ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНА РОЛЬ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ІДІОСТИЛЮ

Main Article Content

Ірина Бабій

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są neologizmy autorskie jako składniki stylotwórcze w tekstach artystycznych na podstawie utworów Mychajła Stelmacha. Dokonano analizy semantyki oraz osobliwości funkcjonowania innowacji leksykalnych. Ustalono rolę neologizmów autorskich w kształtowaniu indywidualnego stylu pisarza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Бабій, І. (2015). ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНА РОЛЬ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ІДІОСТИЛЮ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 11-18. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.02
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. С. Єрмоленко , Нариси з української словесності (стилістика та культура мови), Київ 1999.
 2. Наш Михайло Стельмах: Літературно-критичні статті, етюди, есе, Київ 1982.
 3. А. Г. Лыков, Современная русская лексикология (русское окказиональное слово), Москва 1976.
 4. Ж. В. Колоїз, Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти, Автореф. дис. докт. філол. наук, Київ 2007.
 5. Р. Ю. Намитокова , Авторские неологизмы: словообразовательный аспект, Ростов-на-Дону 1986.
 6. В. В. Лопатин , Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования, Москва 1973.
 7. Л. В. Данилова, К вопросу об окказионализмах и способах их образования (на материале поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского), [в:] Стилістика художественного текста, Межвуз. сбор. науч. тр., Фрунзе 1984, с. 83-92.
 8. Г. Пауль, Принципы истории языка, Москва 1960.
 9. О. Турчак, Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження, [в:] ,,Українська мова”, 2004, № 2, с. 45-53.
 10. С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор, Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів, Київ 2001.
 11. М. Вокальчук, Словотворчість українських поетів ХХ століття, Острог 2008.
 12. О. А. Стишов, Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації), Київ 2005.
 13. Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2000.
 14. Н. М. Сологуб, Мовний світ Олеся Гончара, Київ 1991.