КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Main Article Content

Оксана Дзюбенко

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie konceptu nauczanie w językowym obrazie świata ukraińskiej młodzieży studenckiej na podstawie przeprowadzonego asocjatywnego eksperymentu psycholingwistycznego. Przeanalizowano pola asocjatywne nazw bazowych, stanowiących części składowe subkonceptόw konceptu nauczanie, ustalono zaktualizowane komponenty znaczeń konceptu nauczanie w środowisku studenckim jako wyrazicielu ideologii wspόłczesnego społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дзюбенко, О. (2015). КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 53-62. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.08
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Т. О. Попова, Психосемантичні універсалії етичних концептів в етномовній картині світу, Київ 2004.
  2. І. Чередниченко, Асоціативний психолінгвістичний експеримент як ефективний спосіб дослідження тезаурусу мовної особистості, [в:] „Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство)”, Кіровоград 2001, в 2 ч., с. 559–568.
  3. В. В. Волков, Введение в психолингвистику, Ужгород 1994.
  4. Е. В. Ягунова, Эксперимент в психолингвистике: конспекты лекций и методические рекомендации, Санкт-Петербург 2005.
  5. Полевые структуры в системе языка, под ред. З. Д. Поповой, Воронеж 1989.