ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РІВЕНЬ ЛІНГВОПЕРСОНИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОПЕРСОНИ

Main Article Content

Анатолій Загнітко
Надія Загнітко

Abstrakt

W artykule wyznaczono główne typy personologii lingwistycznej z rozróżnieniem lingwopersonologii ogólnej, kulturowej, kognitywnej, społecznej, lingwopersonologii samorealizacji oraz samoutwierdzenia. Ponadto scharakteryzowano zasady systemowości i kontrastywności jako kluczowe dla opisów lingwopersonologicznych, wyznaczono główne cechy kategorii osobowości, osobowości językowej oraz personalizmu. Scharakteryzowano funkcyjno-komunikacyjny poziom osobowości językowej wraz z określeniem jego głównych cech, wyznaczeniem realizacji typologicznych, jak również poziomy: werbalno-semantyczny, motywacyjny oraz kognitywny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Загнітко, А., & Загнітко, Н. (2018). ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РІВЕНЬ ЛІНГВОПЕРСОНИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОПЕРСОНИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 179-188. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.22
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. М. Барчук, Про мовну психотравму і гетто, [в:] “Літературна Україна”, 2017.18.05.
 2. М. М. Бахтин, Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук, Санкт-Петербург 2000.
 3. В. Білошицька, Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа), Київ 2017.
 4. Б. М. Гаспаров, Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования, Москва 1996.
 5. К. Дебора, Разговорный дискурс. Интерпретации и практики, Харьков 2015.
 6. А. Загнітко, Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології, [в] “Studia Linguistica”, Vol. IX, Київ 2016, с. 150–160.
 7. А. Загнітко, Лінгвоіндивідуації та лінгвоіндивідуалізації в епістолярному дискурсі: закономірності реалізації мовної особистості, [в]: “Лінгвокомп’ютерні дослідження”, Вип. 9, Вінниця 2016, c. 121‒143.
 8. А. Загнітко, Лінгвоперсонемна бінарність: двомовність у лінгвоіндивідуалізаціях, [в:] “Лінгвокомп’ютерні дослідження”, Вип. 10, Вінниця 2017, с. 82–98.
 9. А. Загнітко, Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія лінгвоіндивідуацій і лінгвоіндивідуалізацій, [в]: “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”, Вип. 33, Київ 2016, с. 58‒72.
 10. А. Загнітко, Психолінгвістична модель лінгвоперсоналії: категорійно-рівневий вимір, [в]: “Досягнення та перспективи дослідження феномену здоров’я у сучасній психології”, Вінниця 2016, c. 79–84.
 11. А. Загнітко, Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни, в 4-х т., т. 2, т. 3, Донецьк, 2012.
 12. А. Загнітко, Н. Загнітко, Теорія сучасної лінгвоперсонології: рівні й категорії, [в:] “Studia Ukrainica Posnaniensia”, Poznań 2016, IV, s. 23‒33.
 13. А. Загнітко, В. Широков, І. Шевченко, Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях, Львів 2015, с. 45–65.
 14. Ю. Зайцева, Інтимізація як мовознавча проблема, [в]: “Лінгвістичні дослідження”, Вип. 39, Харків 2015, с. 140−145. Режим доступу: http://oaji.net/articles/2015/918-1446119303.pdf.
 15. В. И. Карасик, Языковое проявление личности, Москва 2015.
 16. В. Конецкая, Социология и коммуникация, Москва 1997.
 17. И. В. Коноваленко, Интолерантная языковая личность, [в]: “Известия Волгоградского государственного педагогического университета”, Вып. 5, Волгоград 2009, с. 85−91.
 18. А. Корольова, Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті, Київ 2002.
 19. Т. А. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 20. Ю. Кристева, Бахтин, слово, диалог и роман, [в]: Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму, Москва 2000, с. 428−431.
 21. Ж. Лакан, Имена — Отца, Москва 2005.
 22. Ж. Лакан, Семинары. Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54), Москва 1998.
 23. Ж. Лакан, Семинары. Книга 2: “Я” в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55), Москва 1999.
 24. Ж. Лакан, Семинары. Книга 5: Образование бессознательного (1957/58), Москва 2002.
 25. Ж. Лакан, Семинары. Книга 7: Этика психоанализа (1959/60), Москва 2006.
 26. Ж. Лакан, Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964), Москва 2004.
 27. Ю. Е. Прохоров, В поисках концепта, 3-е изд., Москва 2009.
 28. З. Р. Хачмафова, Е. Н. Лучинская, Интертекстуальность как отражение лингвокультурного сознания женской языковой личности, [в]: “Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение”, Вып. 2, Майкоп 2012, с. 28−35.
 29. C. Hielle, G. Lindsey, Theories of Personality, New York 1970.
 30. H. Murray, Explorations in Personality, New York 1938.