УКРАЇНСЬКЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 20-х РОКІВ: МІЖРЕЛІКТАМИ ПОЗИТИВІСТСЬКИХ УЯВЛЕНЬ І ТИПОЛОГІЄЮ

Main Article Content

Людмила Грицик

Abstrakt

Autorka w oparciu o prace O. Kołessy, P. Fyłypowycza oraz A. Krymskiego prezentuje główne tendencje rozwoju literaturoznawstwa porównawczego w latach dwudziestych XX wieku. Wspomniani autorzy prezentowali róŜne kierunki i metody studiów komparatystycznych. Najważniejsze z nich stały się punktem wyjścia dla rozwoju tej dyscypliny literaturoznawczej w XX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej

Bibliografia

 1. Е. Касперський, Література. Теорія. Методологія, [в:] Література. Теорія. Методологія, yпоряд. і наук. редакція Д. Уліцької, переклад з польської С. Яковенка, Київ 2006, с. 5-35.
 2. E. Szczęsna, E. Kasperski (red.), Komparatystyka dzisiaj, t. 1, Kraków 2010.
 3. А. Веселовский, Избранное: историческая поэтика, Москва 2006.
 4. И. Шайтанов, Зачем сравнивать? [в:] его же, Компаративистика и/или поэтика, Москва 2010, с. 23-31.
 5. А. Котляревский, Сочинения в 4-x томах, т. 1-2, Санкт-Петербург 1889.
 6. Н. Стороженко, Очерк истории западноевропейской литературы, Москва 1915.
 7. М. Кундера, Занавес, Санкт-Петербург 2010.
 8. А. Веселовский, Из ранних лет, [в:] Памяти Н.И. Стороженко, Москва 1909.
 9. Л. Білецький, Основи літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології), т. 1, кн. 1, Прага 1925, с. 229-248.
 10. І. Огієнко, Українська культура, Київ 1917.
 11. П. Филипович, Літературознавчі студії. Компаративістика, Черкаси 2008.
 12. М. Алексеев (ред.), Шекспир и русская культура, Москва–Ленинград 1965.
 13. В. Будний, М. Ільницький, Порівняльне літературознавство, Київ 2008.
 14. М. Розанов, Современное состояние вопроса о методах изучения литературных призведений, [в:] „Русская мысль” 1900, № 4, с. 173-181.
 15. М. Стороженко, Нариси з історії західноєвропейських літератур, Львів 1905.
 16. Академические школы в русском литературоведении, Москва 1976.
 17. М. Зеров, Твори у 2-x т., т. 2, Київ 1990.
 18. П. Филипович, Література. Статті, розвідки, огляди, Нью-Йорк–Мельборн 1971.
 19. Т. Гундорова, Початок ХХ століття: загальні тенденції художнього розвитку, [в:] В. Дончик (ред.), Історія української літератури ХХ ст., кн. 1, Київ 1993, с. 7-14.
 20. Д. Чижевський, Філософські твори у 4-x т., т. 1, Київ 2005.
 21. О. Колесса, Шевченко і Міцкевич, [в:] „Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові” 1894, т. 3, с. 36–152.
 22. О. Колесса, Генеза української новітньої повісті, Прага 1927.
 23. Г. Александрова, Помежів’я (Українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.), Київ 2009.
 24. Д. Наливайко, Типологія українського реалізму на європейському тлі, [в:] Д. Наливайко (ред.), Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.), Київ 1997, с. 95–136.
 25. М. Балагутрак, Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект, Львів 2007, с. 137–193.
 26. Д. Наливайко, Сучасне порівняльне літературознавство як третій етап наукової компаративістики, [в:] Той, хто відродив Могилянку. Зб. на пошану Вяч. Брюховецького, Київ 2007, с. 407–419.
 27. В. Перетц, Из лекций по методологи истории русской литературы. История изучений. Методы. Источники, Київ 1914.
 28. В. Перетц, Краткий очерк методологии истории русской литературы, Москва 2010.
 29. А. Дмитриев, В. Перетц, Краткий очерк методологии истории русской литературы, Москва 2010,
 30. П. Филипович, Літературно-критичні статті, Київ 1991.
 31. І. Дзюба, З криниці літ, т. 1, Київ 2006.
 32. П. Филипович, З новітнього українського письменства, Київ 1929.
 33. „Записки історично-філологічного відділу Української Академії наук”, Київ 1919.
 34. Ю. Шерех, Друга черга, Київ 1978.
 35. А. Ковалівський (ред.), Систематичний покажчик до журналу „Східний світ” – „Червоний світ” (1927–1931), [в:] „Східний світ” 1993, № 1, с. 146–168.
 36. „Збірник історико-філологічного відділу УАН” 1924, № 9, с. 1–204.
 37. А. Крымский, Исследование о 1001 ночи, ее составе, возникновении и развитии И. Эструпа со вступительным историко-литературным очерком А. Крымского, Москва 1904.
 38. А. Кримский, Хафіз та його пісні…, [в:] „Збірник історично-філологічного відділу УАН”, Київ 1924, № 9, с. 11-23.