ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ
PDF (Українська)

Jak cytować

Рязанцева, Д. (2013). ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 179–184. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.23

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został opis teoretyczny funkcjonowania nienormatywnych form przymiotników w języku ukraińskim z prefi ksem naj- w różnych rodzajach dyskursu. Analizie poddany został aspekt pragmatyczny powyższych form.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.23
PDF (Українська)

Bibliografia

Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.

В. В. Виноградов, Исследования по русской грамматике, Москва 1975.

К. Ленець, Помилка чи закономірність, [в:] Електронний ресурс: http://kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/

Magazine60-12.pdf

О. Богачук, Поезії, [в:] Електронний ресурс: http://poetry.uazone.net/bogachuk/

В. Максимчук, Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм, [в:] „Наукові записки”, Острог 2012, вип. 22, с. 63–72.

Л. А. Семененко, Аксіологічно значущі відхилення у функціонуванні форм компаратива / суперлатива в українському поетичному мовленні, [в:] „Культура народов Причерноморья”, Сімферополь 2008, вип. 142, с. 250–253.

М. Вінграновський, На добраніч, [в:] Електронний ресурс: http://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vingranovskij-mikola/105-mikola-vingranovskij-na-dobranich

М. Вінграновський, В глибині дощів. Повісті, оповідання, Київ 1985.

Ю. О. Карпенко, Ступені порівняння різних частин мови та їхні функції, [в:] „Мовознавство”, Київ 2010, № 2/3, с. 41–48.

М. Вінграновський, В глибині дощів. Повісті, оповідання, Київ 1985.

В. Базилевський, Моя душа ходила боса..., [в:] Електронний ресурс: http://virchi.narod.ru/poeziya/

bazilevskiy.htm.

О. Морозенко, На добраніч, [в:] Електронний ресурс: http://www.library.kherson.ua/young/kolosok/

TKI.htm.

Г. Осадко, Портрет-пейзаж-портрет, [в:] Електронний ресурс: http://maysterni.com/user.php?id=2439&t=4&type=1&p=1.

І. Драч, Найкорчакувакуватіший (образок), [в:] „Літературна Україна”, Київ 2009, вип. 32, с. 2-15.

Словник української мови, в 11 тт., Київ 1980, т. 11.

Т. А. Космеда, Пам’ять мовної особистості і феномен прецедентності: потенції дискурсивного слова перший у лінгво- і соціокультурній свідомості (на матеріалі аналізу поетичного мовлення), [в:] Незгасимий словосвіт, Харків 2011, с. 539–547.