АКВАТИЧНА ТОПІКА ВНУТРІШНЬОГО ПЕЙЗАЖУ ДУШІ В ПОЕЗІЇ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ
PDF (Українська)

Jak cytować

Нахлік, Я. (2013). АКВАТИЧНА ТОПІКА ВНУТРІШНЬОГО ПЕЙЗАЖУ ДУШІ В ПОЕЗІЇ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 287–293. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.37

Abstrakt

W artykule rozpatrywane jest symboliczne ujęcie krajobrazu w modernistycznej poezji jako odzwierciedlenia stanu duszy. Szczególną uwagę skoncentrowano na toposach akwatycznych. Zbadane zostało funkcjonowanie konwencjonalnego symbolu мare tenebrarum w twórczości P. Karmańskiego, A. Langego, S. Przybyszewskiego, L. Staffa. Przeanalizowano wykorzystanie topiki wodnej jako odzwierciedlenia nieświadomej części psychiki człowieka.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.37
PDF (Українська)

Bibliografia

М. Ткачук, Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого, Тернопіль 2005.

П. Ляшкевич, Петро Карманський. Нарис життя і творчості, Львів 1998.

M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski: teoria i praktyka, Kraków 1975.

І. Франко, Карманський. Ой люлі смутку : Ліричні поезії. Львів, 1906, 8°, стор. 80, [в:] його ж, Зібр. творів, у 50 тт., Київ 1982, т. 37, с. 138-145.

M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski: teoria i praktyka, Kraków 1975.

M. Maeterlinсk, Confession de poete, cyt. wg Miriam, Wybór pism dramatycznych Maeterlincka, Warszawa 1984, s. XLVII.

S. Przybyszewski, O „nową” sztukę, [w:] “Życie”, Kraków, 1899, nr 6, s. 102-114.

G. Bachelard, L’Eau et les reves, Patrz: A. Czabanowska, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski, [w:] Pamiętnik Literacki, 1987, z. 3, s. 107-117.

A. Lange, Wiersze wybrane, Kraków 2003.

В. Пачовський, На стоці гір, Львів 1907.

П. Карманський, З теки самоубийця, Львів 1899.

П. Карманський, Ой люлі, смутку, Львів 1906.

L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.

Е. Волощук, Поетична Мариністика Василя Пачовського (збірка „На стоці гір”), [в:] Василь Пачовський у контексті історії та культури України, Ужгород 2001, с. 81-90.

S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Warszawa 1984.

T. Miciński, Poezje, Kraków 1984.

L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.

K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980.

L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.

М. Бондар, „Молода Муза” й модернізм в українській поезії, [в:] „Молода Муза” і літературний процес кінця ХІХ– початку ХХ століття в Україні і Європі, Львів 1992, с. 13-20.

W. Gutowski, Mit, eros, sacrum: sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999.