СУЧАСНА СИНТАКСИЧНА СЕМАНТИКА: ФУНКЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ВИЯВИ
PDF (Українська)

Jak cytować

Загнітко, А., & Павлович, О. (2013). СУЧАСНА СИНТАКСИЧНА СЕМАНТИКА: ФУНКЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ВИЯВИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 237–243. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.31

Abstrakt

W artykule zostały rozpatrzone cechy syntaktycznej semantyki zdania z uwzględnieniem osobliwości jego znaczenia denotatywnego i sygnifi katywnego, następnie zostały scharakteryzowane prawidłowości ujawniania referencyjnej semantyki zdania, a także został określony status komunikatywnego i pragmatycznego znaczenia zdania. Zaprezentowana została dynamika najważniejszych koncepcji semantyki syntaktycznej, a także ustalono relacje między syntaktyczną semantyką zdania a napełnieniem leksykalnym.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.31
PDF (Українська)

Bibliografia

А. Загнітко, Теоретична граматика української мови: Синтаксис, Донецьк 2001.

Н. Ф. Алефиренко, Спорные проблемы семантики, Москва 2005.

И. М. Кобозева, Лингвистическая семантика, Москва 2007.