ДЕМОНОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА ДІМ НА ГОРІ

Main Article Content

Agnieszka Lewandowska

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie motywów i obrazów demonologicznych w powieści Dom na wzgórzu autorstwa Walerija Szewczuka. Zwrócono uwagę na występujące w dwu częściach powieści postaci demonologiczne oraz ich wpływ na życie bohaterów. Analiza uwzględnia narodowo-kulturowy aspekt wskazanego zagadnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewandowska, A. (2018). ДЕМОНОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА ДІМ НА ГОРІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 215-223. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.26
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Антологія українського жаху, yпоряд. В. Пахаренко, Київ 2000.
 2. А. Берегуляк, Магічний реалізм та літературний міф — зцілення чи панацея у постколоніальному контексті?, пер. з англійської М. Прокопович, [в:] „Сучасність” 1993, № 3, с. 67–75.
 3. Біографія Валерія Шевчука, [в:] Електронний ресурс: https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/shevchuk-valerij-biografiya/ (28.12.2016).
 4. Т. Блєдних, Історія в прозі Валерія Шевчука, [в:] „Слово і час” 1993, № 4, с. 52–57.
 5. Ю. Винничук, Чорт зна що, Львів 2004.
 6. В. Войтович, Українська міфологія, Київ 2002.
 7. А. Горнятко-Шумилович, Проза Валерія Шевчука: традиційне і новаторське, Щецин 2001.
 8. Г. Грибан, Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука „Дім на горі”,[в:] „Історико-філологічний збірник регіональних проблем”, Житомир 2010, № 20, с. 342–348.
 9. М. Жулинський, До людини і світу – з любов’ю, [в:] В. Шевчук, Дім на горі, [в:] Його ж, Вибрані твори: Роман-балада. Оповідання, передм. М. Жулинського, Київ 1989, с. 5–15.
 10. М. Жулинський, „... І метафори реального життя”, [в:] Його ж, Наближення. Літературні діалоги, Київ 1986, с. 224–253.
 11. М. Жулинський, „... І сповіщає нам голос трави”, [в:] В. Шевчук, Дім на горі, Київ 1983, с. 468–486.
 12. Н. Н. Ильницкий, Схожесть несхожего, [в:] „Вопросы литературы” 1980, № 11, с. 36–37.
 13. Живиця. Хрестоматія української літератури ХХ століття, упоряд. М. М, Конончук, Н. І. Бондар, Т. І. Конончук, Київ 1998.
 14. О. Карпова, Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Херсон 2008 [в:] Електронний ресурс: www.0zd.ru/literatura/demonologichnij_diskurs_prozi_valeriya.html (28.12.2016).
 15. Н. Кобилко, Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука „Дім на горі”, [в:] „Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди”, Сер. Літературознавство 2014, вип. 2 (78), частина друга, с. 74–81.
 16. Р. Корогодський, Біля вічної ріки, або в пошуках внутрішньої людини, [в:] „Дзвін” 1996, № 3, с. 135–154.
 17. А. Є. Кравченко, Художня умовність в українській радянській прозі, Київ 1988.
 18. В. Милорадович, Українська відьма. Нариси з української демонології, Веселка 1993.
 19. Митрополит Іларіон, Дохристиянські вірування українського народу, Вінніпег 1965.
 20. М. Павлишин, „Дім на горі” Валерія Шевчука, [в:] „Сучасність” 1987, № 11, с. 28–40.
 21. М. Павлишин, Канон та іконостас: Літературно-критичні статті, Київ 1997.
 22. В. Панченко, Маленькі свята серед буднів, [в:] „Вітчизна” 1988, № 2, с. 180–183.
 23. А. Пивоварська, Дім на горі. Розмова з Валерієм Шевчуком, пер. з польської Н. Білоцерківець, [в:] „Сучасність” 1992, № 3, с. 54–59.
 24. Ю. Г. Писаренко, Відьма, [в:] Електронний ресурс: Енциклопедія історії України, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vidma (28.12.2016)
 25. Л. Тарнашинська, Закон піраміди, або чи існує форма ідеального „Я”, [в:] „Дніпро” 1990, № 12, с. 134–136.
 26. Л. Тарнашинська, „Ліпше бути ніким, ніж рабом”, [в:] „Дніпро” 1991, № 10, с. 69–79.
 27. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия, [в:] Електронний ресурс: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/DEMONOLOGIYA.html (28.12.2016).
 28. Г. Файзулліна, Міфопоезис української етнокультури у філософському романі Валерія Шевчука «Дім на горі» [в:] Електронний ресурс: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apitphk_2013_31_51.pdf
 29. М. Франчук, Демонологія у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» як жанротворчий засіб, [в:] Електронний ресурс: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vg_2010_20_25.pdf
 30. Число могущества – тринадцать, [в:] Електронний ресурс: http://soznanie.info/st_chislo_13.html (28.12.2016).
 31. В. Шевчук, Дім на горі, [в:] Його ж, Вибрані твори: Роман-балада. Оповідання, передм. М. Жулинського, Київ 1989, с. 80–81.
 32. В. Шевчук, З темних джерел життя. Українська готична новела XX століття, „Літературна Україна”, 1995, № 4, 5, 6.
 33. В. Шевчук, Сад житейський думок, трудів та почуттів. Автобіографічні замітки, Київ 2003.
 34. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990.