МОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЩОДЕННИКА М. ГАЛАБУРДИ-ЧИГРИН)
PDF (Українська)

Jak cytować

Сирко, І. (2013). МОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЩОДЕННИКА М. ГАЛАБУРДИ-ЧИГРИН). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 209–218. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.27

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały osobliwości autorskiego semantycznego i aksjologiczno-wartościującego formowania portretu psychologicznego człowieka w dyskursie dziennika M. Hałaburdy-Czyhryn. W funkcji konkretyzatorów stanu psychiczno-emocjonalnego nakreślona została tekstowotwórcza produktywność nominacji serce, dusza, oczy. Przeanalizowano funkcjonalność nominacji w odniesieniu do oznaczania stanu przeżywania, odczuć (samotność, spokój, ból). Zaakcentowana została również aktualność patriotyzmu jako naznaczonej etnicznie i kulturowo dominanty w procesie portretowania postaci.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.27
PDF (Українська)

Bibliografia

Р. И. Розина, Человек и личность в языке, [в:] Логический анализ языка. Культурные концепты, Москва 1991, с. 5563.

Л. О. Ставицька, Естетика слова в українській поезії 10–30 рр. ХХ ст., Київ 2000.

Словник української мови, в 11 тт., Київ 1978, т. 9.

І. В. Бичко, Ментальна співзвучність української та європейської філософської традицій: „Кордоцентричні мотиви”, [в:] Київські обрії: історико-філософські нариси, Київ 1997, с. 325-331.

М. Галабурда-Чигрин, Україно, моя Україно... (Щоденник), Київ 2000.

Т. А. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.

О. О. Селіванова, Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти), Київ — Черкаси 2004.

А. В. Ільків, Жанр щоденника в українській літературі другої половини ХХ — початкуmХХІ століть: автореф. дис. канд. філол. наук, Івано-Франківськ 2008.

Н. А. Кожевникова, Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века, Москва 1986.

С. М. Толст ая, Славянские мифологические представления о душе, [в:] Славянский и балканский фольклор. Народная демонология, Москва 2000, с. 55-61.

О. Забужко, Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу, Київ 2001.

Л. Кравець, Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст., Київ 2012.

К. Танчин, Щоденник як форма самовираження письменника: автореф. дис. канд. філол. наук, Тернопіль 2005.

С. Єрмоленко, Фольклор і літературна мова, Київ 1987.