АКВАТИЧНА ТОПІКА ВНУТРІШНЬОГО ПЕЙЗАЖУ ДУШІ В ПОЕЗІЇ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ

Main Article Content

Ярослав Нахлік

Abstrakt

W artykule rozpatrywane jest symboliczne ujęcie krajobrazu w modernistycznej poezji jako odzwierciedlenia stanu duszy. Szczególną uwagę skoncentrowano na toposach akwatycznych. Zbadane zostało funkcjonowanie konwencjonalnego symbolu мare tenebrarum w twórczości P. Karmańskiego, A. Langego, S. Przybyszewskiego, L. Staffa. Przeanalizowano wykorzystanie topiki wodnej jako odzwierciedlenia nieświadomej części psychiki człowieka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Нахлік, Я. (2013). АКВАТИЧНА ТОПІКА ВНУТРІШНЬОГО ПЕЙЗАЖУ ДУШІ В ПОЕЗІЇ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 287-293. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.37
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

 1. М. Ткачук, Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого, Тернопіль 2005.
 2. П. Ляшкевич, Петро Карманський. Нарис життя і творчості, Львів 1998.
 3. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski: teoria i praktyka, Kraków 1975.
 4. І. Франко, Карманський. Ой люлі смутку : Ліричні поезії. Львів, 1906, 8°, стор. 80, [в:] його ж, Зібр. творів, у 50 тт., Київ 1982, т. 37, с. 138-145.
 5. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski: teoria i praktyka, Kraków 1975.
 6. M. Maeterlinсk, Confession de poete, cyt. wg Miriam, Wybór pism dramatycznych Maeterlincka, Warszawa 1984, s. XLVII.
 7. S. Przybyszewski, O „nową” sztukę, [w:] “Życie”, Kraków, 1899, nr 6, s. 102-114.
 8. G. Bachelard, L’Eau et les reves, Patrz: A. Czabanowska, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski, [w:] Pamiętnik Literacki, 1987, z. 3, s. 107-117.
 9. A. Lange, Wiersze wybrane, Kraków 2003.
 10. В. Пачовський, На стоці гір, Львів 1907.
 11. П. Карманський, З теки самоубийця, Львів 1899.
 12. П. Карманський, Ой люлі, смутку, Львів 1906.
 13. L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.
 14. Е. Волощук, Поетична Мариністика Василя Пачовського (збірка „На стоці гір”), [в:] Василь Пачовський у контексті історії та культури України, Ужгород 2001, с. 81-90.
 15. S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Warszawa 1984.
 16. T. Miciński, Poezje, Kraków 1984.
 17. L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.
 18. K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980.
 19. L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.
 20. М. Бондар, „Молода Муза” й модернізм в українській поезії, [в:] „Молода Муза” і літературний процес кінця ХІХ– початку ХХ століття в Україні і Європі, Львів 1992, с. 13-20.
 21. W. Gutowski, Mit, eros, sacrum: sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999.