Tom 3 (2015)

Językoznawstwo

Олег Антіпов
5-10
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ „ПАТРІОТ” У ПУБЛІЦИСТИЦІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.01
PDF (Українська)
Ірина Бабій
11-18
ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНА РОЛЬ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ІДІОСТИЛЮ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.02
PDF (Українська)
Ірина Беркещук
19-24
СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ З ПРЕФІКСОЇДОМ АВТО- ТА ЇХНІ КОГНІТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.03
PDF (Українська)
Ольга Бігун
25-31
ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ ТА ЇХНЯ РЕЦЕПЦІЯ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.04
PDF (Українська)
Ольга Діброва
33-36
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯВИЩ ПРИРОДИ В ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ БОРИСА ОЛІЙНИКА
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.05
PDF (Українська)
Світлана Дорошенко
37-43
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.06
PDF (Українська)
Оксана Дзера
45-52
БIБЛІЙНА ҐЕНЕЗА ШЕВЧЕНКОВИХ ОБРАЗІВ ЛЮБОВ І ПРАВДА ТА ІДОЛИ В ЧУЖИХ ЧЕРТОГАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.07
PDF (Українська)
Оксана Дзюбенко
53-62
КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.08
PDF (Українська)
Ірина Фаріон
63-69
РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст.
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.09
PDF (Українська)
Лілія Гаращенко
71-77
АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ОСОБЛИВІ ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ЗНАКИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.10
PDF (Українська)
Олена Гоменюк
79-85
КОНЦЕПТОСФЕРИ ФАУНИ І ФЛОРИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.11
PDF (Українська)
Світлана Гриценко
87-96
РОЛЬ ПОЛЬСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XVI–XVII СТ.)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.12
PDF (Українська)
Przemysław Jóźwikiewicz
97-103
UKRAIŃSKA LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: ZARYS PROBLEMU
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.13
PDF
Тетяна Космеда
105-112
ЛІНГВІСТИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Т. ШЕВЧЕНКА, АБО ЗАГАДКА, ЧОМУ РОСІЙСЬКА МОВА ОБРАНА МОВОЮ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЩОДЕННИКА (до 200-ліття від дня народження письменника)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.14
PDF (Українська)
Алла Кощова
113-118
ЕСТЕТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОЛОРЕМ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.15
PDF (Українська)
Борис Коваленко
119-125
РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ В РУКОПИСНІЙ СПАДЩИНІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.16
PDF (Українська)
Наталія Коваленко
127-133
АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.17
PDF (Українська)
Тетяна Коваленко
135-143
ДИСКУРС ФОРМАЛІЗМУ В УКРАЇНІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.18
PDF (Українська)
Валентина Кравченко, Наталя Зубець
145-152
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК МЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.19
PDF (Українська)
Оксана Микитюк
153-161
УКРАЇНСЬКИЙ ІМЕННИК ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.20
PDF (Українська)
Марина Навальна
163-171
НОВІТНІ ЛЕКСИЧНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ „УКРАЇНСЬКА ПРАВДА” НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.21
PDF (Українська)
Неля Нікуліна
173-179
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НОМЕНА В ТРАНСПОРТНОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.22
PDF (Українська)
Олена Олексенко
181-188
ПРОНОМІНАЛЬНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОЗНАКА АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.23
PDF (Українська)
Тетяна Олійник
189-194
МОВНА ГРА В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.24
PDF (Українська)
Тетяна Осіпова
195-200
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.25
PDF (Українська)
Інна Павлова
201-208
НУМЕРАТИВИ ЯК ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ОЗНАКА ПОЕТИКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.26
PDF (Українська)
Олена Переяслова
209-215
ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ Й ПРОСТОРУ В ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.27
PDF (Українська)
Наталія Піддубна
217-224
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.28
PDF (Українська)
Wiktor Pietrzak
225-231
MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.29
PDF
Ольга Прасол
233-238
СЛОВНИК С. АДАЛЬБЕРГА ЯК ПІДҐРУНТЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛИЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ПОЛОНІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК, УКЛАДЕНИХ І. ФРАНКОМ)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.30
PDF (Українська)
Ірина Процик
239-247
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.31
PDF (Українська)
Світлана Романюк
249-257
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.32
PDF (Українська)
Ольга Сахарова
259-266
ЖАНРОВА КВАЛІФІКАЦІЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.33
PDF (Українська)
Оксана Самусенко
267-272
УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ СЛОВНИКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.34
PDF (Українська)
Ярослава Сазонова
273-280
ЛІНГВІСТИЧНІ СХЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ЧИТАЧА В УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.35
PDF (Українська)
Олена Семеног, Андрій Семеног
281-288
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.36
PDF (Українська)
Наталія Скиба
289-293
МЕДІАТЕКСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.37
PDF (Українська)
Helena Sojka-Masztalerz
295-301
TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.38
PDF
Василь Старко
303-309
ДАНІ НЕЙРОНАУК У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНОМОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.39
PDF (Українська)
Мирослава Шевченко
311-315
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.40
PDF (Українська)
Юлія Шпак
317-325
КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ПРОТОТЕКСТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.41
PDF (Українська)
Ганна Швець
327-335
ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.42
PDF (Українська)
Оксана Таран
337-343
ПСИХОЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВИХ ОДИНИЦЬ
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.43
PDF (Українська)
Людмила Українець
345-353
КОНОТАЦІЙНА СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ–ХХІ ст.
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.44
PDF (Українська)
Тетяна Вільчинська
355-363
ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ)
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.45
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Lubomira Hnatiuk
365-371
TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.46
PDF