ВИЯВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПРОКЛЯТТЯ

Main Article Content

Віра Сліпецька

Abstrakt

W artykule analizowana jest specyfi ka reprezentacji językowego gatunku przekleństwa w ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej wspólnocie lingwokulturowej. Szczególna uwaga została skupiona na tym, iż właśnie taki rodzaj paremii jak przekleństwo, werbalizuje regułę komunikatywną absorbcji negatywnych emocji. Przekleństwo posiada odpowiednie miejsce w polu konceptualnym “Konflikt”, odznaczającym się osobliwą strukturą. Przekleństwa poprzedzają wynik konfliktu oraz są różnorodnie wyrażane w poszczególnych wspólnotach językowych i kulturowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сліпецька, В. (2013). ВИЯВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПРОКЛЯТТЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 195-200. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.25
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалігвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.
 2. В. В. Виноградов, Русский язык, Москва 1972.
 3. З. Д. Попова, И. А. Стернин, Понятие „концепт” в лингвистических исследованиях, Воронеж 1999.
 4. Р. Помірко, Ф. Бацевич. А. Паславська та ін., Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації, Львів 2010.
 5. З. Куньч, Риторичний словник, Київ 2001.
 6. Словник української мови, в 11 тт., Київ 1977, т. 8.
 7. В. К. Мюллер, Великий англо-український словник, Київ 2008.
 8. М. Номис, Українські приказки, прислів’я і таке інше, упоряд., приміт. та вступна стаття
 9. М. М. Пазяка, Київ 1993.
 10. Галицько-руські народні приповідки, у 3 тт., зібрав, упорядкував і пояснив д-р Іван Франко, Львів 2006, т. 1.
 11. В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского язика, в 4 тт., репринт. воспроизвед. изд. 1903–1909 гг., под ред. И. А. Бодуэна де Куртэне, Москва 1998, т. 2.
 12. The Oxford Dictionary of English Proverbs. 3rd ed., Ed. By F. P. Wilson 1992.