СУЧАСНА СИНТАКСИЧНА СЕМАНТИКА: ФУНКЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ВИЯВИ

Main Article Content

Анатолій Загнітко
Ольга Павлович

Abstrakt

W artykule zostały rozpatrzone cechy syntaktycznej semantyki zdania z uwzględnieniem osobliwości jego znaczenia denotatywnego i sygnifi katywnego, następnie zostały scharakteryzowane prawidłowości ujawniania referencyjnej semantyki zdania, a także został określony status komunikatywnego i pragmatycznego znaczenia zdania. Zaprezentowana została dynamika najważniejszych koncepcji semantyki syntaktycznej, a także ustalono relacje między syntaktyczną semantyką zdania a napełnieniem leksykalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. А. Загнітко, Теоретична граматика української мови: Синтаксис, Донецьк 2001.
  2. Н. Ф. Алефиренко, Спорные проблемы семантики, Москва 2005.
  3. И. М. Кобозева, Лингвистическая семантика, Москва 2007.