KOGNITYWNY MODEL KONCEPTU STRACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
PDF

Jak cytować

Małecki, Łukasz. (2013). KOGNITYWNY MODEL KONCEPTU STRACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 131–138. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.16

Abstrakt

Cтаття присвячена дослідженню концепту СТРАХ в українській мовній картині світу. На підставі мовного матеріалу й з урахуванням принципів когнітивної лігнвістики та “когнітивної дефініції” були виділені семантичні складові концепту та його загальна структура.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.16
PDF

Bibliografia

E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1999.

A. Krawczyk, Język źródłem wiedzy o człowieku, [w:] “Etnolingwistyka”, 1989, Nr 2, s. 29-36.

A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, [w:] „Etnolingwistyka”, 1991, Nr4, s.30-38.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

A. Wierzbicka, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, [w:] J. Bartmiński, Język — Umysł — Kultura. Wybór prac, Warszawa 1999, s. 16-28.

D. Piekarczyk, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.

К. О. Погосова, Концепты эмоций в английской и русской языковых картинах мира, автореф. дисс. канд. филол. наук, Владикавказ 2007.