

W pracy przeanalizowano morfologiczne sposoby tworzenia terminów fi tomelioracji: za pomocą prefi ksów, sufi ksów, prefi ksów i sufi ksów, wyrazów złożonych. Ustalono, że wyrazy złożone oraz tworzenie leksemów za pomocą sufi ksów stanowią najważniejszy sposób rozbudowy ukraińskiej fi tomelioracyjnej terminologii. Wyjaśniono, iż badany system terminologiczny w większym stopniu wzbogacił się dzięki zapożyczonymmorfemom rdzennym, w mniejszym zaś dzięki morfemom słowotwórczym, m.in. prefiksom i sufiksom. Stwierdzono, iż rodzime morfemy mają większe możliwości derywacyjne do tworzenia terminów fitomelioracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Петрова, Т. (2018). МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 121-129. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.15
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Б. И. Бартков, Продуктивность, частотность, валентность аффиксов и количественный словарь 130 словообразовательных формантов современного английского языка (научный стиль и литературная норма), [в:] Особенности словообразования в научном стиле и литературной норме, Владивосток 1982, с. 17–56.
 2. Г. Б. Гладун, Лісові меліорації агроланшафтів: словник-довідник основних термінів та визначень, Харків 2003.
 3. Г. Б. Гладун, Лісові меліорації : термінологічний словник, Харків 2008.
 4. К. Г. Городенська, Префікси і префіксоїди в українській мові, [в:] “Мовознавство”, 1986, № 1, с. 36–41.
 5. С. Дорошенко, Особливості афіксації при термінотворенні (на прикладі термінології нафто-газової промисловості), [в:] Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”, Львів 2010, № 675, с. 36–41.
 6. Є. А. Карпіловська, Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація, Київ 1999.
 7. Н. Ф. Клименко, Словоскладання. Абревіація, [в:] Словотвір сучасної української мови, Київ 1979.
 8. Н. С. Кобзар, Чужомовні словотвірні елементи в українській біологічній термінології, [в:] автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01, Харків 2008.
 9. Т. О. Луковенко, Складання як один зі способів термінотворення у галузі гомеопатії, [в:] Термінологічний вісник, зб. наук. пр., Київ 2013, Вип. 2 (2), с. 28–31, [в:] Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(2)__6.
 10. Я. Мар’янко, Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну, [в:] Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”, Львів 2012, № 733, с. 208–211.
 11. М. Я. Плющ, Граматика української мови: у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник, Київ 2005.
 12. Л. О. Симоненко, Формування української біологічної термінології, моногр., Київ 1991.
 13. Словник української мови : у 20 т., Т. 1—6 (А — КВА́РТА), [в:] Електронний ресурс: http://lcorp.ulif.org.ua/ExplS/.
 14. Н. І. Шило, Структурні типи українських технічних термінів (на матеріалі лісової та деревнообробної термінології) [в:] Питання словотвору, Київ 1979.
 15. І. В. Шматко, Композиція як один із способів поповнення термінології бджільнитва, [в:] Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія: Філологічні науки, 2011, Кн. 2, с. 52–55, [в:] Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_15.