ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20
PDF (Українська)

Jak cytować

Мацько, О. (2013). ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 125–130. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.15

Abstrakt

W niniejszym artykule podkreślono, że nowy Słownik języka ukraińskiego w 20-tu tomach jest rzetelnym źródłem zasobów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturalnych; słownik w konsekwentny sposób odzwierciedla aktualizację współczesnego ukraińskiego języka literackiego, dokonującą się wskutek zmian na niepodległej Ukrainie: zaprezentowane zostały nowe słowa, znaczenia, formy gramatyczne w tradycyjnych i ogólnoużywanych słowach, zapożyczenia, pasywizacja i aktywizacja leksemów, intensywny proces tworzenia neologizmów, utrwalonych związków wyrazowych. Podjęta została również próba analizy „Indeksu związków wyrazowych” niniejszego Słownika, który zaprezentowany został w postaci źródła zasobów naukowych dla prześledzenia szeregu zagadnień teoretycznych z zakresu semantyki leksykalnej i gramatycznej, lingwokulturologii, socjolingwistyki.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.15
PDF (Українська)

Bibliografia

Словник української мови, у 20 тт., Київ 2010, т. 1.

В. А. Широков та ін., Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії, Київ 2010.

О. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми, Полтава 2008.

Н. В. Гуйванюк, Слово — Речення — Текст, Вибрані праці, Чернівці 2009.

О. О. Селіванова, Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти), Київ–Черкаси 2004.

Фразеологічний словник української мови, Київ 1999, кн. 2.